Hållbarhetsarbetet visar gott resultat

Illustrationer som visar förnybara energikällor, hbtq-diplomering, tjänsteresor och livsmedel.
Under 2018 har Region Jönköpings län tagit flera tydliga steg framåt i hållbarhetsarbetet. Bland annat har vi fortsatt att öka vår energieffektivisering och andelen svenskodlade livsmedel, vi har gjort flera insatser som bidragit till högre medvetenhet kring likabehandling och finansierat alla nya investeringar med egna pengar. Foto: Jenny Gustafsson

Fortsatta energieffektiviseringar, fler genomförda utbildningar kring likabehandling, och investeringar finansierade med egna medel. Region Jönköpings läns hållbarhetsredovisning visar att vi har mycket att vara stolta över, men också utmaningar att arbeta vidare med.

– Genom hållbarhetsredovisningen får vi en tydlig bild av hur långt vi kommit i vårt hållbarhetsarbete. Då vet vi vilka utmaningar och risker som vi måste arbeta vidare med. För oss är det viktigt att bidra på så många sätt vi kan, till att Sverige och världen uppfyller Agenda 2030 och når de globala målen för hållbar utveckling, säger Agneta Jansmyr, regiondirektör.

Hållbarhetskrav i upphandlingar

Vid våra upphandlingar ställer vi hållbarhetskrav – och för vissa prioriterade upphandlingar är de särskilt högt ställda. 2018 ställde vi till exempel särskilt omfattande krav när vi upphandlade operations- och undersökningshandskar, hygienpapper och plast, städmaterial, halkskydd, livsmedel och kontorsmaterial.

– Inköp av produkter, utrustning och tjänster står för en betydande del av Region Jönköpings läns kostnader. Genom att vi ställer krav när vi upphandlar har vi därför förutsättningar att påverka både vår egen och marknadens hållbarhet i positiv riktning, säger Marcus Eskdahl (S), regionråd.

Bättre förutsättningar att minska vår klimatpåverkan

Klimatavtrycket från våra verksamheter är 18 000 ton CO2-ekvivalenter i direkta utsläpp och utsläpp från el och värme som vi köpt in. Den största delen av våra utsläpp utgörs av övriga indirekta utsläpp, till exempel från inköpta transporter, produktion av material och utrustning, arbetspendling och kapitalförvaltning. För 2018 har vi gjort en kartläggning av vår klimatpåverkan - ett klimatbokslut. Och tack vare det har vi nu en bra bild av hur vår klimatpåverkan ser ut och var vi kan göra förbättringar.

Fortsatta energieffektiviseringar

Vår energieffektivisering är störst bland regioner i Sverige. Exempel på energieffektiviserande åtgärder vi gör är till exempel att förbättra ventilationen, byta ut äldre armaturer till energisnålare teknik och utbilda vår personal i energieffektivisering. Energin vi använder kommer till 78 procent från förnybara källor som till exempel biodrivmedel och vattenkraft.

Lägre utsläpp från våra tjänsteresor

Vi satsar på flera åtgärder för att minska våra tjänsteresors klimatpåverkan, bland annat genom teknik och arbetssätt för resfria möten – och det har gett resultat. Vi flyger mindre, både inrikes och utrikes, och de totala utsläppen från våra tjänsteresor har minskat med 14 procent. 2018 tog vi också beslut om att prioritera fordon som i första hand drivs med biogas eller el.

Ökad andel svenska livsmedel

Vi har fortsatt att öka andelen svenskproducerade och ekologiska livsmedel. 92 procent av kött, mjölk och ägg är producerat i Sverige och 46 procent av de livsmedel vi serverar är ekologiska, i jämförelse med 83 respektive 40 procent förra året. Men vi är inte nöjda, utan vill bli ännu bättre, främst kring andelen ekologiska livsmedel.

Utmaningar kring mångfald och inkludering

Vår utgångspunkt är att människor med olika bakgrund, kunskap och livserfarenheter berikar varandra med nya insikter och vi ska aktivt främja likabehandling, mångfald och jämställdhet. Men här behöver vi bli bättre. Vi har procentuellt sett något lägre andel anställda med utländsk bakgrund än om man jämför med antalet sysselsatta i Jönköpings län. Under 2018 har vi därför gjort fortsatta satsningar för att öka inkludering och delaktighet ur ett mångfaldsperspektiv, till exempel genom språkutbildning och att stötta utrikesfödda att nå svensk yrkeslegitimation.

Flera utbildningar kring likabehandling

Under 2018 har vi också satsat på flera aktiviteter för att främja likabehandling i våra kontakter med länets invånare. Till exempel har åtta nya verksamheter hbtq-diplomerats och vi har nu 223 barnrättsombud som särskilt fokuserar på barnens bästa utifrån barnkonventionen.

Investeringar med egna medel – en del av generationsmålet

Vårt mål är att varje generation ska bära kostnaderna för den service som den generationen beslutar om och själv konsumerar. Därför är ambitionen att våra investeringar under tidsperioden 2015-2025 ska finansieras med egna, och inte lånade, medel. För 2015-2018 har vi klarat detta med en marginal på sju procent.

– För Region Jönköpings län är det viktigt med ett hållbarhetsarbete som drivs framåt. Vi är stolta över att ta ett samhällsansvar för sambanden mellan människors hälsa och yttre miljö, säger Mia Frisk (KD), ordförande i Regionstyrelsen.

Följer internationell standard

Hållbarhetsredovisningen behandlades i regionfullmäktige 9 april 2019 tillsammans med årsredovisningen. Den följer Global Reporting Initiative, GRI, som är den internationellt mest etablerade redovisningsstandarden för hållbarhetsrapportering.