Innovationsplattform ska utveckla medarbetares och patienters idéer

Innovationsplattform ska utveckla medarbetares och patienters idéer

Fem  personer sitter på en bänk runt ett träd
Vi vill få in insikter som vi kan undersöka, gå vidare med och stötta utvecklingen av, säger Miden Melle-Hannah, Christina Petersson, Martina Boström, Pär Kaverén och Göran Henriks på Qulturum, Region Jönköpings läns centrum för utvecklings- och förbättringsarbete. Den nya innovationsplattformen ska bli ett stöd till nya idéer inom hälso- och sjukvård och tandvård. Foto: Mikael Bergström

Region Jönköpings län har en lång tradition av ständiga förbättringar. Nu startar arbetet med att utveckla en innovationsplattform där medarbetare, men även patienter och närstående ska kunna få stöd att utveckla en idé till färdig produkt eller tjänst för att förbättra det dagliga arbetet i hälso- och sjukvården och tandvården.

– Innovationer är en del av en verksamhets förändringsarbete. Vi vill sätta fokus på det som påskyndar en förändring genom att samla in vad vi vill kalla insikter eller idéer. Det kan handla om att i samverkan med andra externa aktörer hitta nya sätt att använda befintliga produkter, eller utveckla nya produkter. Allt i syfte att förbättra värdet på den service som vi i hälso- och sjukvården tillhandahåller, säger Göran Henriks, utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län.

Nätverk med många aktörer

Att utveckla en ny tjänst eller produkt är ingen quick-fix. Det är ofta en komplex process med många frågeställningar som söker svar utefter vägen. Det är här som Region Jönköpings läns innovationsplattform kommer in. Plattformen vill ge stöd på vägen med att till exempel utveckla insikter, skapa testbäddar och att sprida kunskap, tillsammans med ett nätverk av interna resurser och en rad andra aktörer som Jönköping University, Almi och Science Park och Sydöstra sjukvårdsregionen.

Hälso- och sjukvården står inför stora förändringar, inte minst för att klara utmaningen att tillhandahålla välfärdstjänster med begränsade personella resurser. I det perspektivet får förmågan till förnyelse och innovation allt större betydelse.

”Hitta olika insikter”

– Det handlar om allt ifrån den nära vården, till att patienten ska kunna sköta sin hälsa och vård själv på nya sätt. Här tror jag att innovationsplattformen kan stödja både medarbetare och verksamheter med olika förslag, säger Göran Henriks.

”Insikten är viktig”

– ”Pärlan” i detta är att fokusera på insikterna. Varje dag finns det patienter och medarbetare som ser utvecklingspotentialer. Insikter växer fram som kan bli till nya värdeskapande ideer. Vi designar för en innovationsprocess som kan stimulera framväxandet av dessa insikter och vad som skulle kunna göra det bättre för patienten och vården, säger Miden Melle-Hannah, läkare och innovatör.

Arbetsgruppen för innovationsplattformen är tvärvetenskaplig med många nära kontakter inom forskning, läkemedel, IT, regional utveckling och sjukvårdens olika verksamhetsområden.  En styrgrupp har nyligen bildats med representanter från Region Jönköpings läns ledningsgrupp.

Ska vara låg tröskel

Det första steget för den enskilde eller en verksamhet som har en idé är att fylla i innovationsplattformens enkla webbformulär. Då påbörjas en process med många olika steg.

– Vi har en låg tröskel. Genom innovationsplattformen kan vi ge stöd och coaching att växa. Vi vill bidra till ett bättre värde på vår service i Region Jönköpings län. Ingenting är för litet för att testas, säger utvecklingsledare Martina Boström med eftertryck.

Återkoppling med besked om fortsättningen

Genom coaching och återkoppling växer svaret fram om det finns skäl att gå vidare och hur det kan gå till.

– Om idén går vidare tilldelas den en personlig coach. Vi har coacher med god erfarenhet. Det kan också behövas ekonomiska medel i olika omgångar från de innovationsmedel som etablerats, säger utvecklingsledare Christina Petersson.

När en idé har kommit en bit på vägen finns också resurser att kopplas in för fortsatt utvecklingsarbetet, som till exempel det företagsstödjande systemet såsom Science Park och Almi.

”Väldigt rolig process”

– Ju fler insikter vi får in, desto fler ”pärlor” kan växa till spridningsbara innovationer. Erfarenheter från andra verksamheter visar att kvantitet föder kvalitet. Dessutom kommer de medarbetare som deltar att upptäcka att detta är en väldigt rolig process, säger Miden Melle-Hannah

Fotnot: Innovationsplattformen är en utveckling av det arbete som Region Jönköpings län bedrivit under många år för att fånga upp medarbetares idéer, först genom P.U.M.A, (Produktutveckling med medicinsk anknytning) senare genom Visam Arena. Punktinsatser har också gjorts för ett antal år sedan då medarbetare fått lämna in idéer.

Fotnot 2: Regionstyrelsen beslöt i augusti 2022 att inrätta en innovationsplattform samt att skapa en innovationsfond utifrån tidigare beslut i budget för 2022.  Ekonomiska medel att använda till utveckling av innovationer kommer att avsättas i budget för 2023.

 

Miden utvecklar ny teknik för cancerbehandling

Ett helt nytt instrument som kommer att förenkla diagnostiken och behandlingen av urinblåsecancer i ett och samma moment, utan sövning och behov av operationssal. Bakom utvecklingen från idé till färdig produkt finns Miden Melle-Hannah, specialistläkare i kirurgi och urologi i Region Jönköpings län.

– Patienten kommer till sitt första besök i specialistsjukvården och ett återfall av urinblåsecancer konstateras. Då använder man Multi4-instrumentet, som är elektrifierat och automatiserat. Genom knapptryckningar matas cancern ut bit för bit genom instrumentet. Patienten behöver inte sövas och ingreppet behöver inte ske på operationssal, vilket ger mer utrymme för andra operationer, beskriver Miden Melle-Hannah.

Hon är en av medarbetarna i Region Jönköpings läns innovationsplattform och har bland annat stor erfarenhet av sitt eget innovationsarbete.

”Jättespännande resa”

– Det är en jättespännande resa jag gör just nu och jag är väldigt tacksam till den hjälp jag fått, bland annat från Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköpings län, säger hon.

Idén började gro efter en vanlig arbetsdag för en del år sedan. Miden och en kollega skulle operera en patient, men operationen innan var komplicerad och drog ut på tiden. Så den väntande patienten fick återvända hem igen, utan ny operationstid.

– Ska det verkligen vara så här. Jag går ju hem med min cancer kvar i kroppen, sa han. Det kändes lite som ett slag i ansiktet på mig, säger Miden.

Funderade på sjukvårdens organisation

Det fick henne också att börja fundera på hur sjukvården är organiserad.

– Vi har en organisation med vissa förutsättningar, som patienten får anpassa sig till. Vi behöver istället tänka på att det är en människa som är i centrum och utgå från dennes behov. Vad vore det bästa då? säger hon.

Att operationerna av urinblåsecancer dessutom utförs med metallinstrument som utvecklades redan på 1960-talet, fick henne att börja fundera och lägga ner mycket fritid på efterforskningar. På världsmarknaden visade det sig inte heller finnas något snarlikt.

Ett instrument som gör en komplett operation

Idén var ett instrument, knappt två millimeter grovt, som skulle klara att göra en komplett operation.

– Jag pratade med kollegor i landet som menade att det var Science fiction. Andra sa att det låter fantastiskt, men är omöjligt. Den tekniska utmaningen var stor, men jag är glad att resan fortsatte.

Många kontakter och steg senare, och med stöttning från tidigare innovationssystem inom Landstinget/Region Jönköpings län, var Multi4 fött.  Ett multifunktionellt operationsverktyg som används i cystoskop på en vanlig urologmottagning. Med fyra olika funktioner kan det både ta vävnadsprover, stoppa blödning och behandla cancer genom att automatiskt föra ut vävnadsproverna. Dessutom går det även att bränna bort tumören.

Instrumentet har fått stor uppmärksamhet nationellt och internationellt och lett till en rad innovationspriser för Miden Melle-Hannah.

Preklinisk studie och partnerskap

– Nu har vi gjort en preklinisk studie där vi opererat på grisar och samlat data. Vi har ett starkt partnerskap med forskningsinstitutet RISE i Göteborg och med urologkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset, säger Miden Melle-Hannah.

Nästa steg är att testa instrumentet på patienter, vilket hon tror dröjer omkring ett år till.

– Vi behöver serieproducera instrument som förstås är helt säkra. I det ingår mycket testning och validering enligt det medicintekniska direktiv som finns med en rad krav på teknik som man vill använda på människor, med målet att få en CE-märkning. Dessutom har vi en komponentbrist i världen just nu.

Användbart på fler sjukdomstillstånd

Första patientgruppen är människor som fått återfall i sin urinblåsecancer.

– Det är tyvärr en grupp som är mycket drabbade då de kan få flera återfall, vilket leder till stora samhällsekonomiska kostnader och resurser för att operera. Med den nya tekniken ökar tillgängligheten och det blir ett mindre och snällare ingrepp utan sövning.

I förlängningen ser hon också fler användningsområden för instrumentet.

– Det kan användas för fler cancerformer, främst för diagnostik, genom att snabbt och enkelt ta vävnadsprover. Men det öppnar också upp för fler områden, till exempel blödande magsår, där man kan spruta adrenalin, ta vävnadsprov och bränna på ett enkelt sätt, undersökningar av glutenintolerans, inflammatorisk tarmsjukdom, med mera. Det är patientnyttan som driver oss som är inblandade i utvecklingen, konstaterar Miden Melle-Hannah.

MIKAEL BERGSTRÖM

Fotnot: Under 2020 insjuknade 3385 personer i Sverige i urinblåsecancer, varav 2512 män, vilket gör det till den tredje vanligaste cancerformen för män, åttonde vanligaste hos kvinnor. Vid så kallad ytlig urinblåsecancer är recidiv (återfall) väldigt vanligt. Källa: Cancerfonden.