Region Jönköpings län partner i kraftansträngning mot antibiotikaresistens

Region Jönköpings län partner i kraftansträngning mot antibiotikaresistens

Ett kollagé med en bild på en hög med mediciner och en bild på en glad man.
I Region Jönköpings län kan både vårdcentraler och kliniker som lever upp till vissa kriterier få stämplas som antibiotikasmarta. Förra året fick hela tjugo av länets fyrtio vårdcentraler kvalitetsstämpeln. När Region Jönköpings län nu går in som partner i Anitibiotikasmart Sverige är tanken att arbetssättet ska spridas till fler regioner. Foto: Johan W Avby

Antibiotikasmart Sverige är ett nationellt initiativ för att engagera hela samhället i att skapa en hållbar utveckling där antibiotika fortfarande fungerar. Arbetssättet är visionsorienterat, där flera aktörer arbetar mot en gemensam vision. Nu går Region Jönköpings län in som partner i arbetet.

Antibiotikaresistens är inte bara en medicinsk fråga. Om bakteriers motståndskraft gör att antibiotika inte längre är verksamma, innebär det en stor utmaning för hela samhället. På senare år har kunskapen om antibiotikaresistens ökat, men mer behöver göras. Antibiotikasmart Sverige är ett initiativ för att på olika nivåer och inom olika områden engagera hela samhället i att hitta bra och nya lösningar som ska leda till att antibiotikaresistens förebyggs och att antibiotikan kan fortsätta fungera.

− Antibiotikaresistens är ett växande problem över hela världen. I vissa länder finns bakterier som står emot nästan all antibiotika. Vi behöver göra vad vi kan för att kunna fortsätta använda antibiotika som läkemedel, säger Inga Zetterqvist, kriterieansvarig inom Antibiotikasmart® Sverige, där arbetet leds av Folkhälsomyndigheten tillsammans med RISE, Research Institutes of Sweden.

Stort regionalt engagemang

Arbetet mot antibiotikaresistens kan ske på många olika sätt. I Region Jönköpings län finns sedan flera år tillbaka ett stort regionalt engagemang för frågan i form av ett strukturerat arbete som bygger på riktlinjer som finns kring diagnostik och behandling, samt om att möta patienter med ett pedagogiskt och kommunikativt förhållningssätt.

− För oss inom sjukvården handlar det till stor del om att undvika onödig antibiotikaanvändning, förebygga infektioner genom ett strukturerat arbetssätt, tvätta händerna, och ha en grundkunskap kring antibiotikans påverkan på miljö och hälsa, säger Carl Fridolfsson, Strama-koordinator på Smittskydd Vårdhygien, Region Jönköpings län. En annan viktig del handlar om kommunikation. Att ta sig tid för varje patient och förklara varför vi exempelvis inte väljer att behandla med antibiotika, ge råd och skapa tillit.

Kvalitetsstämpling som antibiotikasmart

Strama är en grupp för strategisk samverkan mot antibiotikaresistens och som koordinator arbetar Carl Fridolfsson brett med frågan regionalt. I Region Jönköpings län kan både vårdcentraler och kliniker som lever upp till vissa kriterier få stämplas som antibiotikasmarta. Förra året fick hela tjugo av länets fyrtio vårdcentraler kvalitetsstämpeln. Detta arbetssätt vill Antibiotikasmart Sverige nu sprida till fler regioner.

− De senaste åren har vi också jobbat mycket med vår datahantering och byggt upp ett system där vi kan koppla förskrivna antibiotikarecept mot journalförda diagnoskoder. Det gör det möjligt att återkoppla diagnoskopplad data till vårdcentralerna och exempelvis följa hur förskrivningen följer gällande behandlingsrekommendationer. Vi kan också följa förskrivningen ner på verksamhets- och läkarnivå, berättar Carl Fridolfsson.

Ska utveckla nationella kriterier

Att Region Jönköpings län nu kliver in som partner till Antibiotikasmart Sverige ligger i linje med det arbete som redan pågår regionalt. Det innebär också större möjlighet till kunskapsutbyte och att bygga nätverk med andra regioner. För Carl Fridolfsson personligen innebär partnerskapet en deltidstjänst där han leder arbetet med att ta fram kriterier för hur svensk primärvård kan arbeta med antibiotika- och hygienfrågor. I höst väntar dialogmöten med olika representanter för att få input från till exempel primärvårdsenheter och intresseföreningar nationellt. Sedan ska kriterierna pilottestas på vårdcentraler, förklarar han.

− Det handlar om ett långsiktigt, systematiskt kvalitetsarbete där förhoppningen är att detta ska leda till en förbättrad hygienisk standard, ökad patientsäkerhet och en mer jämlik vård. Det är en spännande process, en helhet som behöver få ta sin tid. För att lyckas måste hela teamet på vårdcentralen, från läkaren till lokalvårdaren, ha en samsyn och känna att de tillsammans äger uppgiften. Detta är något vi behöver göra ihop, för att tillsammans höja vårdkvaliteten och säkra att det finns verksamt antibiotika även i framtiden.

FAKTA

I Sverige följs användningen av antibiotika upp genom ett nationellt mätvärde om antal antibiotikarecept per 1000 invånare och år. Det nationella mätvärdet är 250 recept per 1000 invånare och år. I Region Jönköpings län skrevs under senaste året ut 226 recept per 1000 invånare. Antibiotikaförskrivningen i länet är den fjärde lägsta bland Sveriges regioner.

Antibiotikasmart® Sverige startades 2019 och är en visionsdriven innovationsmiljö med finansiering av innovationsmyndigheten Vinnova. Arbetet leds av Folkhälsomyndigheten tillsammans med RISE, Research Institutes of Sweden, och i miljön ingår även Nationell arbetsgrupp Strama, ReAct samt tre kommuner och fyra regioner. Antibiotikasmart® är ett registrerat varumärke som ägs av Strama Stockholm.

Läs mer: Anitbiotikasmart Sverige