Möten för att fånga upp lokalbehov

Kundmöten och husmöten är viktiga arenor där regionfastigheter kan fånga upp kundens/verksamhetens lokalbehov.

Kundmöten

Vårdcentralerna Bra Liv, Folktandvården, Regionledningskontoret, Utbildning och kultur, Länstrafiken och IT-centrum har regelbundna kundmöten med regionfastigheter där lokalbehoven tas upp. För dessa verksamheter är det förvaltarna som är kontaktpersoner i inledningsskedet av ett lokalprojekt.

Husmöten på sjukhusen

För verksamhetsområdena Medicinsk vård, Kirurgisk vård, Psykiatri och rehabilitering samt Medicinsk diagnostik finns lokala samordnare på de tre sjukhusen som företräder verksamheten i lokalfrågor och är verksamhetens kontaktperson. På varje sjukhus hålls husmöten en gång per månad och dessa möten är forum för lokal- och servicefrågor. De lokala samordnarna ansvarar för dessa möten.

Behov av lokalförändringar anmäls till den lokale samordnaren på sjukhuset som i sin tur för det vidare och tar upp det på sjukhusets husmöte.

Husmöten på andra större anläggningar

Vid de större anläggningarna som ligger utanför sjukhusen hålls också husmöten. Dessa möten leds av regionfastigheters fastighetsförvaltare och tar upp gemensamma frågor som berör verksamheterna i anläggningen.