Hälsa- och sjukvården utvecklar tillgänglighet, samverkan och insatser inom psykisk hälsa och barnhälsovård

Workshop med en stor samling människor
Nu ska vi sätta upp mål för de resultat vi vill nå, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig när sjukvårdsledare och verksamhetsutvecklare samlades för att diskutera hur hälso- och sjukvården ska utvecklas på olika områden. Foto: Mikael Bergström
Workshop med en stor samling människorEn grupp människor runt ett bord

Ökad tillgänglighet till vårdcentralerna, en barnhälsovård som gör riktade satsningar och flera delprojekt för invånarnas psykiska hälsa. Det är några områden där Region Jönköpings län gör särskilda satsningar inom de närmaste åren utifrån den budget och verksamhetsplan som beslutades i slutet av 2017 och de riktade statsbidrag som blivit klara senare.

– Vi ska nu ta fram handlingsplaner för hur nästan hundra olika aktiviteter ska genomföras. Det handlar om allt ifrån hur barnhälsovården ska utvecklas för riktade grupper till hur vi ska göra det tryggare och säkrare för de invånare som har flera sjukdomar. Så det är stor spännvidd och ett jättearbete med att få allt att slå igenom, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig.

Utgångspunkten är den budget och verksamhetsplan som regionfullmäktige antog i december 2017. Till den kommer de riktade statsbidrag där staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, senare tagit fram överenskommelser utifrån nationella behov.

Formulera arbetssätt utifrån strategi

För Region Jönköpings län handlar det nu om att formulera arbetssätten och målsättningar utifrån strategin ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”, för att ge länets invånare ett bra liv, få stöd från övriga samhället och samtidigt ta ansvar för sin egen hälsa. Idéer kring detta bidrog ett 70-tal medarbetare, chefer och verksamhetsutvecklare med under en workshop i mitten av mars.

Patientmiljarden – insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården, är en viktig överenskommelse. Den innebär bland annat att en medicinsk bedömning ska ske inom tre dagar av vårdcentralens legitimerade medarbetare och att en sammanhållen vårdplan, så kallat patientkontrakt, ska finnas för patienter med komplexa och omfattande vårdbehov.

– Under 2018 ska vi nu förbereda oss och skapa mätsystem, för att kunna ha detta på plats 1 januari 2019, säger Mats Bojestig.

Längre öppettider på vårdcentraler

För hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län innebär det bland annat att en modell prövas för utökat öppethållande på vårdcentralerna, 08.00-18.00, minst en gång i veckan, men också att möjligheten att hålla öppet tidigare på morgonen ska studeras. Genom den utökade öppettiden ska patienterna lättare kunna styras från akutmottagningarna till rätt vårdnivå. I detta arbete ingår också att flytta jourcentralen i Jönköping från centrum till Ryhovsområdet.

Genom patientkontrakt ska samordningen av insatser för patienter med komplexa behov förbättras i syfte att skapa en personcentrerad vård. Tanken är att kontraktet ska vara övergripande för alla vårdinsatser och vårdplaner som blir aktuella.

– Det är en överenskommelse mellan två parter, patienten och vården, vad var och en ska göra. Väldigt konkret, säger Mats Bojestig.

I arbetet med ökad tillgänglighet finns också tydliga mål till 2020 för de standardiserade vårdförloppen i cancervården.

Mer barnhälsovård för vissa grupper

Barnhälsovården är ytterligare en överenskommelse, i syfte att nå en jämlik hälsoutveckling hos befolkningen.

För Region Jönköpings län innebär det ökad tillgänglighet till barnhälsovård för invånare som har sämre hälsa, tandhälsa och vaccinationsgrad. Det innebär bland annat kartläggning av behoven och riktade satsningar i form av hembesök, information och förebyggande insatser kring levnadsvanor i socioekonomiskt utsatta områden.

Psykisk hälsa är en stor överenskommelse mellan staten och SKL på över en miljard kronor nationellt. Här handlar det om flera olika delar i ett långsiktigt arbete kring förebyggande och tidiga insatser samt stöd och rehabilitering.

– Vi har hållit på i ganska många år med ett antal delar, och även förstärkt dem. Nu finns bland annat en överenskommelse som innebär en nationell satsning på 300 miljoner till primärvården för arbete med psykisk hälsa, säger Mats Bojestig.

Flera satsningar för psykisk hälsa

Region Jönköpings län satsar bland annat på att förstärka vårdcentralernas kompetens kring psykisk ohälsa och koppling till missbruk och beroende. Samtidigt ska insatserna för barn och unga förstärkas. Det ska bland annat ske genom ökat samarbete mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Tanken är också att utveckla samverkan mellan barn- och ungdomshälsan, och den specialiserade psykiatriska vården i form av barn- och ungdomspsykiatrin, som i båda fallen finns i alla tre länsdelarna.

Ökade insatser för att motverka psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i gruppen asylsökande och nyanlända ingår också i området psykisk hälsa, liksom en ökning av patientmedverkan i den psykiatriska vården.

Överenskommelse på gång inom kvinnohälsovård

Mödra- och förlossningsvården samt förstärka insatser för kvinnors hälsa, är också ett område för riktat statsbidrag, som pågår sedan 2015. Det handlar om att förstärka personaltätheten, motverka förlossningsskador, utveckla eftervården och förbättra neonatalvården, men också om att förbättra arbetsmiljön. Här väntas en ny överenskommelse mellan staten och SKL snart.

– Nu ska vi sätta mål inom viktiga områden, som höjer ribban och som är patientorienterade och mätbara. Vi ska veta vilka grupper det är vi vill nå när vi maximerar våra insatser – och det är resultaten som vi ska ha fram, säger Mats Bojestig.