Pressmeddelande från Koalition för Jönköpings län: Förbättringar för folkhälsan 2020

Sex leende politiker med gröna träd i bakgrunden
Emma Evaldsson (KD), Martin Nedergaard-Hansen (BA), Sibylla Jämting (MP), Helena Stålhammar (C), Jimmy Ekström (L) och Rachel De Basso (S). Foto: Christoffer Hägg

Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer att fokusera på att förflytta perspektivet från sjukhusvård till mer folkhälso- och förebyggande arbete i direktiven inför 2020. I förlängningen ska det resultera i att människor i ett så tidigt skede som möjligt ska få stöd.

Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer att fokusera på att förflytta perspektivet från sjukhusvård till mer folkhälso- och förebyggande arbete i direktiven inför 2020. I förlängningen ska det resultera i att människor i ett så tidigt skede som möjligt ska få stöd.

Barn och unga med psykisk ohälsa ska få ”en dörr in” och lätt kunna hänvisas till rätt vårdinstans. Äldre och kroniker ska få bättre personlig kontakt med vården.

Tisdagen den 4 juni 2019 beslutade nämnden för folkhälsa- och sjukvård (FS) om de politiska inriktningarna som rör budgetdelen för 2020. Målsättningen är att Jönköpings län ska vara både bästa platsen att växa upp på och bästa platsen att åldras på. Det ska ske med en jämlik vård som möter framtidens utmaningar genom ett större fokus på verksamheter utanför sjukhusvården. Det kräver förändrade arbetssätt och nära samarbete med länets kommuner. Utgångspunkt ska vara mer personcentrerad vård.

Nära vård

– Nu intensifierar vi arbetet med att ställa om till mer personcentrerad och nära vård. Det handlar både om vårdcentralernas arbete men även om bättre förebyggande folkhälsa i vardagslivet. De äldre ska känna att vården är tillgänglig. Kroniker ska få stöd med ett patientkontrakt som både är en sammanhängande plan över vårdinsatserna och en fast vårdkontakt som är trygg att ringa till vid behov, säger Rachel De Basso, ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

 För att förbättra den psykiska hälsan hos de yngre ska Region Jönköpings län skapa konceptet ”en dörr in” där länets barn och unga lätt ska kunna hänvisas till rätt instans. Det kräver ett utökat samarbete mellan elevhälsan, barn och ungdomshälsan, ungdomsmottagningarna och barn- och ungdomspsykiatrin.

 – Vi behöver flytta perspektivet och möta människor tidigare i livet, långt innan de hamnar på sjukhusen. Men vi kan inte göra det själva. Region Jönköpings län behöver utgå från barnens behov och hitta bättre vägar för samarbete med kommunerna och skolor. Vi ska skapa projekt som syftar till att förbättra barn och ungas både psykiska och fysiska hälsa, säger Rachel De Basso (S).

Större och äldre befolkning

En utmaning är hur hälso- och sjukvården ska kunna ta hand om en allt både större och äldre befolkning på effektivaste sätt. Antalet anställda kommer troligen att vara ungefär samma i framtiden men det är inte säkert att de kommer att göra samma saker som idag. Det kräver förändrade arbetssätt.

– För att kunna utveckla våra tre akutsjukhus kommer alla större beslut under mandatperioden att fattas med det i åtanke. Arbetet är långsiktigt och kräver en god grundbemanning. Vården utvecklas snabbt och en nyckel till framgång är att personalen har inflytande. Därför fortsätter arbetet med att öka mandatet hos chefer ute i verksamheten och stärka det lokala ledarskapet, säger Martin Nedergaard-Hansen (BA), förste vice ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Hälsocenter

Bland inriktningarna i budgeten finns även ett direktiv om att utveckla ett koncept för hälsocenter i hela länet, likt hur Värnamo hälsocenter har arbetat. Där finns även flera satsningar på cancervården.

– Familjecentralerna fyller en oerhört viktig funktion och ska finnas i alla kommuner. Under 2020 kommer den nya familjecentral i Mullsjö att invigas. Men det är också glädjande att förberedelser pågår för fullt även i Gnosjö. När de båda har kommit igång har varje kommun varsin familjecentral, säger Emma Evaldsson (KD).

– Värnamo Hälsocenter har hittat ett bra system och arbetsmetod som fungerar där. Exakt så behöver det inte se ut överallt men vi vill att Region Jönköpings län i samarbete med kommunerna och andra aktörer tar fram liknande koncept så att arbetet med livsstilsförändring finns i hela länet, säger Helena Stålhammar (C).

– Det är väldigt viktigt att det finns väl organiserat stöd för de kvinnor som har blivit utsatta för misshandel. Därför är det glädjande att Region Jönköpings län under 2020 verkligen kommer igång med arbetet inom Alternativ till våld igen och att det ska finnas i alla länsdelar, säger Jimmy Ekström (L).

– Region Jönköpings län kommer att lägga mycket fokus på arbete mot cancer under 2020. Vi ska skapa en mottagning för barn som överlevt cancer, börja införa arbetssätt med screening av tjock- och ändtarmcancer och undersöka hur det går att införa organiserad prostatacancertestning, säger Sibylla Jämting (MP)

 

/Christoffer Hägg, politisk samordnare, Socialdemokraterna, Region Jönköpings län

Kontakt:

Rachel De Basso (S)
072-500 63 28
Regionråd och ordförande nämnden för folkhälsa och sjukvård

Martin Nedergaard-Hansen (BA)
070-467 86 77
Förste vice ordförande nämnden för folkhälsa och sjukvård

Emma Evaldsson (KD)
070-261 18 20                              

Helena Stålhammar (C)
070-538 18 08

Jimmy Ekström (L)                   
070-632 42 70

Sibylla Jämting (MP)
070-632 64 14