Fastigheter och lokaler

Bakgrund till nybyggnad av hus 37, Höglandssjukhuset i Eksjö

Hus 37 byggs för att klara dagens krav på vårdmiljö, arbetsmiljö och verksamhet. Lokalerna ska dessutom vara lätta att anpassa efter ändrade krav och framtida behov.

Behovet av investeringar i Höglandssjukhuset är stort. De delar som inte nyligen är åtgärdade har stora brister i såväl lokalutformning som vård- och arbetsmiljö. Generellt är de delar av sjukhuset som inte tidigare åtgärdats inom ramen för Generalplan 2000 mycket slitna och trånga. Tekniska system och installationer är gamla och underdimensionerade.

Sjukhusets styrka idag är att byggnaderna är organiserade kring ett tydligt huvudstråk. Stråket förbinder huvudentrén i öster med entré Tallvägen i väster. Detta ger förutsättningar för ett sjukhus med goda samband mellan verksamheter och som det är lätt att orientera sig i. 

Huvudstråket finns i tre våningsplan: transportplan, besöksplan och sängplan. Dessa styrkor förstärks genom nybyggnaden av hus 37. Det är av största vikt att de olika flödena och processerna, både akuta och planerade, underlättas för både patienter, närstående och medarbetare. 

Målet är flexibla och generellt utformade lokaler och tekniska system som möjliggör en mycket god anpassningsbarhet mot förändrade krav och framtida behov.

Den översyn av generalplan 2000 som gjorts föreslår åtgärder i flera etapper för att uppnå kraven på modern sjukvård och god vårdmiljö avseende funktion, vårdhygien, integritet, arbetsmiljö, medicinsk utveckling och teknik samt för att få ett långsiktigt väl fungerande sjukhus.

Första etappen med ny teknisk försörjning till sjukhuset pågår. Ny gods- och avfallsterminal och evakueringslokaler är nyligen beslutade.

Läkande vårdmiljö

Regionen samarbetar med Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers för att skapa flexibla lokaler som ska fungera i många år. Forskning visar att den fysiska vårdmiljön bland annat kan bidra till att stödja läkandet, minska smittspridning och minska stressen hos patienter, deras familjer och vårdens medarbetare.

I generalplanen framgår det att lokalerna bland annat ska förmedla respekt för patienten, vara tillgängliga för alla och lätta att hitta i, vackra och harmoniska och utformade så att patienten känner tillit. De ska också visa att här bedrivs kvalificerat och professionellt arbete.

Underlätta rekrytering

Förhoppningen är också att regionens satsningar på Höglandssjukhuset i Eksjö ska underlätta rekryteringen av nya medarbetare.