Beslut i korthet från regionfullmäktige

Beslut i korthet från regionfullmäktige

Många personer sitter vid bänkar i en stor sal.
Sammanträdet den 7-8 november var det sjätte av sju tillfällen då regionfullmäktige samlas under 2023. Foto: Christoffer Hägg

Under sammanträdet den 7-8 november fastställde regionfullmäktige bland annat tandvårdstaxan inom Folktandvården för 2024. Ledamöterna debatterade två interpellationer och en motion samt delårsrapport 2. Förutom mötesdagordningen fick även ledamöterna information om den nya demokratiberedningen och utbildning om mänskliga rättigheter utifrån Agenda 2030.

Delårsrapport 2 2023 Region Jönköpings län

Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de uppdrag som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per augusti samt ekonomisk helårsprognos.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner delårsrapport per augusti 2023, med tillägget att regionfullmäktige noterar att nämnderna arbetar med en ökad måluppfyllelse och att handlingsplanerna följs.

Läs mer om delårsrapport 2 

Tandvårdstaxa Folktandvården 2024

Förslaget till tandvårdstaxa 2024 följer principerna för Region Jönköpings läns priser inom Folktandvården. Nämnden för folkhälsa och sjukvård har behandlat ärendet.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner förslag till tandvårdstaxa med prislista per åtgärd för Folktandvården 2024.

Mer information: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar sedan 2008 om referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Referenspriset talar om vad ett normalpris för en behandling kan vara och tar hänsyn till hela behandlingskostnaden, inklusive tandtekniskt  arbete och material. Principer för hur Region Jönköpings läns priser inom folktandvården ska förhålla sig till referensprislistan framgår av budget 2024 och flerårsplan 2025-2026.

Motion – Beakta vårdpersonalens tid när riktlinjer skrivs

Emelie Walfridsson (C) har lämnat en motion: Beakta vårdpersonalens tid när riktlinjer skrivs. I motionen föreslås:

  • Att Region Jönköpings län inför metoden Time needed to treat innan nya riktlinjer och rekommendationer inom vården införs, för att vårdpersonalen lättare ska kunna prioritera och lägga sin tid på rätt saker.
  • Att Region Jönköpings län arbetar för en översyn av redan befintliga rekommendationer och riktlinjer utifrån Time needed to treat för att vårdpersonalen lättare ska kunna prioritera och lägga sin tid på rätt saker.

Beslut: Regionfullmäktige avslår motionen.

Aktieägartillskott till RJL tågdepån i Nässjö AB

RJL tågdepån i Nässjö AB har ökade räntekostnader som en följd av högre ränta och av att driftstarten av tågdepån i Nässjö är framflyttad jämfört med ursprunglig plan. Region Jönköpings län har nu utrymme inom det finansiella målet om egenfinansiering för perioden 2015-2025, att finansiera investeringen i tågdepån med egna medel. För att hantera ovanstående behöver Region Jönköpings län tillskjuta ett aktieägartillskott på 535 000 000 kronor till RJL tågdepån i Nässjö AB för att lösa och avsluta checkkrediten i bolaget.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att Region Jönköpings län tillskjuter ett aktieägartillskott på 535 000 000 kronor till RJL tågdepån i Nässjö AB.

Revidering av reglemente för Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Reglementet för Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen föreslås revideras utifrån behov av förtydliganden, korrigeringar i terminologi och språklig bearbetning. Samverkansnämnden rekommenderar respektive region i Sydöstra sjukvårdsregionen att fatta beslut om reviderat reglemente enligt förslag. Reglementet föreslås gälla from den 1 januari 2024.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner reviderat reglemente för Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen och att det gäller from den 1 januari 2024.

Ta del av samtliga handlingar för regionfullmäktiges ärenden