Länets unga känner sig trygga – men hälsan skiljer mellan tjejer och killar

En grupp glada ungdomar.
Ungdomar i Jönköpings län som besvarat Folkhälsoenkät Ung känner sig i väldigt hög utsträckning trygga i olika sammanhang – i skolan, på fritiden, i hemmiljön och på nätet.​ Men det finns skillnader i hur man upplever sin hälsa, skillnader som även har betydelse för hur man kommer att må i framtiden. Resultatet av enkäten ligger till grund för hur alla tillsammans ska arbeta med ungdomars hälsa och levnadsvanor för att ge dem bästa möjliga förutsättningar till ett bra liv. Foto: Johan W Avby

Hur mår länets unga invånare? Jo, överlag mår de bra – samtidigt som särskilt tjejer upplever att de är stressade och har svårt att sova. Dessutom finns det samband mellan hälsa och levnadsvanor, som hur ofta ungdomarna äter frukost, hur bra de sover och om de röker respektive dricker alkohol. Det visar den senaste Folkhälsoenkät Ung.

Hösten 2017 fick elever i årskurs nio och år två på gymnasiet svara på frågor om hälsa, levnadsvanor och drogvanor i Folkhälsoenkät Ung 2017. 68 procent av länets niondeklassare och 68 procent av dem som går i årskurs två på gymnasiet svarade, under skoltid, på webbenkäten.

De allra flesta unga svarar att de rent allmänt mår bra eller mycket bra – 69 procent av tjejerna och 86 procent av killarna i årskurs nio och 66 procent av tjejerna och 84 procent av killarna i år två på gymnasiet. Det är något färre jämfört med undersökningen 2015.

Hälften av tjejerna känner sig stressade

Även om de flesta anser att de mår bra, skiljer det sig mellan tjejer och killar.

Dubbelt så många tjejer som killar svarar att de har två eller fler psykiska eller somatiska besvär mer än en gång i veckan. Över hälften av tjejerna svarar att de är stressade, drygt 40 procent att de känt sig irriterade eller på dåligt humör och var tredje tjej svarar att hon känt sig ledsen eller nedstämd, mer än en gång i veckan den senaste tiden. Bland killarna är motsvarande siffror runt 20 procent.

Det är även bland tjejer som den största ökningen ses av psykiska eller somatiska besvär, sedan förra undersökningen 2015.

”Bra stämning i skolan, men stressade”

I årets undersökning ställde vi fler frågor om skolan, än vi gjort i tidigare undersökningar.

Majoriteten av de unga upplever att det är bra stämning i skolan (cirka 70 procent) och ungefär hälften att de har arbetsro på lektionerna. Killarna upplever arbetsro i större utsträckning än tjejerna.

Ungefär 70 procent tycker att de har stöd från lärare i skolarbetet. Tjejer (cirka 60 procent) upplever i större utsträckning än killar (knappt 30 procent) att de är stressade inför skolarbetet.

Det finns samband mellan skolstress och hur de unga mår psykiskt och fysiskt. De som inte känner stress inför skolarbetet svarar i större utsträckning att de har god allmän hälsa, jämfört med dem som känner sig stressade.

Vanligare med e-cigaretter

Den nedåtgående trenden av tobak- och alkoholanvändning bland unga har brutits. Användningen har istället planat ut eller ökat marginellt, främst bland tjejer. Användningen av e-cigaretter har blivit vanligare bland unga sedan undersökningen 2015.

Känner sig trygga

De allra flesta anser att de kan lita på sina föräldrar eller vårdnadshavare när det verkligen gäller och att de får så mycket hjälp de behöver. De som svarar ”stämmer precis” eller ”stämmer ganska bra” på påståendet om att kunna lita på föräldrarna/vårdnadshavarna svarar också i större utsträckning att de har god allmän hälsa, jämfört med dem som svarat ”stämmer till viss del”, ”stämmer ganska dåligt” eller ”stämmer inte alls.”

Ungdomarna som besvarat enkäten känner sig också i väldigt hög utsträckning trygga i olika sammanhang – i skolan, på fritiden, i hemmiljön och på nätet.​

Må bra i framtiden

Onsdag 28 mars 2018 presenterades enkätens resultat för ett 80-tal  tjänstemän och politiker i länets kommuner och Region Jönköpings län, Länsstyrelsen och organisationer som arbetar med ungdomar.

Resultatet ligger till grund för hur alla tillsammans ska arbeta med ungdomars hälsa och levnadsvanor för att ge dem bästa möjliga förutsättningar till ett bra liv.

Hur de unga mår idag har betydelse både för hur de mår i framtiden och för hela befolkningens hälsa.

Mer information

Här finns rapporten:

Folkhälsoenkät Ung 2017 (Utveckling i Jönköpings län, nytt fönster)(Extern länk)

Kontakt

Elise Björn
Folkhälsoutvecklare
076-783 78 17
elise.bjorn@rjl.se

Veronica Johansson
Folkhälsoutvecklare
076-138 47 38
veronica.a.johansson@rjl.se

Publicerad: 29 mars 2018