Bra resultat för vården i Region Jönköpings län i nationell jämförelse

Bra resultat för vården i Region Jönköpings län i nationell jämförelse

två sjuksköterskor sitter vid ett bord
Region Jönköpings län fortsätter att ligga i topp inom flera områden enligt Öppna jämförelser i Hälso- och sjukvårdsrapporten 2020, som jämför landets 21 regioner. Arkivbild Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län fortsätter att ligga i topp inom flera områden enligt Öppna jämförelser i Hälso- och sjukvårdsrapporten 2020, som jämför landets 21 regioner.

Invånarnas förtroende för sjukvården är fortsatt mycket högt. När det gäller frågan om tillgång till vård uppger 92 procent att man har den hälso- och sjukvård man behöver. Region Jönköpings län ligger med detta högst i landet. 

– Att så många invånare känner förtroende för vår hälso- och sjukvård är ett kvitto på att vi har en bra vård och att vi jobbat långsiktigt, säger Rachel De Basso (S), ordförande för nämnd för Folkhälsa och sjukvård. 

2020 års rapport fokuserar på att beskriva den situation som rådde innan coronapandemin. Data kommer i första hand från 2019. Innehållet kan därför ses som en utgångspunkt för de analyser som görs om pandemins effekter. En fristående fördjupande rapport med fokus på den omställning regioner och kommuner gjort och gör i spåren av pandemin planeras att komma separat. 

Bidrar till öppenhet

Rapporten görs av Sveriges kommuner och regioner, SKR, och omfattar Sveriges 21 regioner. Den baseras på öppna kvalitetsjämförelser och ska ses som ett stöd för regioner, men bidrar också till öppenhet om sjukvårdens kvalitet, resultat och effektivitet. 

Fokus i den här rapporten har varit på sju breda teman:

  • Patienters och befolkningens syn på vården
  • Tillgänglighet och väntetider
  • Säker vård
  • Resultat för stora sjukdomsgrupper
  • Kunskapsbaserad vård – måluppfyllelse riktlinjer
  • Ekonomiska resultat och kostnader
  • Kompetensförsörjning 

Patienters och befolkningens syn på vården

I riket är det 84 procent som anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. Det är en ökning med tre procentenheter mot föregående år.  I Region Jönköpings län är det 92 procent som anser att man har tillgång till den vård man behöver, vilket är högst i landet. Siffrorna är hämtade från Hälso- och sjukvårdsbarometern. Här har 76 procent förtroende för sjukvården i sin helhet, jämfört med 60 procent på riksnivå. Även förtroendet för 1177 Vårdguiden via telefon har ökat i jämförelse med förra året. Nationella patientenkäten visar bland annat att 91 procent av patienterna som har besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus har ett positivt helhetsintryck. 

Tillgängligheten

Generellt är tillgängligheten till vård fortsatt bra i Region Jönköpings län i jämförelse med andra. Region Jönköpings län utmärker sig positivt exempelvis vad gäller tillgänglighet till den specialiserade vården. I den nationella patientenkäten har Region Jönköpings län högst resultat i landet i patienternas bedömning att väntetiderna är rimliga både till vårdcentraler och sjukhusvård.  Samtidigt finns det områden där tillgängligheten behöver bli bättre, till exempel inom barn- och ungdomspsykiatrin. 

Säker sjukvård

Enligt de mätningar som finns i rapporten har Region Jönköpings län en säker hälso- och sjukvård. När det gäller exempelvis att följa grundläggande hygienrutiner och klädregler har Region Jönköpings län bäst resultat i landet. Förbättringsområden är exempelvis sjukhusförvärvade trycksår. 

Resultat för stora sjukdomsgrupper

Region Jönköpings län har bra resultat för flera stora patientgrupper. Vi har den högsta andelen som överlever cancer och bland den lägsta dödligheten vid sjukhusvårdad hjärtinfarkt. Även dödligheten efter höftfraktur är lågt. Samtidigt finns mer att göra inom flera områden för att nå uppsatta mål. Vi behöver öka andelen strokepatienter som kommer till strokeenhet. Diabetesvården i primärvården behöver förbättras. Där når vi inte de mål som Socialstyrelsen satt upp för blodtryck och blodsocker. Vi har även en relativt hög överdödlighet vid bipolär sjukdom.

Kunskapsbaserad vård

– Resultaten i denna rapport visar att vi gör väldigt mycket som är bra men att vi samtidigt kan bli ännu bättre genom exempelvis det som nu görs nationellt med kunskapsbaserad vård och genom att vi följer våra resultat. Samtidigt har coronapandemin gett oss en stor utmaning att i största möjliga måna bibehålla våra fina resultat, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör. 

God ekonomi

Rapporten visar också liksom tidigare jämförelser att Region Jönköpings län har den bästa ekonomin i landet.

Kompetensförsörjning 

När det gäller hyrkostnaden för personal hamnar den på 3,1 procent av personalkostnaderna, vilket är lite lägre än snittet i riket som ligger på 3,8 procent. Sjukfrånvaron bland regionanställda var 5,6 procent, vilket är väldigt nära rikssnittet.

Läs mer:

SKR: Hälso- och sjukvårdsrapporten - läget 2019

 

  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland
  • Folkhälsa och sjukvård