Förtydligande kring vaccination av personal inom hälso- och sjukvård

Förtydligande kring vaccination av personal inom hälso- och sjukvård

Folkhälsomyndigheten har förtydligat kriterierna för vaccination av vård- och omsorgspersonal i patientnära arbete. Det innebär att enbart vård- och omsorgspersonal som arbetar nära sköra personer under längre tidsperioder ska prioriteras.

Folkhälsomyndigheten har förtydligat att det enbart är medarbetare som har stor risk att föra virus vidare till sköra personer, som ska erbjudas vaccin i fas 2. Syftet är att skydda de som riskerar att drabbas hårt av sjukdomen. Vaccination av hälso- och sjukvårdspersonal riskerar att förskjuta vaccinationen av riskgrupper, i ett läge med hög smittspridning i samhället. Nyttan av att fortsätta vaccination av sjukvårdspersonal överväger inte riskerna med en långsammare vaccinationstakt i riskgrupper.  

Förtydligandet innebär att vaccin prioriteras till kommunal vård- och omsorgspersonal samt medarbetare inom somatisk slutenvård som har stor risk att föra virus vidare till riskgruppspersoner inom fas 1 och 2. Vaccinering av övriga inom vård och omsorg anses inte påverka risken för att de med hög risk för allvarlig sjukdom ska smittas. Därför ingår de inte i prioriteringen, utan erbjuds vaccin i den fas de tillhör utifrån sin ålder och eventuellt andra riskfaktorer.

Vissa enheter inom slutenvården i Region Jönköpings län kommer att tilldelas ytterligare ett antal doser vaccin under vecka 17-19, utifrån den skärpta prioriteringen. Men därefter kommer ingen ytterligare personal att prioriteras för vaccination. Dos 2 kommer att ges som planerat till de som redan fått dos 1.

Mer information:
Förtydligande om vaccination av medarbetare i hälso- och sjukvård