Fastigheter och lokaler

Bakgrund - nybyggnad av etapp D1, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

Att bygga ett nytt hus är förutsättningen för att översiktsplanen för Länssjukhuset Ryhov ska kunna förverkligas. De nuvarande fullt utnyttjande lokalerna på sjukhuset räcker inte till för att öka ytan på det sätt som behövs för att svara upp mot de förändrade krav på lokaler som utvecklingen av hälso- och sjukvården ställer.

Enligt översiktsplanen för Länssjukhuset Ryhov måste ytan på sjukhuset öka för att tillgodose de förändrade krav på lokaler som utvecklingen av hälso- och sjukvården ställer.

Skälen till nybyggnad är förutom förändrad verksamhet och önskemål om mer effektiva lokaler även nya krav och regler, exempelvis avseende arbetsmiljö och tillgänglighet. Omvandlingen av flerpatientsrum till enkelrum med egen toalett anpassad för rullstol/dusch kräver också en större yta.

Erfarenheterna från flera ombyggnadsprojekt på Länssjukhuset Ryhov är att det är svårt att bygga om i lokalerna under pågående verksamhet och samtidigt upprätthålla goda vårdmiljöer och bra arbetsmiljö.

Eftersom lokalerna på Länssjukhuset Ryhov är fullt utnyttjade måste etapp 1 i genomförandet av översiktsplanens förslag bli att bygga nytt för att frigöra lokaler för ombyggnader i efterföljande etapper. Till exempel är nybyggnaden en förutsättning för att akutmottagningen i ett kommande skede får nya lokaler i det befintliga sjukhuset. Att akutmottagningen behöver finnas kvar där beror på att samband med andra verksamheter som operation och intensivvård behålls. En annan anledning är att tillfartsvägen för ambulanser måste tillgodoses på ett bra sätt.

Uppdrag

Regiondirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören gav i november 2015 regionfastigheter i uppdrag att genomföra en förstudie för hus D1.

Förstudie, hus D1 (pdf-fil, 13809 kB)

Process

2015 – förstudie tas fram för hus D1

Arbetet med att ta fram denna förstudie har skett i nära samarbete mellan företrädare för verksamheterna, regionfastigheter och arkitekter. Förslaget har presenterats för och förankrats hos sjukvårdsdirektörerna, hälso- och sjukvårdsdirektören samt direktören för Verksamhetsstöd och service (regionfastigheter är ett område inom Verksamhetsstöd och service).

2012 – start för arbete med översiktsplan

2012 påbörjade dåvarande Jönköpings sjukvårdsområde och Landstingsfastigheter arbetet med att ta fram en översiktsplan för Länssjukhuset Ryhov.

Översiktsplanen består av lokalförsörjningsplan och fastighetsutvecklingsplan.

Lokalförsörjningsplanen beskriver verksamheternas utveckling och lokalbehov på 5–10 års sikt. Fastighetsutvecklingsplanen innehåller strategier för utveckling och utbyggnadsmöjligheter av fastigheten och beskrivs i ett perspektiv på 20–30 år.

Arbetsgrupper med verksamhetsrepresentation

Under arbetet med översiktsplanen bildades två arbetsgrupper, med representanter från olika kliniker, för att ta fram underlag för framtidens vårdavdelningar på Länssjukhuset Ryhov.

En grupp arbetade med hur många vårdplatser en vårdavdelning bör ha för att vara effektiv ur bemanningssynpunkt och en annan arbetsgrupp tog fram förslag på hur rumssambanden inom en vårdavdelning ska se ut.