Systemhandling och projektering

Så här genomförs byggprojekt i Region Jönköpings län - systemhandling och projektering.

Under systemhandlings- och projekteringsskedet bestäms och beskrivs hur byggandet ska se ut i minsta detalj. Exempelvis fattas beslut om exakt placering av fönster och dörrar, var det ska finnas fast belysning och så vidare.

Nu beräknas kostnaden återigen och stäms av mot beviljad investeringsram och en preliminär tidplan för genomförandet tas fram. Verksamhetens inköp av utrustning planeras och tas hänsyn till. Detaljutformningen mynnar ut i de färdiga bygghandlingarna.

Syfte med systemhandling och projektering är att

  • i detalj beskriva lokalernas utformning
  • skapa en kravspecifikation inför upphandling och produktion.

Arbetsfördelning

Regionfastigheters projektenhet ansvarar för systemhandling och projektering*. Byggprojektledaren/projekteringsledaren ansvarar för arbetet och tillsätter en projekteringsgrupp bestående av konsulter och olika funktioner från regionfastigheter. Beroende på projektets art kan verksamhetens projektledare delta i arbetet. I de fall detta inte sker är det lokalplaneraren som har kontakterna med verksamheten.

I detta skede skapas en organisation för samordning i byggprojektet där verksamheten ingår.

Verksamhetens uppgift i projekteringen är att fortsatt specificera vilken inredning och utrustning som behövs. Verksamheten tillsammans med inköpsenheten ansvarar också för att denna beställs.

Kostnader för inredning och utrustning ingår inte i projektkostnaden. Lokalernas utformning anpassas efter den utrustning som hyresgästen specificerat.

Resultat

Projekteringsarbetet resulterar i ett förfrågningsunderlag som ligger till grund för upphandling av den entreprenör** som ska genomföra om- eller nybyggnationen.

Beslut

Om projektet beräknas hålla sig inom den tilldelade investeringsramen startar upphandlingen enligt LOU.

Nästa steg i byggprojektet är Upphandling.

*) Byggnadsprojektering: Utformning, dimensionering och beskrivning av blivande byggnader. Resultatet av en byggnadsprojektering blir bland annat arkitektritningar (utformning), konstruktions-, värme-, ventilations- och sanitetsritningar, elinstallationsritningar samt tekniska beskrivningar.

**) Entreprenör: En person eller ett företag som genomför en entreprenad. Ett samlingsbegrepp för discipliner som byggnads-, el-, vvs-, styrentreprenör med flera.