Diklofenak påverkar både hälsa och miljö

Diklofenak påverkar både hälsa och miljö

Illustration över diklofenaks påverkan på miljön.

En stor del av diklofenak, som använts för utvärtes bruk, hamnar i vattnet när det har använts. Omkring 95 procent av läkemedlet för utvärtes bruk rinner ut i avloppet, och väl i vattnet kan det skada vattenlevande djur.

Läkemedlet diklofenak används som symtomatisk behandling av lokala smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet i samband med muskel‑ och ledskador. Diklofenak gel är särskilt vanligt vid idrottsrelaterade skador.

Diklofenak har associerats med större risk för allvarliga hjärt-kärlhändelser än andra så kallade NSAID-preparat i flera studier. Diklofenak kan även skada vattenlevande djur. Det finns bland annat studier som visar att halter på ett mikrogram diklofenak per liter vatten kan ge effekter på gälar och njurar hos fiskar.

- Användningen av diklofenak gel utvärtes är inte bra för miljön. Det bryts inte ner i kroppen utan går ut med avloppsvattnet. Vi bör därför sluta använda diklofenak gel. Det finns andra för miljön mindre belastande alternativ, säger Mårten Lindström, överläkare och ordförande i läkemedelskommittén i Region Jönköpings län.

Diklofenak för utvärtes bruk står för en stor del av den totala mängden diklofenak som kommer ut i naturen. Av den mängd diklofenak som används på huden absorberas endast cirka fem procent och resten rinner ut i avloppet när man duschar eller tvättar sig. Diklofenak är svårnedbrytbart i reningsverkens ordinarie biologiska reningsprocesser, vilket innebär att merparten når des vattendrag dit utsläpp från avloppsreningsverk sker.