Pressmeddelande: Kunskapsbrist om matproducenter främsta orsaken till att fler länsbor inte handlar närproducerat

Pressmeddelande: Kunskapsbrist om matproducenter främsta orsaken till att fler länsbor inte handlar närproducerat

Stora tomatplantor står i långa rader på varsin sida om en gång i ett växthus. En person plockar tomater långt in i gången.
Foto: Johan W Avby

Hälften av länets invånare anser att smak, pris och svenskt ursprung är viktigast när de handlar mat. Endast 20 procent tycker det är viktigast att maten är närproducerad. Det visar en nyligen genomförd undersökning i Jönköpings län.

Även om närproducerat inte är viktigast vid valet av mat, visar undersökningen att drygt hälften av hushållen idag handlar lokalt producerad mat, säger Christina Odén som är projektledare för länets livsmedelsstrategi. Den visar också att fler skulle vilja göra det, men att bristande kunskaper om utbudet är det största hindret.

Stort intresse för att lära sig mer

Idag anser cirka en tredjedel att de har tillräcklig kunskap om vilka matproducenter som finns i närområdet. Det är betydligt färre än andelen som tycker att de har tillräcklig kunskap om vilka svenska råvaror som är i säsong samt skillnaden mellan svenskproducerade och importerade livsmedel.

— Det är uppenbart att många anser sig sakna tillräcklig kunskap om vilka matproducenter som finns i deras närområde, det vill säga inom fem mils radie, säger Christina Odén. Glädjande nog visar undersökningen också att detta är vad flest vill lära sig mer om. Länets konsumenter efterlyser mer information, i första hand via livsmedelsbutikerna.

Vill gynna lokala företag

Den vanligaste drivkraften till att handla närproducerat är att konsumenterna vill gynna lokala företag. Andra vanliga anledningar är att maten är producerad med omtanke, närhet till producent samt den goda smaken.

— Det är glädjande att det finns en så stark vilja att gynna lokala matproducenter, säger Christina Odén. Det ligger helt i linje med den regionala livsmedelsstrategins fokusområden och prioriterade åtgärder om att öka självförsörjningsgraden och minska sårbarheten.

Mindre betydelse på restaurang

När länsborna går på restaurang är det fortfarande smaken som är viktigast. Däremot minskar betydelsen av att maten är svensk och endast tolv procent tycker det är viktigt att den är närproducerad. Fyra procent tycker det är viktigt att maten är ekologisk eller är certifierad på annat sätt.

Rekommenderar gärna

Ett av målen i handlingsplanerna till den regionala livsmedelsstrategin för Jönköpings län 2030 är att fler länsinvånare ska vara stolta ambassadörer för den mat som produceras här. Undersökningen visar att två tredjedelar av de tillfrågade idag rekommenderar andra att köpa närproducerade råvaror och livsmedel i närområdet.

— Det är en bra siffra som kan bli ännu bättre, säger Christina Odén. Målsättningen är att Jönköpings län ska bli Sveriges mest innovativa matregion. Genom undersökningen vet vi var vi står idag och att vi måste fortsätta vårt arbete för att öka kännedomen om vad som produceras här. Med fler stolta ambassadörer skapas utrymme för fler lokala matproducenter i länet och de som redan finns får större möjligheter att utveckla sin verksamhet.  

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i augusti 2020. Syftet var att undersöka privatkonsumenternas kunskaper, attityder och beteenden avseende regionalt producerad mat. Respondenterna var slumpmässigt utvalda privatkonsumenter i Jönköpings län från Norstats webbpanel.

Resultatet baseras på 601 svar. Initiativtagare till undersökningen är styrgruppen för den regionala livsmedelsstrategin för Jönköpings län 2030 som består av: Region Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Elmia, Lantbrukarnas riksförbund, Jönköpings kommun, Hushållningssällskapet i Jönköpings län, Smålands Turism, Jönköping University och FC Gruppen.

Kontaktperson:
Christina Odén
Regional utvecklare för livsmedelsstrategin och gröna näringar christina.oden@rjl.se
0730-25 94 18