Primärvård, rehabilitering och psykiatri föreslås få förstärkta resurser

Primärvård, rehabilitering och psykiatri föreslås få förstärkta resurser

En vårdpersonal jobbar med en patient som sitter på en brits
Rehabiliteringskedjan behöver byggas ut och bli jämlik. Dessutom har det tillkommit nya patientgrupper. Detta är en av de förstärkningar som presidiet för nämnden för folkhälsa och sjukvård nu föreslår. (Arrangerad bild – arkivbild). Foto: Johan W Avby

Ökad läkarkontinuitet i primärvården, jämlika rehabiliteringsinsatser och förstärkt vårdkedja inom psykiatrin. Dessa tre områden föreslår nämnd för folkhälsa och sjukvårds presidium extra satsningar på under 2022.

– Vi vill avsätta 30 miljoner kronor för att förstärka de här tre områdena, eftersom vi ser att behovet har ökat jämfört med den bedömning vi gjorde inför budgetarbetet 2022. Vår vision är att ”Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och på det sätt jag behöver”, vilket är särskilt viktigt för de äldre patienterna med stora behov, säger Rachel De Basso (S), ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Pengarna tas från den budgetpost som Koalition för Region Jönköpings län införde till nämnd för folkhälsa och sjukvårds förfogande för 2022. Det är medel som nämnden kan fördela i syfte att accelerera arbetet med omställningen till framtidens hälso- och sjukvård och för att ekonomiskt kunna möta de utmaningar som uppstår i verksamheterna.

– Vi ser att dessa tre områden behöver resursförstärkning för att vi ska nå de mål vi har, att ge länets invånare den hälso- och sjukvård som de har behov av, säger Martin Nedergaard-Hansen (BA), vice ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

  • Primärvård: 10 miljoner kronor avsätts till primärvården för ökad läkarkontinuitet och införande av patientkontrakt, som är en gemensam överenskommelse med patientenoch sjukvården om bland annat fast läkarkontakt, sammanhållen planering och patientens delaktighet. Äldre personer med stort vårdbehov behöver ett samlat omhändertagande. Satsningen syftar till att påskynda omställningen till Nära Vård.
  • Rehabiliteringskedjan: 9 miljoner kronor avsätts för att säkra rehabiliteringskedjan på sjukhus och i hemmet så att insatserna blir jämlika i länet. Det finns ett ökat behov av rehabilitering i samtliga länsdelar och i en rad processer. I flera vårdförlopp och riktlinjer lyfts rehabiliteringsinsatser fram som nödvändiga och som verksamheterna förväntas implementera. Under coronapandemin har betydelsen av rehabiliteringsresurser synliggjorts ytterligare. Pandemin har även medfört att det finns en ny grupp patienter som är i behov av rehabilitering. En samlad kompetens har skapats kring utredning, behandling och rehabilitering.
  • Vårdkedjan inom psykiatrin. 9 miljoner kronor avsätts för att stärka vårdkedjan inom psykiatrin. Det individuella stödet ska utvecklas i samverkan mellan den specialiserade psykiatriska vården, primärvården och kommunerna för bättre somatisk hälsa hos personer med psykisk sjukdom. Satsningen säkrar att patienter med psykiatrisk problematik i gränslandet mellan specialistvård och primärvård erbjuds god vård och behandling.
  • Lokala sjukhusledningar: 2 miljoner kronor avsätts för inrättande av lokala sjukhusledningar på länets tre akutsjukhus. Beslut om detta har tidigare tagits i nämnd för folkhälsa och sjukvård och de lokala sjukhusledningarna ska vara i funktion från hösten 2022.

Nämnd för folkhälsa och sjukvård behandlar ärendet 31 maj.

Kontakt:

Rachel De Basso (S)
ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
072-5006328

Martin Nedergaard-Hansen (BA)
vice ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
0704-678677