Fortsatt högt förtroende och god tillgång till vård

En läkare med skägg tittar en annan man i munnen med hjälp av ett instrument.
Invånarna i Jönköpings län har högt förtroende för sjukvården. Foto: Carina Sandberg

Region Jönköpings län fortsätter att ligga i topp inom flera områden enligt Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019, som jämför landets 21 regioner.

Invånarnas förtroende för sjukvården är fortsatt mycket högt. När det gäller frågan om tillgång till vård uppger 87 procent att man har den Hälso- och sjukvård man behöver. Region Jönköpings län ligger med detta högst i landet.

– Att så många invånare känner förtroende för vår hälso- och sjukvård är ett kvitto på att vi har en bra vård och att vi jobbat långsiktigt, säger Rachel De Basso (S), ordförande för nämnd för Folkhälsa och sjukvård.

Bidrar till öppenhet

Rapporten görs av Sveriges kommuner och landsting, SKL, och omfattar Sveriges 21 regioner.

Den kan ses som ett stöd för regioner, men bidrar också till öppenhet om sjukvårdens kvalitet, resultat och effektivitet. Inom nio områden jämförs regionerna och utvecklingen över tid.

  • Omställning till Nära vård
  • Patienters och befolkningens syn på vården
  • Tillgänglighet och väntetider
  • Säker vård
  • Resultat för stora sjukdomsgrupper
  • Kunskapsbaserad vård – måluppfyllelse riktlinjer
  • Ekonomiska resultat och kostnader
  • Kompetensförsörjning

Tillgängligheten

Under många år har Region Jönköpings län legat bland de bästa när det gäller väntetiderna till vården. Vid denna mätning ses en försämring när det gäller besök inom 90 dagar till den specialiserade vården. Även om tillgängligheten generellt till vård är fortsatt bra i Region Jönköpings län i jämförelse med andra, finns det områden där tillgängligheten behöver bli bättre till exempel inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Säker sjukvård

Enligt rapporten har Region Jönköpings län en mycket säker hälso- och sjukvård. När det gäller exempelvis trycksår, överbeläggningar och att följa hygienrutiner har Region Jönköpings län bland de bästa resultaten.

Region Jönköpings län följer trenden i riket med att antalet vårdplatser minskar, samtidigt har vi fortfarande fler vårdtillfällen per 100 000 invånare än flertalet andra regioner. I Region Jönköpings län har vi fortsatt låg andel utlokaliserade patienter och mycket låg andel överbeläggningar.

Kunskapsbaserad vård

Region Jönköpings län har bra resultat för flera stora patientgrupper. Vi har den högsta andelen som överlever cancer och bland den lägsta dödligheten vid hjärtinfarkt och stroke. Även dödligheten efter höftfraktur är lågt. Samtidigt finns mer att göra inom flera områden för att nå uppsatta mål. Bland annat har vi fortsatt många äldre patienter som har 10 eller fler läkemedel samtidigt.

Diabetesvården i primärvården behöver förbättras. Där är andelen som har för högt blodtryck och blodsocker högt och vi når inte de mål som Socialstyrelsen satt upp. Även behandlingen för hjärtsvikt behöver förbättras.

– Resultaten i denna rapport visar att vi gör väldigt mycket som är bra men att vi samtidigt kan bli ännu bättre genom exempelvis det som nu görs nationellt med kunskapsbaserad vård och genom att vi följer våra resultat, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör.

God ekonomi

Rapporten visar också att Region Jönköpings län har en god ekonomi exempelvis när det gäller soliditeten.