Beslut i korthet från regionfullmäktige

Beslut i korthet från regionfullmäktige

Många människor som sitter i en stor sal.
Sammanträdet den 3 oktober var det femte av sju tillfällen då regionfullmäktige samlas under 2023. Foto: Christoffer Hägg

Under sitt sammanträde den 3 oktober fattade regionfullmäktige beslut om ombyggnation av röntgenavdelningens lokaler på Ryhov, till ett nytt CT-labb. Ett flertal ärenden fick utökad finansiering. Sex interpellationer och två motioner debatterades. Här följer beslut i korthet från regionfullmäktige.

Motion: Avgiftsfri TBE-vaccinering

Agnetha Lundberg (SD) har lämnat in en motion om avgiftsfri TBE-vaccinering. I motionen föreslås:

  • Att Region Jönköpings län snarast inför avgiftsfri vaccinering mot TBE för barn
  • Att Region Jönköpings län arbetar fram en plan för att införa avgiftsfri eller subventionerad vaccination mot TBE även för vuxna.

Beslut: Regionfullmäktige anser att motionens första att-sats är besvarad och avslår motionens andra att-sats.

Motion: Avgiftsfri vård för våldtäktsoffer

Mikael Ekvall (V) har lämnat in en motion med förslag om att akutbesök, spårsäkring, kurator- och psykologstöd, hjälp med rättsintyg och all eftervård som kan knytas till sexuella övergrepp, såsom exempelvis våldtäkt, ska vara avgiftsfria för brottsoffret.

Beslut: Regionfullmäktige avslår motionen.

CT-labb – utökning på Ryhov

Sammanfattning: Behovet av radiologiska undersökningar med datortomografi (CT) ökar ständigt och prognostiseras att fortsätta öka med cirka 5 procent per år. Samtidigt utvecklas nya metoder kontinuerligt. Ökad tillgänglighet är ett måste för att klara av att genomföra dessa undersökningar inom skälig tid, och för att kunna tillgodose detta behov är ändamålsenliga lokaler och utrustning en nödvändighet.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner ombyggnation av röntgenavdelningens lokaler på Ryhov till ett nytt CT-labb till en maximal kostnad på 10 200 000 kronor och godkänner inköp av utrustning till en maximal kostnad om 11 000 000 kronor.

Nya lokaler till psykiatri i Värnamo – utökat anslag

Sammanfattning: Regionfullmäktige har i ett tidigare ärende (RJL 2021/1778) godkänt byggnation av lokaler för psykiatri på Värnamo sjukhus till en maximal kostnad på 208 000 000 kronor. Inkomna anbud överstiger kostnadsberäkningen från april 2021 och kostnaden för ombyggnationen beräknas bli 44 400 000 kronor dyrare än vad som har beviljats tidigare.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner utökad finansiering för byggnation av lokaler för psykiatri på Värnamo sjukhus med 44 400 000 till en maximal kostnad på 252 400 000 kronor.

Nya lokaler för Habiliteringscentrum, Värnamo – utökat anslag

Sammanfattning: Regionfullmäktige har i ett tidigare ärende (RJL 2022/1452) godkänt nybyggnation av habiliteringscentrum i Värnamo till en maximal kostnad om 86 000 000 kronor. Inkomna anbud överstiger kostnadsberäkningen från april 2022 och kostnaden för ombyggnationen beräknas bli cirka 11 000 000 kronor dyrare än vad som har beviljats tidigare.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner utökad finansiering till nybyggnation av Habiliteringscentrum i Värnamo med 11 000 000 till en maximal kostnad om 86 000 000 kronor.

Ombyggnad av lokaler i hus D3 och D4 på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping – utökat anslag

Sammanfattning: Regionfullmäktige har i ett tidigare ärende (RJL 2021/2308) godkänt ombyggnation av lokaler i hus D3 och D4 på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping till en maximal kostnad om 236 000 000 kronor. Som underlag för beställning i projektet har ett riktpris tagits fram som uppgår till 267 900 000 kronor vilket överstiger det beviljade beloppet.  Den ursprungliga kostnadsbedömningen uppräknat med entreprenadindex för perioden augusti 2021 till juli 2023 motsvarar riktpriset som har tagits fram.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner utökad finansiering av ombyggnad av lokaler i hus D3 och D4 på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping med 31 900 000 kronor till en maximal kostnad på 267 900 000 kronor.