Kostnaden för inhyrd vårdpersonal fortsätter att minska i Region Jönköpings län

En läkare undersöker en patient
Region Jönköpings län fortsätter att minska kostnaden för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården. Bättre styrning, utlandsrekrytering och strategisk satsning på AT- och ST-läkare är några förklaringar till att kostnaden för inhyrd personal (nästan bara läkare) har minskat med 28 procent under första halvåret 2019, jämfört med samma period förra året. (Arkivbild). Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län fortsätter att minska kostnaden för inhyrd personal inom hälso- och sjukvård. Under första halvåret 2019 handlar det om 28 procent i jämförelse med samma period 2018 – näst bäst i landet. Samtidigt har kostnaden nationellt ökat med i genomsnitt 3,7 procent, visar rapporten ”Bemanningstrenden” från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Det viktigaste skälet till att minska kostnaden för inhyrd personal är att skapa kontinuitet för patienter och därmed en tryggare vård med högre kvalitet och patientsäkerhet samt lägre kostnader. Med egna medarbetare skapas också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete, säger Mia Frisk (KD), ordförande för regionstyrelsen.

Trendbrott 2018

Under 2018 skedde trendbrottet där Region Jönköpings län minskade sin kostnad för inhyrd personal med cirka 8 miljoner kronor. Trenden har fortsatt under första halvåret 2019, då kostnaden för inhyrd personal (handlar nästan enbart om läkare) i Region Jönköpings län var knappt 70 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 97 miljoner första halvåret 2018.

– Att kostnaden för inhyrd personal fortsätter att minska under första halvåret i år är mycket viktigt och glädjande. Vi har i likhet med övriga regioner i landet under flera år arbetat med att minska beroendet av inhyrd personal. Det gör vi bland annat genom strategisk kompetensrekrytering. En viktig långsiktig satsning är den studieort vi startade i januari 2019 för läkarutbildning. Vi har också byggt ut antalet AT-läkartjänster, och fick häromveckan bevis på hur nöjda AT-läkarna är, säger Rachel De Basso, (S), ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård, samt personaldelegationen.

Kostnaden minskar i 10 av 21 regioner

Region Jönköpings län tillhör 10 av 21 regioner i Sverige där kostnaden för inhyrd personal minskar, enligt den rapport för första halvåret 2019 som SKL presenterade torsdag 19 september 2019.

I SKL:s halvårsmätning uppvisar Region Jönköpings län den näst största kostnadsminskningen, 28 procent, efter Region Värmland. Det innebär att kostnaden för inhyrd personal nu utgör 2,6 procent av den totala personalkostnaden, klart under riksgenomsnittet på 3,5 procent.

”Bättre styrning och utlandsrekrytering”

  • – Vi arbetar intensivt med denna komplexa fråga genom bättre styrning av beslut att anlita hyrläkare och ett mer utvecklat länsövergripande samarbete mellan våra sjukhus. Vi har också lyckats att rekrytera fler specialistläkare från utlandet, säger Joakim Silva, HR-direktör i Region Jönköpings län.

Kostnadsminskning inom alla områden

Den minskade kostnaden för inhyrd personal finns inom alla områden:

  • Somatiska vården: Kostnaden minskade 42 procent (ökade 6 procent nationellt)
  • Psykiatriska vården: Kostnaden minskade 23 procent (minskade 2 procent nationellt)
  • Primärvård (Vårdcentralerna Bra Liv): Kostnaden minskade 11 procent (ökade 2 procent nationellt).

Behov prövas i bemanningsråd

– Vi jobbar systematiskt och har hög ekonomisk medvetenhet. Vi har tät dialog med verksamhetscheferna på vårdcentralerna, säger Bodil Nordberg Grahn, HR-chef för Vårdcentralerna Bra Liv. De kommer in med sina behov som vi bedömer i vårt bemanningsråd. Kommer vi fram till att vi måste skjuta till inhyrda resurser, har vi en erfaren bemanningsplanerare som har god kontakt med de företag vi upphandlat och kan se till att vi får bra kvalitet. Men vår långsiktiga strävan är att vid sidan av nödvändig inhyrd bemanning kunna attrahera och anställa fler egna allmänspecialister och ST-läkare.

Rätt använd kompetens

Genom att utnyttja all personals kompetens, slussa patienter direkt till andra yrkesgrupper än läkare och använda teambaserade arbetssätt, kan andelen inhyrd personal minska utan att tillgängligheten försämras.

Rosenlunds vårdcentral är ett exempel där det idag enbart finns fast anställda läkare.

– Från augusti har vi turen att ha nio allmänspecialister och fyra ST-läkare, alla fast anställda. Vi har två ST-läkare som blivit färdiga specialister och nu är hos oss. Sedan har flera läkare sökt sig hit, i flera fall för att de har arbetat här tidigare. Så det senaste året har vi sett en radikal förbättring, säger verksamhetschef Morgan Frick.

Stöttar annan vårdcentral

Förbättringen är så stor att man också kan hjälpa andra.

– En av våra läkare stöttar under tre månader upp på en annan vårdcentral som har det svårare med bemanningen, säger han.

Utökat samarbete mellan regionerna

Nationellt planeras fortsatta åtgärder:

– Arbetet för att nå en hyroberoende vård fortsätter. Vi ska till exempel se över möjligheten till utökat samarbete mellan regionerna kring upphandling av inhyrd vårdpersonal, säger Fredrik Lennartsson, direktör på avdelningen för vård och omsorg på SKL, i ett pressmeddelande.

 

Fotnot: Medicinsk distansbedömning inom diagnostik räknas från i år inte som inhyrd personal och påverkar därför jämförelsen mellan åren. Den faktiska minskningen av kostnaden för inhyrd personal med hänsyn till detta är 20 procent.

Läs mer:

SKL: Bemanningstrend för inhyrd personal i hälso- och sjukvården(Extern länk)

SKL: Färre inhyrda läkare(Extern länk)

Kontakt:

Mia Frisk (KD)
Regionstyrelsens ordförande
maria.frisk@rjl.se
070-699 40 17

Rachel De Basso (S)
Ordförande nämnd för folkhälsa och sjukvård
rachel.de.basso@rjl.se
070-457 58 54