Region Jönköpings läns tre akutsjukhus får lokala sjukhusledningar

Region Jönköpings läns tre akutsjukhus får lokala sjukhusledningar

Under våren 2022 kommer lokala sjukhusledningar att bildas vid länets tre akutsjukhus. Syftet är att skapa ett lokalt ledarskap för sjukhusspecifika frågor. Det beslöt en helt enig nämnd för folkhälsa och sjukvård vid sitt sammanträde tisdag 25 januari 2022.

Vad behöver vi göra lika? Vad är smart att göra olika? Hur får vi ett närvarande ledarskap?

Det är några av de frågor som en arbetsgrupp arbetat med sedan 2019, utifrån uppdraget att ta fram en modell för lokal ledning på våra tre akutsjukhus som kan integreras i nuvarande organisationsstruktur.

– Våra tre medicinska verksamhetsområden är en viktig bas för vår hälso- och sjukvård. Men vi ser att vi behöver komplettera med en tydligare lokal sjukhusledning för våra tre akutsjukhus för alla de frågor som är specifika för sjukhuset. Det är viktigt för att ge länets invånare den bästa sjukvården, säger Rachel De Basso (S), ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

– Detta är ett viktigt steg mot ökat lokalt ledarskap på sjukhusen, något som är viktigt för bland annat kompetensförsörjning och den ”vi-känsla” som skapas på en gemensam arbetsplats, säger Martin Nedergaard-Hansen (BA), vice ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Enig nämnd beslutade om lokalt ledarskap

En enig nämnd antog tisdag 25 januari det förslag som arbetats fram under en lång tid och med omfattande diskussioner om hur den lokala ledningen på akutsjukhusen ska vara utformad.

Beslutet innebär att den lokala sjukhusledningen på varje akutsjukhus utgörs av en styrelse bestående av bland annat verksamhetschefer, chefläkare, chefssjuksköterska och administrativ samordnare.

Sedan 2015 är Region Jönköpings läns hälso- och sjukvård organiserad i verksamhetsområden för kirurgi, medicin och psykiatri, rehabilitering och diagnostik, i syfte att regionövergripande arbeta med verksamheternas drift och utveckling.

Tydligt uppdrag för lokala ledningar

Den organisationen ska nu kompletteras med lokala sjukhusledningar. Deras uppdrag är att:

  • identifiera och hantera sjukhusgemensamma frågor
  • bevaka att akutsjukhusens uppdrag kan upprätthållas
  • uppmärksamma kortsiktiga och långsiktiga bemanningsbehov
  • samordning inom sjukhuset med tillhörande upptagningsområde

De lokala sjukhusledningarna formeras under våren 2022 och ska vara i full verksamhet 1 september 2022.

Beslut om riktlinjer för länskliniker

Nämnd för folkhälsa och sjukvård tog också beslut om riktlinjer för länskliniker.

Under senare år har ett antal verksamheter bildat regiongemensam klinik, till exempel kirurgkliniken, öron-näs-halskliniken och barn- och ungdomspsykiatriska kliniken.

Syftet med att bilda regiongemensamma kliniker och deras uppdrag är nu formulerat i riktlinjer för länskliniker som utgår ifrån fyra områden: fast bemanning, kompetensutveckling, ansvar för akutsjukhusen och ansvar för den nära vården i alla länsdelar.

Jämlik och jämställd vård

Målet med hälso- och sjukvården är att länsinvånarna ska erbjudas en behovsanpassad hälso- och sjukvård av hög kvalitet som är jämlik och jämställd, har hög patientsäkerhet och hög tillgänglighet och kliniska resultat på toppnivå. För att nå detta är det viktigt att kunna rekrytera, attrahera och behålla våra medarbetare.

– Centralt i uppdraget för länsklinikerna är att driva verksamhet på tre orter. Länsklinikerna har därför bland annat ett gemensamt ansvar för att upprätthålla tre akutsjukhus där tillgången till kompetens behöver säkras långsiktigt, säger Rachel De Basso.

Kontakt:
Rachel De Basso (S)
ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
072-5006328

Martin Nedergaard-Hansen (BA)
vice ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
0704-678677