Regionfullmäktige antog Smart specialiseringsstrategi

Regionfullmäktige antog Smart specialiseringsstrategi

Montering av elektronik
Kunskapsintensiva tillverkningsföretag är ett av de områden där Jönköpings län har särskilda styrkor och fördelar. Arkivbild. Foto: Johan W Avby

Regionfullmäktige antog tisdag 7 december 2021 en viktig satsning för den regionala utvecklingen. Dokumentet Smart Specialiseringsstrategi (S3) är ett verktyg för att Region Jönköpings län de kommande tio åren ska kunna kraftsamla och fokusera på näringslivets olika styrkor.

– Näringslivet i länet har många styrkor som går att utveckla och genom den här strategin kan vi kraftsamla många aktörer i det arbetet, säger Per Eriksson (C), regionråd och ordförande i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Jönköpings län har styrkor inom bland annat tillverkningsföretag, logistik, träförädling, besöksnäring och livsmedel. Smart specialiseringsstrategi ska ses som ett verktyg i den regionala utvecklingen för att förstärka regionernas konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera områden som har potential för tillväxt. En del i detta är också möjligheten att rekrytera kompetens från företag inom hela EU.

Fem områden anges

Den regionala utvecklingsstrategin pekar ut fem områden där Jönköpings län har särskilda styrkor och fördelar:

  • Smart industri/kunskapsintensiva tillverkningsföretag
  • E-handel och logistik
  • Skogsnäring och träförädling
  • Besöksnäring
  • Livsmedel och livsmedelsförädling
    S3-strategin anger även tjänstedesign som en gemensam faktor och möjlighet för utveckling och innovation.

Skapa största möjliga effekt

Det är inom dessa områden som regionala aktörer ska arbeta tillsammans för att skapa största möjliga effekt. Det handlar då om att företag, akademi, offentlig verksamhet och olika idéburna organisationer ska arbeta tillsammans med utveckling och även söka samarbeten utanför det egna geografiska området.

– Vi kommer nu tillsammans att arbeta vidare med att förfina våra styrkeområden och göra dem ännu mer tydliga. Inom respektive område kommer också handlingsplaner att tas fram som anger konkret hur arbetet ska genomföras, säger Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör.

Den antagna Smart specialiseringsstrategi pekar till exempel på den starka ställning som forskning och högskola har i Jönköpings län. Detta bidrar till innovationer och konkurrenskraft i kombination med den starka entreprenörsanda som finns inom industri, jord- och skogsbruk och besöksnäring.

Det kommer att finnas stora möjligheter att söka medel för att skapa förflyttning utifrån Smart specialiseringsstrategi. EU:s strukturfonder kommer fram till 2027 att ha stort fokus på smart specialisering. Detta innebär bland annat att medel kommer att gå att söka både regionalt och inom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF. Region Jönköpings län har påbörjat arbetet bland annat genom ett nyligen beslutat ERUF-projekt som kommer att lägga en grund för fortsatt utveckling tillsammans med de tre andra regionerna i Småland och Öarna (Kalmar, Kronoberg och Gotland).

Mer fakta/Smart specialiseringsstrategi (S3)

Är en del i EU:s tioårsstrategi för tillväxt och sysselsättning som innebär att regionerna skapar en strategi för att bli globalt konkurrenskraftiga inom områden där det finns fördelar gentemot andra regioner. Smart specialisering bygger vidare på de styrkor som redan finns och ger samtidigt beredskap för nya områden som uppstår när näringsliv och samhälle förändras.