Pressmeddelande 16 januari 2020: Antibiotikaförskrivningen fortsätter minska i Jönköpings län

Pressmeddelande 16 januari 2020: Antibiotikaförskrivningen fortsätter minska i Jönköpings län

en man och en kvinna sitter mitt emot varandra vid ett bord. bordet är dukat med kaffekoppar och en ljusstake.
Region Jönköpings läns informationsfilm från 2016 på temat ”använd bara antibiotika när det behövs” är ett av många sätt att sprida kunskap om hur viktigt det är att använda antibiotika på rätt sätt. Foto: Johan W Avby

Förskrivningen av antibiotika fortsätter att minska i Jönköpings län. Även om delmålet i Region Jönköpings län för 2019 inte nåddes, har stora steg tagits i det viktiga arbetet att motverka resistensutveckling.

– Det är väldigt positivt att trenden med minskande antibiotikaförskrivning håller i sig, säger Andreas Lägermo på Smittskydd Vårdhygien i Region Jönköpings län och Strama-koordinator. Inom Strama (samverkan mot antibiotikaresistens), arbetar vi sedan 1995 som ett nationellt nätverk för en korrekt användning av antibiotika.

Målet på 250 recept är i sikte!

Under det gångna året har Region Jönköpings län uppnått det hittills lägsta antalet antibiotikarecept. Slutresultatet blev 272 recept per 1000 invånare och år, jämfört med 280 recept under 2018, vilket är ett stort steg mot målet på högst 250 recept.

Liksom tidigare år var den största minskningen inom primärvården (vårdcentraler). Både vårdcentralerna och deras jourverksamhet, närakuten, skrev ut färre antibiotikarecept än 2018. Sjukhusens förskrivning var oförändrad medan förskrivningen från digitala vårdcentraler ökade något.

Flera områden klarar målen

Region Jönköpings län har kvalitetsmål för olika sjukdomstillstånd i form av hur stor andel som behandlas med ”smala” förstahandsantibiotika som till exempel penicillin.

För luftvägsinfektion hos barn upp till 6 år, samt urinvägsinfektion hos kvinnor, är de uppfyllda och bedömningen är att även målen för urinvägsinfektion hos män och halsfluss bör klaras under året – även om det finns variation mellan länets vårdcentraler.

En grupp som särskilt studeras är kvinnor över 80 år med misstänkt urinvägsinfektion. Närmare hälften av gruppen på särskilda boenden har bakterier i urinen utan att vara sjuka. Det kallas asymtomatisk bakteriuri (ABU) och ska inte behandlas med antibiotika.

– När vi har fokuserat på detta i våra möten med personal på vårdcentraler, sjukhus och i kommunerna, så har vi i statistiken kunnat se en tydlig nedgång i antibiotikaförskrivningen för den här gruppen. Under 2019 har det vänt sakta uppåt igen, vilket är lite olyckligt, säger Andreas Lägermo.

Traditioner går att vända!

Det finns också ett antal exempel på att felaktiga behandlingstraditioner går att vända. 2011 var andelen antibiotika vid akut luftrörskatarr (bronkit) 22 procent i länet. Nu är genomsnittet 3 procent.

– Antibiotika gör ingen nytta vid okomplicerad akut bronkit, säger Andreas Lägermo.

Men det finns fortfarande en rad utmaningar i arbetet med att använda antibiotika bara när det behövs, i syfte att förhindra att bakterier utvecklar motståndskraft.

Det finns till exempel stor variation mellan vårdcentralerna i vilken grad de använder rätt antibiotika, i det här fallet penicillin, vid lunginflammation och förskrivarna på sjukhus behöver i större grad använda de ”smala” antibiotika som rekommenderas vid flera olika sjukdomstillstånd.

Antibiotikasmarta vårdcentraler

Kollegial granskning och gemensam reflektion kring handläggningen av infektionsfall på den egna vårdcentralen, har visat sig vara en framgångsrik strategi för att förbättra antibiotikaanvändningen.

Som ett led i detta har Strama Jönköping infört utmärkelsen ”Antibiotikasmart vårdcentral”. De vårdcentraler som uppfyller fyra kriterier under mätperioden 1 november 2019 till 31 oktober 2020 och har gjort Stramas självdeklaration, kommer att få diplom, informationspaket och hyllningar i samband med antibiotikaveckan i november. 

Begränsa användningen av breda preparat

Cefalosporiner och kinoloner är två grupper med breda preparat som räddar många liv, men också driver på resistensutvecklingen. Att begränsa användningen av dessa har därför länge varit ett fokusområde för Strama. Användningen av kinoloner har minskat under ett par års tid och det fortsatte så under 2019. Både receptförskrivningen och användningen till inneliggande patienter på länets sjukhus var historiskt låg. Stramas mål att kinoloner ska utgöra mindre än 8 procent av den totala antibiotikaanvändningen på sjukhus har uppnåtts med god marginal!

Användningen av Cefalosporin (där cefotaxim dominerar) har varit svårare att förändra. Men efter flera års svagt ökande trend, syns nu en tydlig minskning under 2019. Mängden cefalosporiner som beställs till sjukhusen har minskat och de behandlingar som ges har blivit allt kortare.

Behandlingsmålet uppnått

Den genomsnittliga behandlingstiden med cefotaxim har hela året legat runt 2,5 dygn, vilket betyder att Stramas mål på högst tre dygn är uppnått.

Minskningen av cefalosporiner och kinoloner har än så länge inte lett till en motsvarande ökning av andra bredspektrum-preparat, som meronem och tazocin, något som Strama bevakar.

– Vi hoppas nu att de fina trenderna håller i sig under 2020. Vi ser att uthålligt arbete med förbättrad antibiotikaanvändning lönar sig och det är viktigt att ha fortsatt fokus på att bara använda antibiotika när det behövs. Arbetet med att starta antibiotikaronder fortgår och Stramas förhoppning är att detta ska leda till att ännu fler patienter i Region Jönköpings län får bästa möjliga infektionsbehandling, säger Andreas Lägermo.

Mer information och kontakt

Andreas Lägermo
Strama-koordinator
Smittskydd Vårdhygien
010-242 59 77, 0730-39 59 77

>Årsrapport 2019 från Strama Jönköping

Läs mer om arbetet mot antibiotikaresistens

>Strama(Extern länk)

  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland