Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 47

Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 47

En gång i veckan kommer Region Jönköpings län att publicera en sammanfattande lägesrapport om frågor som varit aktuella i veckan.

Smittspridningsläget

De senaste veckorna har antalet nya fall av covid-19 ökat med ungefär 20 procent per vecka och det avspeglar sig också i ett ökande antal patienter som behöver inneliggande vård. Tyvärr är det ett tufft läge på kommunernas särskilda boenden.

Hur det ser ut för nuvarande vecka är än så länge svårt att summera, men det kan vara så att vi ser en inbromsning som visar att de åtgärder vi och hela samhället gör har effekt. Det är viktigt att vi fortsätter att följa rekommendationerna. De lokala allmänna råden, som nu gäller för hela landet, kommer mycket troligt att förlängas.

Vaccination mot covid-19

Än så länge är inte något vaccin mot covid-19 färdigt och godkänt. Men det pågår flera stora studier och vi planerar för att kunna börja vaccinera i början av 2021. Även om vaccinen tas fram snabbt, har inga ökade medicinska risker tagits. Det som gjort att det gått fort har handlat om effektivare administration och ökade ekonomiska risker än vid utveckling av andra vaccin.

Region Jönköpings län kommer att få en fördelning av de vaccin som EU köper in, efter att de har blivit granskade och godkända. Folkhälsomyndigheten distribuerar vaccinen till regionerna som distribuerar vidare till verksamheterna. Folkhälsomyndigheten kommer att ge riktlinjer för vilka grupper som ska vaccineras först. Troligtvis kommer det att vara begränsade leveranser i början.

Vaccinationen kommer att gå till enligt samma struktur som för vaccinationen av influensa. Det gör att vi har goda förutsättningar i vår region.

Provtagning

Det görs ett stort arbete med provtagning för covid-19 i primärvården och inom laboratoriemedicin. Vi jobbar intensivt med att öka provtagningskapaciteten.

Men än så länge är efterfrågan högre än analyskapaciteten. Därför har vårdcentralerna fått en fördelning över hur många invånare som kan provtas. Fördelningen gäller dock inte prioriterade grupper som patienter i behov av inneliggande vård, vårdtagare inom äldreomsorg eller funktionshinderomsorg samt vård- och omsorgspersonal.

Planering av vårdplatser

Fredag 20 november behöver 41 personer som är sjuka i covid-19 vård på sjukhus i Region Jönköpings län. 9 personer vårdas i intensivvård.

Den senaste veckan har antalet patienter som behöver intensivvård ökat, vilket gjort att antalet IVA-platser har utökats på Länssjukhuset Ryhov.

Totalt finns nu 14 platser för covid-19-patienter med intensivvårdsbehov. Vi förbereder för att öka antalet IVA-platser vid behov på alla tre sjukhus. 

Den snabba ökningen av patienter med covid-19 innebär en stor belastning för länets tre sjukhus. Därför kommer Länssjukhuset Ryhov att från 23 november främst göra akuta operationer och vård som inte kan anstå.