Region Jönköpings län i Almedalen 2023

Almedalsveckan genomfördes 27 juni-1 juli.
Almedalsveckan genomfördes 27 juni-1 juli.

För tredje året medverkade Region Jönköpings län på Almedalsveckan tillsammans med andra aktörer från länet i den gemensamma arenan Mötesplats Jönköpings län. I tältet på Strandvägen i Visby anordnades ett ambitiöst seminarieprogram om länets utmaningar och möjligheter.

Webb-TV: Alla våra seminarier går att se via den här länken (Extern länk)

Utveckling, attraktivitet, spets och dynamik. Jönköpings län är en expansiv region med ljusa framtidsutsikter och ett gott självförtroende. Men också en region med stora behov. Det märktes under årets Almedalsvecka där Region Jönköpings län tillsammans med Jönköping University, Jönköpings kommun och Länsstyrelsen byggde en gemensam mötesplats för spännande samtal, inspiration och debatt.

Ambitionen var att synliggöra länet och skapa en attraktiv mötesplats för kunskapsutbyten, opinionsbildning, stärkta relationer och hitta nya dialogytor i viktiga frågor. Årets seminarieprogram från Region Jönköpings län hade ett brett anslag och tydligt framtidsfokus. Opinionsbildning blandades med goda exempel tillsammans med inbjudna gäster. I programmet rymdes bland annat framtidens nära vård, energiförsörjning, digitalisering och kulturens bidrag till attraktiva platser och samhällen.

Almedalsveckan genomfördes 27 juni-1 juli. Mötesplats Jönköpings län fanns på Strandvägen, på plats 535, i Visby, utmed vattnet precis intill Almedalen.

____________________________________________

Våra seminarier:

Onsdag 28 juni

9:45-10:30: Hur får vi digitaliseringen att hända?


Digitalisering handlar om mer än bara teknik. För en lyckad digital omställning krävs strategier välplanerad förändringsledning och nya organisationsstrukturer. Det är viktigt att alla involverade förstår och stödjer strategin för att kunna utnyttja digitaliseringens fulla potential.

I det här samtalet lyfter vi hur vi tillsammans kan agera för att få digitaliseringen att hända. Behöver vi tydliga strategier för hur vi ska implementera digitaliseringen och vilka fördelar kan vi dra av dem? 

Medverkande (m.fl):

Rikhard Broman, sales director, lead public sector, Telia
Malena Tovesson, kommunchef, Nässjö kommun
Arvid Prebo, projektledare Digitala Sverige, DIGG
Carina Hedfors, digitaliseringsstrateg, Region Jönköpings län
Ante Jankovic, sektionschef, Region Jönköpings län

Webb-tv: Se seminariet via den här länken (Extern länk) 

10:45-11:30: Framtida energiförsörjning - en nyckel för regioners utveckling


En av våra mest aktuella samhällsutmaningar är energiförsörjningen. Höga elpriser och risken för frånkoppling har pressat företag och hushåll. I kombination med den ökande elektrifieringen och efterfrågan på grön el växer utmaningen. För att lösa utmaningarna behöver insatser göras på nationell, regional och lokal nivå.

Tillsammans ger Handelskammaren i Jönköpings län, Jönköpings Energi och Region Jönköpings län sin bild av utmaningen och vilka åtgärder som behöver göras i samverkan. Vi sätter bland annat ljuset på hur det regionala arbetet går, vilken kunskap som finns, näringslivets behov, kartläggningen av energisystemet i länet och vårt sydsvenska arbete med effektprognoser. 

Medverkande (m.fl):

Fridolf Eskilsson, ordförande, Energiföretagen Sverige och VD, Jönköping Energi
Handelskammaren i Jönköpings län
Anna Olsson, sektionschef, Region Jönköpings län

Webb-tv: Se seminariet via den här länken (Extern länk)

12:00-13:30: Framtidens regionala utvecklingskapital genom sammanhållningspolitiken bestäms nu


2023 och 2024 är avgörande år för den framtida sammanhållningspolitiken. Vilken position intar Sverige i dessa pågående diskussioner, hur finansieras regionernas utvecklingsarbete utan medlen från sammanhållningspolitiken och hur säkerställer vi fortsatt ett funktionellt svenskt flernivåstyre?

Sammanhållningspolitiken och dess strukturfonder är en stor del av det regionala utvecklingskapitalet och är en avgörande framgångsfaktor för att skapa hållbar regional utveckling. Den skapar potential för att bidra till uppsatta mål kring grön och digital omställning i Europa och möjliggör att regional nivå kan dra nytta av de resurser EU erbjuder. 

Seminariet syftar till att skapa en dialog mellan regional och nationell nivå så att vår gemensamma röst kan bli hörd innan förslagen utformas.

Medverkande:

Elisabth Backteman, generaldirektör, Tillväxtverket
Håkan Forsberg, generaldirektör, Svenska ESF-rådet
Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet
Ingela Håkansson, klusterledare, Techtank
Rachel De Basso (S), regionstyrelsens ordförande, Region Jönköpings län
Robert Olesen (S), regionråd, Region Kronobergs län
Karin Helmersson (C), regionråd, Region Kalmar län
Erik Bergkvist (S), europaparlamentariker
Leif Sandberg (C), 1:e vice ordförande SKR

Webb-tv: Se seminariet via den här länken (Extern länk)

Läs mer på Småland Blekinge Halland South Swedens webbplats (Extern länk)

14:00-15:00: EU och den småländska skogen


Från att huvudsakligen varit en nationell angelägenhet har skogen hamnat i blickfånget för klimatfrågan och skogsfrågorna har kommit upp på EU-nivå. Olika strategier, målsättningar och åtaganden på internationell nivå påverkar skogsägandet och skogsbrukandet i Sverige.

Skogsdebatten är fortsatt het och många frågar sig hur olika strategier, målsättningar och åtaganden på EU-nivå påverkar skogsägande och skogsbrukande i Småland. Välkommen till ett seminarium med fokus på småländsk skog och politik på europanivå. Vi samtalar och belyser frågor som:

  • Vilka beslut är fattade, vilka är på gång och hur påverkar det de småländska skogsägarna?
  • Hur kan regionerna – bättre - påverka EU-politiken?
  • Kan olika syn på och tolkning av beräkningar, definitioner och begrepp förstärka polariseringen i skogspolitiken?

Medverkande:

Sven Kastö, kontorschef, Brysselkontoret, Småland Blekinge Halland South Sweden
Magnus Hellgren, samordnare, Småländska skogs- och trästrategierna
Jonas Löfstedt, regionchef Mitt, Skogsstyrelsen
Gunnar Lindén, naturvårdspolitisk expert, LRF Skogsägarna
Anna Olsson, sektionschef, Region Jönköpings län

Webb-tv: Se seminariet via den här länken (Extern länk)

15:30-16:10: Förstärkning av regionala nyttor med nya stambanor


Den 23 december presenterade regeringen förändrade förutsättningar vad gäller utbyggnaden av järnväg i södra Sverige. Nu måste vi på allvar tala om kapacitet på järnväg och inte hastighet.

De två tågsträckor som har sämst punktlighet de senaste 10 åren är Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg. Orsaken är kapacitetsbrist. Resandet med persontåg har mer än fördubblats sedan början av 1990-talet. En rad nya större investeringar och företagsetableringar i södra Sverige ökar behovet av transporter. De stora investeringar som sker i Norrland just nu kommer också att leda till ytterligare trängsel på spåren – även i södra Sverige när gods ska transporteras bland annat till Göteborgs hamn.

Regionerna i södra Sverige ser behov utökad kapacitet inte minst för att stärka arbetsmarknadsregioner och svensk konkurrenskraft. Frågan är vad som behöver göras inför kommande arbete med nationell plan för infrastruktur.

Medverkande:

Göran Cars, professor, Kungliga Tekniska Högskolan
Jonas Grafström, Fil. Dr, vice vd, nationalekonom och forskare, Ratio
Elin Hultman, vice VD, Skill
Joakim Henriksson, VD, OBOS Sverige AB
Richard Widén, regional utvecklingsdirektör, Region Östergötland
Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län

Webb-tv: Se seminariet via den här länken (Extern länk)

16:20-17:00: Spåra till gröna städer


Allt fler bosätter sig i eller i nära anslutning till städer. Arbetsmarknadsregioner växer. Det ställer krav på goda kommunikationer och tillgänglighet, som också är avgörande för att Sverige som exportberoendeland ska kunna konkurrera på världsmarknaden.

I framtiden ställer människor krav på sin boendemiljö där de värderar klimatfrågan och närmiljön högt. Det ställer krav både på samhället och den enskilde. Invånarna kommer kräva att det finns spårbunden och miljövänlig trafik som knyter ihop städer och samhällen. Både samhällen nära spåren men också de längre bort.

Arbetsmarknadsregionerna blir därmed färre men större, vilket stärker företagens möjlighet att rekrytera arbetskraft och underlättar arbetstagaren att hitta ett utvecklande arbete. Frågan är hur reser Sverige till denna framtid. Vi tar tempen på kopplingen mellan gröna städer och spårburen trafik. I rask takt intervjuas gäster om fördelarna med framtidens resande mellan sammanlänkade hållbara städer.

Medverkande:

PM Nilsson, Timbro
Fredrik Henriksson, kommunikationschef, Husqvarna Group
Ulrica Geeraedts, programdirektör, Trafikverket Nya stambanor
Mattias Johansson, VD, Bravida

Webb-tv: Se seminariet via den här länken (Extern länk)

17:30-19:00: Är en hållbar regional utveckling möjlig?


Ett mingel och nätverkstillfälle för alla som arbetar med att leda, driva och samordna hållbar regional utveckling. Utifrån aktuella frågor och studier av regionernas roll och utmaningar för vi ett lättsamt och trivsamt samtal.

Ta del av det arbete som pågår i landets regioner och vilka frågor som är viktigast eller svårast. Utbyt tankar, idéer, erfarenheter och aktuella frågeställningar. Varmt välkommen att träffa dina likasinnade eller kanske rent av forma nya samarbeten!

Webb-tv: Se seminariet via den här länken (Extern länk)

____________________________________________

Torsdag 29 juni

8:00-8:30: Nu ritar de digitala möjligheterna om vårdens karta – delar av framtiden är redan här


En viktig del i omställningen till nära vård är att med stöd i ny teknik och nya arbetssätt gå från dagens reaktiva arbetssätt till att arbeta mer proaktivt. Omställningen skulle kunna vitalisera vård och omsorg, öka livskvaliteten för människor som lever med kroniska sjukdomar och ge möjlighet till en mer jämlik vård när resurser kan prioriteras till de som bäst behöver dem.

Genom att tillvarata digital teknik skulle även effekter bli ett minskat tryck på vården som i sin tur skulle förbättra arbetsmiljön och ge förutsättningar för hållbart arbetsliv som påverkar förmåga att behålla och rekrytera medarbetare. Frågan är varför går det så trögt och hur länge kan vi hålla emot?

Medverkande:

Nasim Farrokhnia, hälso- och sjukvårdschef, Microsoft
Martin Takac, sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län
Lisbeth Löpare Johansson, samordnare nära vård, Sveriges kommuner och regioner
Rachel De Basso, ordförande sjukvårdsdelegationen SKR, regionstyrelsens ordförande, Region Jönköpings län

Webb-tv: Se seminariet via den här länken (Extern länk)

8:45-9:15: Samhällsutmaningarna - det berättande ledarskapet är avgörande för den nära vården


Hur kan vi bygga den nära vården tillsammans med patienten? Konsten att skapa scenarier om framtiden och involvera alla i dialogen blir viktigare än någonsin i tider av osäkerhet. Det berättande ledarskapet blir avgörande för att lyckas med omställningen till nära vård.

Tider med hög grad av osäkerhet innebär även möjligheter. För att ta tillvara möjligheterna blir den strategiska dimensionen i ledarskapet allt viktigare. Det är ledarskapet som ska stå för förändringarna och genom kommunikation och inspiration bygga en kultur som är anpassad för nya tider. Konsten att skapa scenarier om framtiden och involvera alla i dialogen blir viktigare än någonsin i arbetet med nära vård. Orden har tagit makten. Hur kan vi göra för att utveckla ledarskapet att bli mer berättande?

Medverkande:

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare nära vård, Sveriges Kommuner och Regioner
Per Schlingmann, författare & entreprenör
Mats Bojestig, ordförande nationellt system för kunskapsstyrning, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län
Rachel De Basso, ordförande sjukvårdsdelegationen SKR, regionstyrelsens ordförande, Region Jönköpings län
Anette Nilsson, utvecklingsstrateg, Region Jönköpings län samt Sveriges kommuner och regioner
 

09:15-09:45: Samhällsutmaningarna – hur bygger vi den nära vården tillsammans med Esther?


Så här arbetar vi när vi går från teori till praktik och omsätter personcentrering och samskapande i nya arbetssätt genom patientkontrakt, sömlösa vårdövergångar med specialist on demand och kunskapsstyrning som ger stöd till både patienter och profession.

Medverkande:

Acko Ankarberg Johansson (KD), sjukvårdsminister
Rachel De Basso (S), ordförande sjukvårdsdelegationen SKR, regionstyrelsens ordförande, Region Jönköpings län
Lisbeth Löpare Johansson, samordnare nära vård, Sveriges Kommuner och Regioner
Mats Bojestig, ordförande nationellt system för kunskapsstyrning, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län
Pierre Cherfan, överläkare och strateg, Region Jönköpings län
Anette Nilsson, utvecklingsstrateg, Region Jönköpings län samt Sveriges Kommuner och Regioner

Webb-tv: Se seminariet via den här länken (Extern länk)

10:00-10:45: Tillsammans med Esther bygger vi nära vård som möter nya behov och förutsättningar i samhället


Hur allvarligt är läget för akutvården? Vad kan ske nationellt?