Vision, mål och värderingar

Strategiska mål

Kvinnor som tränar
Vi arbetar med att förbättra och förnya processer och arbetssätt, för en effektiv och uthållig verksamhet. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings läns strategiska mål ska tillsammans bidra till en god hushållning och ge våra länsinvånare förutsättningar för ett bra liv i ett attraktivt län.

Bra folkhälsa

Region Jönköpings län ska arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att stödja länsinvånarnas hälsa och livskvalitet. Ett aktivt folkhälsoarbete ska bedrivas i samarbete med berörda aktörer.

God vård

Region Jönköpings läns hälso- och sjukvård och tandvård ska vara jämlik och ges med god tillgänglighet och bra bemötande, efter var och ens behov, med rätt kompetens, på rätt vårdnivå och med rätt val av behandling. Antalet misstag, brister och fel i Region Jönköpings läns tjänster ska minimeras. Det leder till en pålitlig och säker vård med bästa möjliga kliniska resultat.

Regional utveckling

Region Jönköpings län ska medverka till ett län med bra miljö, goda arbets-, utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, utbyggd infrastruktur och rikt kulturliv.

Kostnadseffektivitet

Verksamhetens mål ska nås med lägsta möjliga resursinsats. Riksdagen har beslutat om en ”kostnadseffektivitetsprincip”. Den innebär att vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder ska en rimlig relation mellan kostnader och effekt eftersträvas, mätt som värde för medborgarna i form av förbättrad hälsa och höjd livskvalitet.

Systemsyn och förbättring/förnyelse

Verksamhetsutvecklingen utgår från en gemensam systemförståelse, för att möjliggöra bästa möjliga resultat i en allt mer komplex verksamhet. Arbetet med att förbättra och förnya processer och arbetssätt stimuleras, för en effektiv och uthållig verksamhet.

Långsiktig och uthållig finansiering

För att på lång sikt trygga verksamhetens finansiering utan skattehöjning, ska årligen ett resultat nås, som innebär att nödvändiga investeringar kan finansieras med egna medel. Dessutom ska det finnas utrymme för ett visst sparande för pensioner som tjänats in före 1998.