Social välfärd

FoUrum social välfärd och hälso- och sjukvård organiseras inom Kommunal utveckling, Region Jönköpings.

FoUrums uppdrag är att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. FoUrum ska långsiktigt och samordnat stödja socialtjänstens kunskapsutveckling och en evidensbaserad praktik i länets kommuner. Det är också en regional aktör som för dialog med staten i olika sammanhang.

Varje kommun i länet är en jämbördig part i FoUrum i ett formellt partnerskap. Styrning sker genom en styrgrupp med länets alla socialchefer.

Ett evidensbaserat arbetssätt och att knyta praktik och forskning närmare varandra, är en tydlig inriktning på verksamheten. Därför pågår flera forskningsprojekt och doktorander är anställda. Kommunerna lånar ut personalresurser med hög kompetens ur den egna organisationen med uppdrag att leda olika utvecklingsprojekt regionalt.

Prioriterade områden

FoUrum arbetar med olika utvecklingsområden som prioriteras av kommunerna: barn och unga, psykiatri, missbruk och beroende, äldre, kommunal hälso- och sjukvård, e-hälsa, arbete och delaktighet, integration och funktionsnedsättning.

De aktiviteter som genomförs omfattar allt från fleråriga forskningsprojekt till utbildningsinsatser, förbättringsarbete, metodstöd och omvärldsbevakning. Tillsammans med olika chefsnätverk med representanter från varje kommun bestäms vad och hur som ska göras inom varje område.

FoUrum är en regional aktör med breda samverkansplattformer. Genom olika forum och nivåer inom Ledningssystem för samverkan sker samordnings- och utvecklingsarbeten tillsammans med organisationen Region Jönköpings län.