Forskning: Samband mellan låg D-vitaminhalt och ökad risk för död, hjärtkärlsjukdom och nedsatt mental hälsa

Forskning: Samband mellan låg D-vitaminhalt och ökad risk för död, hjärtkärlsjukdom och nedsatt mental hälsa

En kvinna sitter på bristen i ett undersökningsrum
Maria Samefors, distriktsläkare på Rosenhälsan i Huskvarna, konstaterar i sin forskning ett tydligt samband mellan låg D-vitaminhalt och tidigare död, hjärtkärlsjukdom och sämre mental hälsa. Foto: Mikael Bergström
En kvinna sitter på bristen i ett undersökningsrumEn kvinna står och håller upp en bok och blommor

Den som är äldre, bor på särskilt boende och har låg D-vitaminhalt har ökad risk för tidigare död. Den som är medelålders med typ 2-diabetes och har låg D-vitaminhalt har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Det finns också ett samband mellan låg D-vitaminnivå och nedsatt mental hälsa, visar forskning som distriktsläkare Maria Samefors på Rosenhälsan i Huskvarna bedrivit sedan 2012.

– I den grupp 55-66-åringar med typ 2-diabetes som jag har studerat hade den fjärdedel av studiedeltagarna med lägst D-vitaminnivå tre gånger ökad risk för hjärtinfarkt, stroke och död på grund av hjärtkärlsjukdom jämfört med den fjärdedel som hade högst D-vitaminnivåer. Det var mer än vad jag hade räknat med, säger Maria Samefors.

Den avhandling som hon disputerade med fredag 6 november innehåller totalt fyra studier om sambandet mellan låg D-vitaminhalt och olika sjukdomstillstånd.

Det var i samband med det vetenskapliga arbetet 2012 under tiden som ST-läkare i allmänmedicin, som hon började intressera sig för betydelsen av D-vitamin.

”Äldre på särskilda boenden är en riskgrupp”  

– Jag fick ta del av en stor tidigare studie, SHADES, som hade syftet att undersöka hälsan och läkemedelsanvändningen hos äldre personer på särskilt boende. I studien togs en rad prover på äldre personer på elva särskilda boenden i Sverige, bland annat i Jönköping. Jag fick ta del av de D-vitaminprover på 333 personer som var tagna i studien, men som ingen tittat på och jag tyckte att det var jättespännande. Just äldre personer på särskilda boenden är en riskgrupp för D-vitaminbrist eftersom de inte är utomhus lika mycket på sommaren som andra och ofta äter mindre. 80 procent av de vi studerade hade D-vitaminbrist. Det visade sig också att det fanns ett samband mellan låg D-vitaminhalt och risk för tidigare död. Risken att dö var fördubblad i de två fjärdedelar som hade lägst, respektive näst lägst D-vitaminnivåer jämfört med den fjärdedel som hade högst D-vitaminnivå, säger Maria Samefors.

Att D-vitamin behövs för att bygga upp skelettet är väl känt. Att grav brist kan orsaka ”engelska sjukan” är också känt. Men Maria Samefors var intresserad av att undersöka om det kunde finnas samband till andra sjukdomar.

- När jag började med denna forskning var D-vitamin ett ”hett ämne” och samtidigt något av en medicinsk gåta hur sambandet mellan D-vitaminhalten och olika sjukdomar ser ut och vad det betyder för vår hälsa.

Högre risk för hjärtkärlsjukdom hos patienter med typ 2-diabetes med lågt D-vitamin

I andra studien har hon tillsammans med andra forskare undersökt nästan 700 personer i åldersgruppen 55-66 år med typ 2-diabetes, patienter på 22 vårdcentraler i Östergötland och Jönköping.

– Vi har undersökt deras D-vitaminhalt i blodet och deras risk för att drabbas av hjärtkärlsjukdom, alltså hjärtinfarkt och stroke, men också död på grund av hjärtkärlsjukdom eller hjärtvikt.

Detta har man kunnat göra genom att följa data i dödsorsaksregistret och patientregistret. Patienterna kom med i studien åren 2005-2008, då blodprov för D-vitamin togs och de fick svara på en rad enkätfrågor. De har sedan följts upp år 2014 i registren.

– Vi delade in gruppen i fyra delgrupper beroende på deras D-vitaminvärde när de kom med i studien. Gruppen med lägst nivå av D-vitamin visade sig ha störst risk, cirka tre gånger så stor, att drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller död på grund av hjärtkärlsjukdom, jämfört med gruppen med högst värde. Detta även sedan vi justerat för ålder, kön, rökning, BMI, fysisk aktivitet, blodtryck, tidigare hjärtkärlsjukdom med mera.

Låg D-vitaminhalt kopplat till nedsatt mental hälsa

Samma nästan 700 patienter med typ 2-diabetes fick också svara på en enkät om sin mentala hälsa när de kom med i studien, en enkät som sedan upprepades fyra år senare.

Detta ligger till grund för den tredje studien, där Maria Samefors ville se om det fanns någon koppling mellan D-vitaminhalten och den upplevda mentala hälsan.

– Vid det första enkättillfället fanns ett samband mellan låg D-vitaminnivå och lägre skattning av den mentala hälsan. Men fyra år senare såg vi inte den kopplingen, men har då tyvärr inget nytt D-vitaminvärde, förklarar hon.

Men den första enkäten och dess koppling stärker den uppfattning som funnits sedan tidigare.

– Det har spekulerats i om D-vitaminhalten kan ha påverkan psykiskt, till exempel gällande säsongsdepression, och man har sett sådana samband i observationsstudier. Men i andra studier har man inte kunnat se någon tydlig effekt av att den mentala hälsan förbättras om man behandlar med D-vitamin, säger hon.

Mer utevistelse gav högre D-vitaminhalt

I den fjärde och sista studien undersöktes om det gick att påverka D-vitaminvärdet hos äldre på särskilda boende genom mer utevistelse på sommaren.

- Livsmedelsverket rekommenderar alla över 75 år att ta ett extra tillskott med D-vitamin. Men vi ville se om det gick att få samma effekt genom att de var ute mer, säger Maria Samefors.

Den långa, varma sommaren 2018 deltog 40 boende på tre särskilda boenden i Huskvarna i studien. Hälften uppmuntrades att vara ute 20-30 minuter varje dag, oavsett väder, medan den andra halvan skulle leva som vanligt. Dessutom fick även den här gruppen svara på enkäten om sin mentala hälsa före och efter sommaren.

– Gruppen som uppmuntrades att vara ute hade signifikant högre D-vitaminhalt när vi mätte igen efter sommaren – och högre skattad mental hälsa, jämfört med kontrollgruppen, förklarar Maria Samefors. Detta behöver dock inte betyda att det är ökningen i D-vitamin som är förklaringen bakom att de mår bättre mentalt. Det skulle kunna röra sig om andra saker som att de mår bättre av att varit ute i friska luften eller att utomhusvistelsen kanske medfört att de rört sig mer eller talat mer med sina medboende. Lågt D-vitamin en markör för sämre hälsa

Hennes forskning visar alltså att det finns ett samband mellan låga D-vitaminhalter och ökad risk för tidigare död hos äldre på särskilt boende och mellan låga D-vitaminhalter och hjärtkärlsjukdom och nedsatt mental hälsa hos patienter med typ 2-diabetes. Detta behöver dock inte betyda att det är de låga D-vitaminnivåerna som är den bakomliggande orsaken, men dessa studier antyder att D-vitaminvärdet ändå kan ge information om prognosen. Ett lågt D-vitaminvärde kan vara en markör för nedsatt hälsa.

Men vore det då möjligt att minska risken genom att behandla med D-vitamin, eller genom att vara ute mer i solen?

Behandling med D-vitamin omdiskuterad

– I dag behandlar vi benskörhet med kalk och D-vitamin, men i övrigt är behandling med D-vitamin omtvistad. Många hade hoppats att behandlingsstudier skulle visa att man kan förebygga sjukdomar utanför skelettet genom att behandla med D-vitamin, men hittills har man inte sett någon tydlig effekt av att behandla med D-vitamin gällande många sjukdomar som man undersökt, säger hon.

Under 2015, besökte hon under tre månader Nya Zeeland och följde ett stort projekt där patienter behandlades med D-vitamin för att undersöka om det kunde förebygga hjärtkärlsjukdom.

– Den studien visade inget tydligt positivt resultat. Även om man vet mycket om D-vitamin nu, så finns det fortfarande kunskapsluckor. Det vore väldigt roligt att få fortsätta med forskning och kombinera det med kliniskt arbete, säger Maria Samefors.

Mer fakta/D-vitamin

90 procent av vårt D-vitamin bildas i huden när vi exponeras för solljus. Vi kan också få mindre mängder av D-vitamin genom mat såsom fet fisk och berikade mejeriprodukter. På våra breddgrader sjunker halten D-vitamin i kroppen under vinterhalvåret. Därför rekommenderas alla barn under 2 år, äldre personer över 75 år, de som inte äter fisk eller berikade mejeriprodukter och de som sällan exponerar huden för solljus att ta ett dagligt tillskott med D-vitamin för att täcka det basala behovet.

Fotnot: Maria Samefors disputerade 6 november 2020 vid Linköpings universitet med sin avhandling ”Aspects of vitamin D deficiency in elderly people in nursing homes and in patients with type 2 diabetes, with emphasis on mortality, cardiovascular morbidity and mental health”.