Geriatrikdagar har fokus på det friska åldrandet

Gruppbild på fyra vårdmedarbetare
Verksamhetschef Magnus Cernerud, biträdande verksamhetschef Christina Andersson, verksamhetsutvecklare Karin Carlsson och vårdenhetschef Malin Sandholst, planerar för medicin- och geriatrikklinikens två konferensdagar. Foto: Mikael Bergström
Gruppbild på fyra vårdmedarbetarePorträtt av en man

”Det ska vara gott att leva hela livet” är temat när medicin- och geriatrikkliniken i Värnamo den 16-17 oktober arrangerar geriatrikdagar i Värnamo för Sydöstra sjukvårdsregionen.

– Med stigande ålder kan man göra mycket själv för att behålla sin hälsa. Dagens 80-åring är på gruppnivå frisk som gårdagens 60-åring, men reserverna minskar om hälsan sviktar. Man klarar sig i sin hemvanda miljö, men drabbas man av infektion eller något liknande så tappar man sin kapacitet. Så totalt sett har vi en utmaning i hälso- och sjukvården med en befolkning som blir allt äldre, säger Magnus Cernerud, verksamhetschef för medicin- och geriatrikkliniken.

Fortbildning för Sydöstra sjukvårdsregionen

Under två dagar kommer cirka 150 medarbetare inom geriatrisk vård på sjukhus, vårdcentraler och i kommunal verksamhet inom Sydöstra sjukvårdsregionen (Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län) att få lyssna på ett stort antal föreläsningar som behandlar åldrandet ur olika aspekter.

Här finns seniora läkaren Sven Pålhagen som föreläser om aktuell forskning kring Parkinsons sjukdom medan hans seniora kollega Elsa Ask berättar om ”passion för livet”, en satsning inom Region Jönköpings län för att ge seniorer kunskap och verktyg att själva ta ansvar för och skapa ett hälsosamt liv.

Kostens betydelse vid åldrande

Kosten är en viktig livsstilsfaktor för att behålla hälsan i stigande ålder.

– Vi har en föreläsning om mat och måltid för hälsosamt åldrande, av Linda Johansson, avdelningschef på Institutet gör gerontologi i Jönköping, berättar vårdenhetschef Malin Sandholst, som tillsammans med verksamhetsutvecklare Karin Carlsson och överläkare David Karlsson har arbetat med att utforma konferensprogrammet.

Hur de allt fler digitala tjänsterna, bland annat inom hälso- och sjukvård, fungerar för äldre, kommer Ulli Samuelsson att föreläsa om, lektor i pedagogik vid Jönköping University och forskare inom digitalisering, digital inkludering och digital ojämlikhet med fokus på skola och utbildning samt äldre.

Forskning om komplexa behov presenteras

Geriatrikdagarna behandlar också åldrandets sjukdomar. En studie om förvirringstillstånd kommer att presenteras. Björn Westerlind, överläkare i geriatrik på Länssjukhuset Ryhov, föreläser om sin forskning om komplexa medicinska vårdbehov i äldreboenden, som han disputerade på i maj 2019.

– En stor andel äldre människor i äldreboenden har en kognitiv svikt som inte uppmärksammas och som kan ha samband med annan bakomliggande sjuklighet, säger han.

Människor med geriatriska sjukdomstillstånd får hjälp på en rad olika vårdnivåer. Allt ifrån inneliggande vård på sjukhus, alternativt specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH), till insatser av vårdcentral eller den kommunala hemsjukvården.

Samarbete med vårdcentralerna

– På kliniken tittar vi på svåra och komplexa symptom för diagnossättning, och vi samarbetar till exempel med primärvården om att utreda människor som har icke typiska symptom för att se om det handlar om åtgärdbara neurologiska sjukdomar. Vårdcentralerna är duktiga på att upptäcka patienter som behöver utredas, säger Magnus Cernerud.

Medellivslängden i Sverige ligger idag på 81 år för män och drygt 84 år för kvinnor och har ökat under flera decennier. Orsakerna är många, som minskad rökning, bättre diagnostik och behandling och att människor troligen har mer kunskap om hur man söker vård.

”Viktigt se hela människan”

– Skörheten ökar med stigande ålder, på gruppnivå, men man kan ändå leva ett bra liv. Geriatrik är väldigt brett, därför är en viktig grundprincip att se hela människan och med olika perspektiv. Därför arbetar vi också i multiprofessionella team med många personalkategorier, säger David Karlsson, överläkare på medicin- och geriatrikkliniken.

Utifrån det perspektivet fyller geriatrikdagarna en viktig funktion.

– Geriatriken behöver växa. Då är det viktigt att hitta bra samarbetsformer med andra, som vårdcentraler och kommunal verksamhet. De här dagarna ger möjlighet till att nätverka och lära av varandra, vilket är viktigt, säger David Karlsson.

Fotnot: Geriatrik är läran om sjukdomar i samband med åldrande, gerontologi om den friska ålderdomen.