Budgetförslag från nämnden trafik, infrastruktur och miljö: Utvecklad närtrafik för landsbygdens resor

Ett nytt koncept för närtrafik för landsbygdens behov av resor. Ett nytt trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik och en översiktsplan i samarbete med kommunerna för länets utveckling. Detta är några åtgärder som den politiska majoriteten i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö vill göra i sitt budgetförslag för 2019 med flerårsplan för 2020-2021.

Närtrafik är en kollektivtrafikform som beställs vid behov av resenärerna på platser där det inte finns underlag för vanlig linjetrafik:

– Närtrafik finns redan i alla kommuner, men den finns bara vissa tider och kan inte användas för arbetspendling. Vi vill ta fram ett nytt koncept tillsammans med kommunerna för utvecklad närtrafik, och funderar på om det är möjligt att till exempel inkludera skolskjutsverksamhet och olika samåkningstjänster. Vi vill helt enkelt hitta fler lösningar för att underlätta resandet för de som bor på landsbygden, säger Rune Backlund (C), regionråd och ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Flera satsningar på kollektivtrafik

Nämndens budgetförslag innehåller en rad satsningar på kollektivtrafiken. Bland annat har nämnden på regionfullmäktiges uppdrag utrett införandet av ett seniorkort, likt det ungdomskort som kom för några år sedan. Förslaget nu är ett seniorkort från 70 år, giltigt i lågtrafik och med samma pris och villkor som ungdomskortet – möjligt att införa tidigast juni 2019.

– Kostnaden ligger på cirka fem miljoner kronor per år. Pengarna för detta finns inte i nämndens budget, så detta får bli en fråga för regionens budgetberedning, säger Rune Backlund.

Stora trafikupphandlingar är också på gång. Nyligen togs beslut om upphandling av regionbusstrafik. I slutet av året tas beslut om underlag för ny upphandling av stadstrafik i Jönköping, med start i juni 2021.

Fortsatt utbyggnad

I det långsiktiga trafikförsörjningsprogrammet är målet en resandeökning med 60 procent från 2012 till 2025. Det kräver en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken i länet för att möta behov i form av nya linjer och resandeökningar på befintliga linjer.

– Därför föreslår vi en resursförstärkning till kollektivtrafiken på 25 miljoner extra per år, åren 2020 till 2022. Samtidigt är vårt förslag att taxorna enbart indexuppräknas, säger Rune Backlund.

Nytt trafikförsörjningsprogram

Med tanke på de stora samhällsförändringar som skett sedan programmet antogs2012, i form av bland annat arbetsmarknadsförstoring, resande över länsgränser och klimatmål, ser nämnden för trafik, infrastruktur och miljö också ett behov av att ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram som sträcker sig ända till 2035. 

Flera andra planer är också aktuella. Under 2019 ska arbetet med nästa nationella och regionala transportplan startas, som bland annat kommer att innehålla upprustning av regionala järnvägsnätet, länsvägar som fått sin hastighetsbegränsning sänkt, samt utbyggnadsplaner för cykelvägar och åtgärder mot viltolyckor.

Översiktsplan för länet underlättar planering

Dessutom pekar nämnden på behov av en gemensam översiktsplan för hela länet. Varje kommun tar fram översiktsplaner, men denna gemensamma översiktsplan får en helhetssyn på Jönköpings län.

– Det handlar om hur vi planerar för byggnationer, infrastruktur och trafik, men också hur vi hanterar frågor som åkermark och dricksvattentäkter, för att inte i onödan bygga på åkermark eller påverka dricksvattentäkter. Detta blir då ett långsiktigt dokument om hur vi bygger samhället i framtiden, som i sin tur blir ett underlag för hur kollektivtrafiken behövas planeras och byggas ut, säger Rune Backlund.

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö lämnar nu över sitt budgetförslag till regionstyrelsen, för senare beslut i regionfullmäktige i november.