Medicinska riskgrupper och personer från 50 år kan få påfyllnadsdos mot covid-19

Medicinska riskgrupper och personer från 50 år kan få påfyllnadsdos mot covid-19

Från idag, måndag 6 december 2021, erbjuds ett förstärkt skydd i form av påfyllnadsdos (dos 3) till personer i en medicinsk riskgrupp och till personer från 50 år och uppåt. För att få en påfyllnadsdos ska det ha gått minst sex månader sedan andra dosen.

Vaccinationerna pågår för fullt i länet. Av alla som är 65 år eller äldre Region Jönköpings län har 74 procent redan vaccinerat sig eller bokat en tid för vaccination med en påfyllnadsdos.  

– Vi kan redan nu erbjuda ett förstärkt skydd genom en påfyllnadsdos till nästa grupp, enligt Folkhälsomyndighetens prioritering, säger vaccinationssamordnare Jonas Almgren. I bokningssystemet finns 5 200 lediga tider vilket ska jämföras med de 3 200 invånare som behöver en bokad tid för påfyllnadsdos för att täckningsgraden skall uppgå till 80 procent. 

Vaccination med en påfyllnadsdos pågår nu för:

 • personer boende på SÄBO,
 • personer med hemtjänst beslutad av kommunen,
 • personer med hemsjukvård,
 • personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård,
 • alla som är 50 år och äldre,
 • personer som är 18 år och äldre med insatser enligt LSS eller beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken,
 • personer som är 18 år och äldre som hör till en medicinsk riskgrupp.

 

 Till medicinsk riskgrupp hör personer som:

 • har en hjärt- och kärlsjukdom inklusive genomgången stroke eller du som har högt blodtryck och kontrolleras i sjukvården för detta.
 • har en lungsjukdom såsom KOL och går på uppföljande kontroller i sjukvården.
 • har svår och instabil astma och går på uppföljande kontroller i sjukvården eller har sökt vård akut för astma under det senaste året.
 • har nedsatt lungfunktion eller ett tillstånd som innebär försämrad hostkraft. Hit räknas till exempel fetma med BMI över 40, neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder.
 • har kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • har diabetes typ 1 eller typ 2.
 • har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller en behandling och fått veta av sjukvården att du är särskilt infektionskänslig.
 • är gravida och äldre än 35 år eller hade ett BMI över 30 vid inskrivning på barnmorskemottagningen
 • har Downs syndrom.

 

Personer som redan har fått en extrados på grund av kraftigt nedsatt immunförsvar ska inte boka en påfyllnadsdos nu.

Personer som bor med en person med kraftigt nedsatt immunförsvar är också prioriterad för en påfyllnadsdos nu.

Personal inom hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal inklusive personal inom LSS kommer inte erbjudas påfyllnadsdos via vårdcentralerna. I vissa verksamheter kommer dock vaccin kunna erbjudas via arbetsgivaren. I annat fall kommer en påfyllnadsdos erbjudas enligt ordinarie prioriteringsordning utifrån ålder.

Olika intervall beroende på ålder

En påfyllnadsdos ges minst sex månader efter andra dosen för personer som är under 65 år. För personer som är 65 år och äldre ska en påfyllnadsdos ges minst fem månader efter andra dosen.

60 procents täckning ska uppnås

När Region Jönköpings län uppnår en vaccinationstäckning på 60 procent med en påfyllnadsdos till personer som är prioriterade just nu, kan en påfyllnadsdos erbjudas till personer som är 18 år och äldre.  

Mer information: 
Läs mer på Folkhälsomyndigheten.se för att se hela prioriteringsordningen.

Kontakt:
Biträdande smittskyddsläkare David Edenvik
Vaccinsamordnare Jonas Almgren
nås via presstjänst på 010-242 40 30 eller press@rjl.se