Produktion

Så här genomförs byggprojekt i Region Jönköpings län - produktion.

Syftet med produktionen är att

att genomföra ny- och/eller ombyggnaden.

Arbetsfördelning

Ansvaret för produktionen ligger på regionfastigheters byggprojektledare. Under produktionen fortsätter organisationen för samordning i byggprojektet att arbeta. Verksamhetens projektledare har även under produktionen en viktig uppgift med att vara länken mellan byggprojektet, verksamheten och övriga sjukhuset. Vid olika tidpunkter under projektet ska utrustning levereras enligt uppställd tidplan.

Eftersom verksamheten inte har tillträde till byggarbetsplatsen brukar regionfastigheter ordna studiebesök för verksamheten vid ett eller ett par tillfällen under produktionen.

Regionfastigheter ansvarar för att besiktning enligt AB04 eller ABT genomförs av oberoende besiktningsmän.

Tänk på att

Entreprenören ansvarar för säkerhet och arbetsmiljö inom arbetsområdet för bygg-projektet. Detta innebär att det är entreprenören som beslutar om vilka som har tillträde till arbetsplatsen.

Varje förändring eller tillägg som görs kostar pengar och belastar projektet eller verksamheten direkt. Alla sådana önskemål går via byggprojektledaren som beroende på vad det gäller kan ta beslutet på egen hand eller lyfter det till styrgruppen.

Under byggproduktionen ska leverans av utrustning samordnas med byggprojektet.

Beslut

Byggprojektledaren godkänner entreprenaden efter slutbesiktning och åtgärdande av eventuella brister.

Nästa steg i byggprojektet är Överlämning av lokalerna till hyresgästen.