Mer stöd och kunskap till egenvård i hälso- och sjukvården 2030

En grupp människor sitter och diskuterar vid ett bord
Martin Malmerfors (BA), ersättare i nämnd för folkhälsa och sjukvård, Pernilla Mårtensson, ledamot i nämnd för folkhälsa och sjukvård, Marianne Lillieberg, chef för hälso- och sjukvården i Jönköpings kommun, Iréne Tengberg Herrstedt, SACO-representant i Centrala samverkansgruppen, samt Erik Wågman (S), ledamot i nämnd för folkhälsa och sjukvård, diskuterade bland annat hur vården av de mest sjuka äldre kan ske i hemmet och samtidigt minska risken för återinläggning på sjukhus. Foto: Mikael Bergström

Framtidens hälso- och sjukvård behöver vara en vård som finns nära patienterna. En hälso-och sjukvård som sker i partnerskap med patienten, innehåller en rad digitala tjänster, mer förebyggande insatser och som går från att vara omhändertagande till att vara ett stöd i patientens ansvar för sin sjukdom. Hur det ska se ut, med siktet på 2030, diskuterades under en workshop i maj 2019 arrangerad av nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Hälso- och sjukvården står inför stora förändringar. Välfärdsutmaningen handlar om att ge invånare i Jönköpings län den hälso- och sjukvård som behövs även i framtiden, där medarbetarna är en starkt begränsad resurs och kostnaderna inte kan öka.

Detta samtidigt som andelen äldre över 80 år kommer att öka kraftigt de närmaste tio åren, andelen kroniskt sjuka ökar, liksom andelen invånare med fetma och psykisk ohälsa.

Krävs en förflyttning

För att klara detta krävs det en förflyttning från den specialiserade vården till den nära vården, ett arbete som genomförs inom strategin ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”. Vårdcentralen är basen, som i samarbete med kommunerna och andra aktörer ska ge bättre förutsättningar till bland annat utökat stöd, egenvård och förebyggande insatser.

Diskuterade förflyttningen

Hur denna förflyttning ska ske var kärnfrågan när ett 50-tal politiker, chefer och tjänstemän från både Region Jönköpings län och länets kommuner, samt fackliga representanter och patientföreträdare träffades för att diskutera framtidens hälso- och sjukvård, med fokus på 2030.

Läs mer: Mer stöd och kunskap till egenvård i hälso- och sjukvården 2030