Region Jönköpings län startar bemanningsenhet för att täcka vakanser i hälso- och sjukvården

Region Jönköpings län startar bemanningsenhet för att täcka vakanser i hälso- och sjukvården

En man i glasögon tittar in i kameran
Anders Roos är chef för Region Jönköpings läns nya bemanningsenhet med uppdrag att hjälpa hälso- och sjukvården att bemanna med rätt kompetens när vakanser uppstår. Verkligen ett spännande uppdrag, säger han. Foto: Jacob Isaksson

Region Jönköpings län bygger upp en bemanningsenhet som ska hjälpa hälso- och sjukvården att bemanna med rätt kompetens vid vakanser. Efter inventeringsarbete av verksamheternas behov kommer enheten starta.

– Tanken är att bemanningsenhetens medarbetare ska täcka upp för de behov som uppstår i verksamheten, säger Anders Roos, enhetschef för den nya bemanningsenheten.

Han ser en rad fördelar med en intern bemanningsenhet jämfört med att anlita personal från bemanningsföretag, en organisation lik den som många andra regioner har.

Hur många som ska anställas på bemanningsenheten och vilka yrkesgrupper är fortfarande en öppen fråga.

– Under november genomför jag en inventering av vilka behov som finns inom hälso- och sjukvården. Jag träffar de olika staberna och chefer i organisationen för att se hur behoven ser ut.

I första hand ska bemanningsenheten rikta sin rekrytering externt, till personal som idag är anställda av bemanningsföretag.

I grunden finns ett politiskt beslut i budget 2019 att Region Jönköpings län ska starta en intern bemanningsenhet. Organisatoriskt knyts den till område kompetensförsörjning, där kompetensförsörjningsenheten, KFE, finns sedan två år tillbaka.

”Underlätta kompetensförsörjningen”

– Det är väldigt bra att vi nu har Anders Roos på plats, med mycket kompetens inom området bemanning och rekrytering. Kompetensförsörjningsenheten arbetar med att stötta cheferna i kirurgisk vård, medicinsk vård och psykiatri, rehabilitering och diagnostik. Bemanningsenheten och kompetensförsörjningsenheten kommer ha ett tätt samarbete för att underlätta kompetensförsörjningen i Region Jönköpings län, säger Elin Carlholt, chef för område kompetensförsörjning.

Uppdraget för område kompetensförsörjning är att attrahera, rekrytera och utveckla medarbetare för att klara hälso- och sjukvårdens uppdrag, även inom geografiska områden där det är svårare att rekrytera.

”Rätt kompetens till rätt tjänst”

– För den nya bemanningsenheten handlar det om att se vilka behov som verksamheterna har och att hitta rätt kompetens till rätt tjänst, vilket minskar våra kostnader för hyrpersonal, säger Patrick Nzamba, HR-direktör i Region Jönköpings län.

– Det är verkligen spännande att bygga upp den här enheten, säger Anders Roos, som är sjuksköterska i grunden och har 20 års erfarenhet av bemannings- och rekryteringsfrågor, till stor del kopplade mot offentlig sektor.