Ny teknik och utökad kapacitet för avancerad hjärt-kärl-behandling

Region Jönköpings län planerar en stor satsning på Länssjukhuset Ryhov med ökad kapacitet för avancerade undersökningar och behandlingar av hjärta och blodkärl. Äldre utrustning byts ut samtidigt som kapaciteten utökas för att möta det ökade behovet av undersökningar och därmed fortsatt ge länets invånare bästa möjliga vård.

Det förslag som regionstyrelsen tisdag 11 juni 2019 tillstyrkte för senare beslut i regionfullmäktige, omfattar inköp av ny röntgenutrustning samt kringutrustning, inredning och IT-kostnader för knappt 50 miljoner kronor. Till detta tillkommer en ombyggnation av lokalerna på upp till 87,6 miljoner kronor.

”Tillgång till ny högteknologisk utrustning”

– Denna satsning innebär att länets invånare får tillgång till ny högteknologisk utrustning som ger bättre tillgång till behandling av hjärt- och kärlsjukdomar och regionens personal får en bättre arbetsmiljö med nya moderna lokaler, säger Rachel De Basso (S), ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård. 

– Genom att samla HAI-kompetensen till Ryhov kan vi nu se fantastiska resultat, med minskad dödlighet efter akut aortakirurgi. Denna investering bidrar till att stärka denna verksamhet, säger Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande.

I dagsläget finns två salar på Länssjukhuset Ryhov för de röntgenundersökningar som sker inom Region Jönköpings läns så kallade hybrid- angiografi- och interventionsundersökningar, HAI. Som exempel finns till exempel ett ”hjärt-labb” som används vid akuta hjärtinfarkter. Vissa HAI-undersökningar kan också genomföras i andra röntgensalar.

Behövs mer kapacitet

Men behovet av mer kapacitet är stort. En arbetsgrupp med representanter från fyra olika verksamheter; röntgen, kardiologi, kärlkirurgi och operations- och intensivvårdsavdelningen, konstaterar ett behov av drygt fyra salar för HAI inom ett tidsperspektiv på fem till sju år.

Den planerade satsningen på nya HAI-salar är en kombination av att delar av dagens utrustning är avskriven och garanti om leverans av reservdelar upphör 2019-2020, att arbetsmiljön behöver förbättras och att kapaciteten behöver byggas ut.

”Avancerade undersökningar och behandlingar”

– Detta innebär en stor satsning för att ge länets invånare möjlighet till patientsäkra och avancerade diagnostiska undersökningar och behandlingar även i framtiden, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör.

I satsningen på nya HAI-salar ingår också bland annat förbättrad ventilation för att klara dagens höga krav på luftväxling och renhet, samt uppgradering av systemet för medicinska gaser.