Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 5

Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 5

Vi ser att färre personer av de som blir sjuka i covid-19 är över 70 år. Eftersom det är denna grupp som ofta behöver sjukhusvård, kan det vara en anledning till att vårdbehovet minskar.

I de flesta regioner i Sverige kan vi se en successiv minskning av antalet nya fall. I Jönköpings län har antalet nya fall legat på ungefär samma nivå de senaste tre veckorna.

Tillgängligheten till provtagning är mycket god med korta svarstider. De senaste veckorna har andelen positiva fall legat på cirka 15 procent. Vi fortsätter att uppmuntra invånarna att ta prov vid minsta symtom - det är en viktig insats för att minska smittspridningen.

Vårdplatser
Behovet av vårdplatser är stort för andra patienter än de som har covid-19. Eftersom behovet av vårdplatser för patienter med covid-19 fortsätter att minska, har vi kunnat minska ner antalet platser. Det innebär att vi nu har totalt 76 platser för vård av patienter med covid-19.

Vi följer utvecklingen noga och gör planer för två veckor i taget.

Fortsatt ansträngt läge i intensivvården
IVA har dock ett fortsatt mycket ansträngt läge. Högst belastning har Länssjukhuset Ryhov. 

Nationellt har situationen på IVA förbättrats. Det innebär att vi har goda möjligheter att flytta patienter till andra län vid behov.

Krislägesavtalet har förlängts med två veckor på IVA, vilket innebär att operationskapaciteten kan fortsätta med mellan 70 och 90 procent av den normala kapaciteten.

14 462 doser vaccin har getts till och med vecka 4
Vaccineringen pågår i fas 1 för personer på särskilda boenden, hemsjukvård och hemtjänst samt patientnära personal i de verksamheterna. Till och med vecka 4 hade 14 462 doser getts i länet. Vi följer noga hur prognosen för leveranser av de olika vaccinen ser ut, och gör planering utifrån det. De leveranser av vaccin som kommer de närmsta veckorna används främst till de personer som ska ha sin andra dos.

Under förutsättning att leveranser sker enligt prognosen kommer de sista doserna ges till personer i fas 1 under vecka 12. Därefter kan vi börja vaccinera personer i fas 2.

Överblivna doser ges till nästa nivå i prioriteringen
Det är viktigt att prioritetsordningen följs och att varje dos ges till de som är högst prioriterade.

Det är inte tillåtet att ge överblivna doser till personer som inte ingår i den aktuella fasen, eller fasen därefter.

Planering för vaccination i fas 2
I fas 2 ingår övriga personer över 65 år, vuxna inom kommunal hälso- och sjukvård  som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och vuxna som har beslut om assistansersättning. Patientnära hälso- och sjukvårdspersonal ingår också i fas 2.

Vårdcentralen ansvarar för att vaccinera övriga personer som är över 65 år samt personal inom kommunal vård- och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Kommunen ansvarar för att vaccinera vuxna inom kommunal hälso- och sjukvård  som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och vuxna som har beslut om assistansersättning. De personer som kommunen inte har hälso- och sjukvårdsansvaret för vaccineras av vårdcentral. De får ett intyg av kommunen att visa upp på vårdcentralen i samband med vaccinationen.

Flödet testas i simuleringar
Primärvården har stor erfarenhet av att genomföra vaccinationen mot säsongsinfluensa varje år. Men den omfattning det innebär att vaccinera mot covid-19 i de senare faserna, har vi aldrig tidigare varit med om. Därför pågår en noggrann förberedelse där hela flödet kommer att testas i så kallande simuleringar vecka 6-8 i Jönköping, Eksjö och Värnamo.

Region Jönköpings län med alla länets vårdcentraler, Länsstyrelsen, alla länets kommuner och övriga organisationer i F-samverkan planerar tillsammans så att det finns fungerande lokaler, tillräckligt antal vaccinatörer och annan personal, samt att vaccineringen kan ske på ett patientsäkert sätt.