Tillnyktringsenhet öppnad på Länssjukhuset Ryhov

Tillnyktringsenhet öppnad på Länssjukhuset Ryhov

En man står i en korridor under en skylt
Tillnyktringsenheten fyller ett tomrum i form av en högre grad av medicinsk övervakning jämfört med polisarresten eller hemmet, och vi hoppas fånga upp individerna på ett tidigt stadium, säger Peter Thudén, vårdenhetschef för tillnyktringsenheten. Foto: Helena Dovier
En man står i en korridor under en skyltEtt vårdrum med en tom säng

Sedan den 1 oktober 2020 finns det en tillnyktringsenhet på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Där erbjuds tillnyktring från alkohol och narkotika under medicinsk övervakning. – Det handlar om säkerhet för individen, säger Peter Tudén, vårdenhetschef för tillnyktringsenheten.

De personer som tas om hand på tillnyktringsenheten (TNE) behöver medicinsk övervakning under tiden som de tillnyktrar från alkohol- och/eller narkotikaanvändning. De kommer dit själva eller med hjälp av polis, socialtjänst eller anhöriga. Polisen kan ha omhändertagit personen enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB), samtidigt som personen är i för dåligt fysiskt tillstånd för att befinna sig i en polisarrest. På tillnyktringsenheten får personen vård och medicinsk övervakning i som mest 24 timmar. Det innebär en högre medicinsk säkerhet än om personen hade varit i polisarresten.

Undersökning vid ankomst

De 13 kommunerna i Jönköpings län är med och finansierar tillnyktringsenheten, och personer från hela länet kan komma till TNE. Enheten bemannas av sjuksköterskor från akutvårdsavdelningen och skötare från psykiatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov. Sjuksköterskan tillsammans med skötare undersöker och bedömer personen vid ankomst och avgör sedan om personen ska erbjudas vård på TNE eller inte. Om personen är alkoholförgiftad eller medvetslös tas personen om hand på akutmottagningen.

Patienterna får inte vara hotfulla eller aggressiva. Vården på tillnyktringsenheten är frivillig öppenvård och patienterna kan gå därifrån när de vill.

Övervakning och omvårdnad

Under vistelsen på tillnyktringsenheten övervakas och vårdas patienten, och vårdpersonalen ser om något tillstöter, exempelvis andningsstillestånd och hjärtstillestånd. Det kan också bli aktuellt med avgiftning och inläggning på abstinensavdelning. Om inget tillstöter lämnar patienten TNE efter som längst ett dygn.

– Vi vill också motivera dem att själva söka vidare för stöd och hjälp. Om de samtycker kan vi förmedla kontakt med till exempel socialtjänsten eller vårdcentralen, säger Peter Tudén.

Tre platser i nuläget

Tillnyktringsenheten har i nuläget tre platser och ligger nära akutvårdsavdelningen på Länssjukhuset Ryhov. Under våren 2021 kommer tillnyktringsenheten och akutvårdsavdelningen att flytta till det nybyggda hus D1. Då utökas TNE till sju platser.

Fyller ett tomrum

Antalet patienter på tillnyktringsenheten har varit förhållandevis lågt sedan starten den 1 oktober. I takt med att kännedomen om enheten ökar kommer tillströmningen troligtvis att öka.

– Tillnyktringsenheten fyller ett tomrum i form av en högre grad av medicinsk övervakning jämfört med polisarresten eller hemmet, och vi hoppas fånga upp individerna på ett tidigt stadium. En del av patienterna här kanske blir återkommande och är kända inom socialtjänsten och psykiatrin. Vi hoppas kunna förhindra dödsfall och motivera och vägleda personerna till en förändrad livssituation, säger Peter Tudén.

HELENA DOVIER