Fastigheter och lokaler

Fakta om bygget, etapp D1, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

Nybyggnad av etapp D1,  Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

Beslut

Regionfullmäktige, Region Jönköpings län, tog beslut om genomförande 30 augusti 2016.

Bakgrund

När Länssjukhuset Ryhov invigdes 1988 var det ett modernt sjukhus väl lämpat att kunna bedriva dåtidens sjukvård i. Sjukvården har utvecklats mycket sedan dess och idag är  sjukhuset i behov av modernisering och ökade ytor.

I översiktsplanen beskrivs hur Länssjukhuset Ryhov behöver utvecklas under de kommande 20–30 åren för att svara upp mot de krav som modern sjukvård med hög kvalitet, lagar och regler ställer.

D1 är den första etappen i genomförandet av översiktsplanen. D1 kommer delvis att täcka behovet av ökade ytor. Dessutom kommer verksamheter som idag finns på sjukhuset att flytta in. På så sätt underlättas den ombyggnad som behöver göras inne på sjukhuset i kommande etapper. 

Samverkansentreprenad

Den 20 februari 2017 skrev Region Jönköpings län kontrakt med NCC som fick i uppdrag, att i samverkan med Region Jönköpings län, projektera och uppföra en utbyggnad och modernisering av Länssjukhuset Ryhov, projekt D1.

Samverkansentreprenad innebär ett arbetssätt där Region Jönköpings län och totalentreprenören NCC tillsammans med övriga entreprenörer, projektörer och andra nyckelaktörer samverkar för projektets bästa.

Tillsammans för bättre hälsa

Projektets devis "Tillsammans för bättre hälsa" slår an tonen för det som karaktäriserar hela projektet från förberedelser till byggtid och färdig byggnad.

Vision

Visionen är att skapa modern, vacker och funktionell exteriör och interiör som svarar mot framtidens behov av nya vårdlokaler på Länssjukhuset Ryhov.

Visionen är också att bli en förebild som läkande miljö.

Byggprojektets tre ben

 • Klinisk projektering Identifiering av vårdverksamhetens behov i de nya lokalerna. Detaljerade ritningar tas fram för varje avdelning och rum. Ritningarna talar om hur de färdiga utrymmena ska utformas för att vården ska fungera. Resultatet blir ett rumsfunktionsprogram – RFP – som vårdverksamheten varit med och arbetat fram och som låses för den tekniska projekteringen.
 • Teknisk projektering
  1) Arbete med att ta fram hur huset ska fungera för att uppfylla behoven som den kliniska projekteringen identifierat.
  2. Arbete med detaljerade ritningar och beskrivningar som samordnas för att säkra att huset får rätt funktioner. Allt projekteras i 3D - väldigt förenklat så byggs huset i en 3D-modell för att sedan monteras i verkligheten. Ett verkligt provrum kan också byggas upp.
  När det gäller bygget av D1 har inredningen av rummen testats praktiskt i en panncentral där ett vårdrum och ett mottagningsrum byggts upp. Här har vårdens medarbetare kunnat experimentera kring, placering, funktion, material och inredning.
 • Produktion Förverkligandet av byggnaden, som att schakta, gjuta, resa väggar, lägga tak, dra el- och vattenledningar och så vidare.

Byggprojektets tre ben (pdf-fil, 1053 kB)

Program för teknisk standard

När det gäller D1 har huvudsakligen den standard (Program för tekniska standard - PTS) för olika typer av vårdrum som regionfastigheter utvecklat, och som idag används av många landsting och regioner, använts både i den kliniska och tekniska projekteringen.

Rätt använd kompetens

Flödet i huset ska gynna att medarbetarnas kompetenser används på rätt sätt. Tanken är att vårdnära service, den del av servicen som sker i patientens närhet, ska få en helt ny roll i etapp D1. Utbildad servicepersonal ska sköta mat, förråd och städning så att sjuksköterskor och undersköterskor kan koncentrera sig på sin yrkesroll.

Hållbart inne och ute

Medvetna materialval

Hållbarheten är en viktig aspekt i nybyggnaden av etapp D1. Region Jönköpings län tillämpar alltid materialbedömningssystemet Sunda Hus (system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen) som delar in byggmaterial i fyra klasser A–D beroende på hur miljöpåverkande de är, vid tillverkningen eller användningen. Målet är att använda A eller B-klassade material till 80 procent.

Solceller på taket

Nybyggnadens tak är utformat så att solceller kan installeras och täcka runt 2 000 m2 och ge i snitt runt 280 000 – 300 000 KWh per år. Detta är ett led i satsningen på förnybar elenergi som är ett av de prioriterade områdena i Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2017–2020.

Yttre miljö ska gynna läkande

En mer vild och naturlig miljö är mer kravlös och forskningen har visat att denna miljö har störst betydelse för de som mår sämst. Många av patienterna och besökarna mår dåligt och är utsatta för mycket stress.  

Utsikt mot grönska och dagsljus inne leder till exempel till minskad smärta och stress, bättre fysiskt och psykiskt välbefinnande, bättre sömn och sömnmönster och minskad medicinering. Det i sin tur kan leda till färre dagar på sjukhus.

Utemiljön och kontakten med den har även stor betydelse för personalen.

Två huskroppar

Två nya stora huskroppar i sex våningar, med två förbindelsegångar kommer att växa upp intill dagens huvudbyggnad.

Yta

35 000 kvadratmeter fördelade på sex plan.

Innehåll 

Tanken är att lokalernas utformning ska ge möjlighet till flexibel användning, samverkansvinster och bemanningsmässiga fördelar. Samverkan och effektiva arbetsflöden gynnas genom att vårdavdelningar, dagsjukvård och mottagningar samspelar och att patienter får vård på rätt vårdnivå.

Kostnad

Etapp D1, 973 miljoner kronor är beviljat.

Kostnader för verksamhetens inredning och utrustning samt projektet för ny elförsörjning på Ryhov tillkommer. De redovisas i ett särskilt ärende.

5 miljoner kronor är beviljat för konstnärlig utsmyckning.

Kostnaderna är projektkostnad i det kostnadsläge som gällde april 2016. 

Finansiering

Region Jönköpings län kan göra investeringen med egna medel och behöver inte ta upp lån.

Inflyttningsklart

D1 byggs i en etapp men är beroende av att två andra projekt – centralgasanläggning och mottagningsstation för el – ska vara helt eller delvis klara vid olika tidpunkter under byggprocessen för D1.

Exempel på innehåll per plan och tid för inflyttning

Plan 6

 • Läkarprogrammet, februari 2020
 • Metodikum, februari 2020.

Plan 5

 • Dagsjukvård för hematologi, november 2020.
 • Vårdavdelning för hematologi och njursjukvård, november 2020.
 • Vårdavdelning för onkologi, hösten 2021.
 • Närservice, november 2020.

Plan 4

 • Dialysenhet och integrerad njurmottagning, inflyttning vecka 42 2021.
 • Mottagning och dagsjukvård för onkologi, hösten 2021.
 • Mammografi, december 2020.

Plan 3

 • Akutvårdsavdelning, mars 2021.
 • Tillnyktringsenhet, september 2021.
 • Föreläsnings- och utbildningslokaler, augusti 2021.
 • Träningslokal för rehabiliteringscentrum, februari 2021.
 • Närservice, mars 2021.

Plan 2

 • Närservice, november 2020.