Årsredovisning 2020: En hållbar och attraktiv region under ett utmanande år

Årsredovisning 2020: En hållbar och attraktiv region under ett utmanande år

Två vårdmedarbetare i skyddsutrustning
2020 kom att domineras stort av sjukvårdens kamp mot coronavirus och sjukdomen covid-19. Parallellt genomfördes alla övriga uppdrag och en rad satsningar och utvecklingsarbeten inom Region Jönköpings län, konstateras i årsredovisningen som godkändes av regionfullmäktige tisdag 13 april 2021. (Arrangerad bild från covid-IVA-vården). Foto: Johan W Avby
Två vårdmedarbetare i skyddsutrustningSolceller på ett takPersoner kliver på ett tågÅtta kvinnor står tillsammansTre vårdmedarbetare möter en patient i ett undersökningsrum.Två tandvårdsmedarbetare behandlar en patient i stolen.En man dansar på en estradFyra personer kommer gående med röda västar och munskydd

Fredag 31 januari 2020 kunde Region Jönköpings län tillsammans med Folkhälsomyndigheten berätta att Sveriges första bekräftade fall av covid-19 konstaterats i Jönköping. Året kom att bli starkt präglat av coronapandemin. Samtidigt visar årsredovisning 2020, som regionfullmäktige godkände 13 april 2021, på en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet där kravet på god hushållning uppfyllts.

– 2020 har varit ett år som inneburit att många av våra medarbetare och chefer fått arbeta mer än normalt, med andra arbetsuppgifter än man vanligtvis gör och många har fått sina förutsättningar i arbetet helt förändrade. Det som gör vårt arbete för ett bra liv i en attraktiv region framgångsrikt är medarbetares och chefers stora engagemang, vilja att utvecklas och att vi ständigt arbetar med förbättringar. Därför framför jag ett tack för detta engagemang under 2020, säger Mia Frisk (KD), regionråd och ordförande för regionstyrelsen.

65 procent av målen har nåtts

Av de 40 mål som regionfullmäktige satt upp och följer för Region Jönköpings läns verksamhet har 26 mål (65 procent) helt eller delvis uppnåtts. Detta är en lägre måluppfyllelse än 2019 då 30 av 39 mål uppfylldes helt eller delvis.

Orsaken har stark koppling till coronapandemin:

Munhälsobedömningar samt antalet remisspatienter inom 60 dagar inom Folktandvården, genomförda återbesök inom hälso- och sjukvården, betalande publik och publik vid föreställningar för barn och ungdomar inom Smålands musik och teater, samt antal resor och antal påstigande mil inom Länstrafiken, är några exempel på mål som inte uppfyllts. Detta beroende på de begränsningar som införts och att viss verksamhet har varit begränsad eller inte genomförts alls under perioder.

Samtidigt har en rad mål uppfyllts, som till exempel:

Patienternas nöjdhet efter besök på länets somatiska akutmottagningar, förtroende för sjukvården och tillgängligheten till ett första besök i specialistvården. Men också punktligheten i länets tågtrafik och andelen 19-åringar som är kariesfria. Sist, men inte minst, också att Region Jönköpings län har en ekonomi i balans.

Detta under ett år då Region Jönköpings läns hälso- och sjukvård gjort en mycket stor omställning för att klara alla de delar som coronapandemin krävt: provtagning, analyser, vård av de som blivit svårt sjuka samt planering inför den vaccinering som sker under 2021. 

Investeringar med egna pengar

Trots den stora omställningen ger 2020 genom skatteintäkter och statsbidrag ett ekonomiskt resultat för Region Jönköpings län på drygt 1,1 miljarder kronor, vilket innebär att ekonomin är god och tillräcklig för att klara målet om att egenfinansiera de investeringar som görs.

– Vi behöver en i grunden god ekonomi för att ha stabila förutsättningar för vårt välfärdsuppdrag och för de investeringar som är en förutsättning för att klara uppdraget. Vi har mycket att vara stolta över med många goda resultat för våra invånare och vårt län och vi är en av de regioner i Sverige som kommit längst i arbetet med hållbar utveckling, säger regiondirektör Jane Ydman.

Strategier och planer har tagits fram

Under 2020 har också arbetet med att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin 2020-2035 påbörjats tillsammans med andra aktörer i länet. Kompetensförsörjning och infrastrukturfrågor, som bredband, stambanor och kollektivtrafik är stora gemensamma frågor.

I december 2020 beslutade regionfullmäktige om planen ”Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård”. Detta framtidsdokument kommer att vara vägledande för kommande års prioriteringar i budget/flerårsplan.

Digitalt språng

Användningen av digitala lösningar i olika verksamheter och för kontakt med länets invånare har under 2020 tagit rejäla språng mot målet att 2025 vara bäst i landet på att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Årsredovisning 2020 från Region Jönköpings län innehåller även tre bilagor; patientsäkerhetsberättelse, hållbarhetsredovisning samt barnbokslut:

Patientsäkerhetsberättelse

Region Jönköpings län är bland de ledande i Sverige och ska vara i världsklass när det gäller patientsäkerhet. Patientsäkerhetsarbetet handlar om systematisk kvalitetsutveckling där en viktig del är lärandet, både av det som gått bra och det som gått mindre bra.

Patientsäkerhetsarbetet har i många år haft bra resultat. För 2020 är bilden på grund av pandemin mer svårtolkad. Mycket talar dock för att det mångåriga arbetet med kvalitet och patientsäkerhet har haft betydelse för att en i huvudsak god och säker vård kunnat bedrivas även under pandemin.

En samlad analys av lex Maria-anmälningar, patient-/kundsynpunkter och avvikelser visar att förbättringar är möjliga inom flera områden. Arbetet med patientsäkerhet behöver fortsatt anpassas och utvecklas i förhållande till nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet som gäller 2020-2024.

Hållbarhetsredovisning

Den hållbarhetsredovisning som Region Jönköpings län också gör visar att 74 procent av målen i programmet för hållbar utveckling nåddes under 2020.

Miljöarbetet har gått framåt inom en lång rad områden. Till exempel har den totala energianvändningen minskat med 11 procent.

Samtidigt har ungefär 12 600 kvadratmeter solceller installerats under året. Totalt sett kommer nu 82 procent av den energi som Region Jönköpings län använder från sol, vind och vatten.

Tjänsteresor har minskat med 40 procent som en följd av coronapandemin.

Samtidigt ökade utsläppen av växthusgaser med cirka 6 procent. Ökningen beror framför allt på att 36 procent mer förbrukningsmaterial har används i vården med anledning av coronapandemin.

Inom social hållbarhet har arbetet fortsatt med att skapa inkluderande arbetsplatser med lika rättigheter och möjligheter för alla och nolltolerans mot diskriminering. Region Jönköpings läns hälsokommunikatörer har gjort en mängd insatser för att sprida information om covid-19 på olika språk, och sju nya verksamheter har blivit hbtqi-diplomerade under 2020.

Barnbokslut

Region Jönköpings län arbetar efter FN:s barnkonvention med det övergripande målet att barns och ungas mänskliga rättigheter ska beaktas. De ska mötas med respekt och ha möjlighet till utveckling och trygghet, delaktighet och inflytande.

Barnrättsarbetet leds av en styrgrupp och drivs tillsammans med 228 barnrättsombud inom Region Jönköpings län. Barnbokslut 2020 innefattar aktiviteter från hälso- och sjukvården, Länstrafiken samt Utbildning och kultur.

Strategigrupp barn och unga, som är en samverkan mellan hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län, skola, fritid och socialtjänst i länets kommuner, lägger grunden för ett sammanhållet stöd för barnet. Samarbetet med Länsstyrelsen, Jönköping University och länets kommuner för barnets rättigheter gör att vårt län kan bli den bästa platsen att växa upp på.

Året i korthet:

Även om 2020 dominerats av kampen mot coronapandemin har det under året skett en rad andra satsningar och utvecklingsarbeten, till exempel:

  • Patientnära forskning. Sambandet mellan låg nivå av D-vitamin och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom (distriktsläkare Maria Samefors) och standardisering och utveckling av analysmetoderna för borrelia (biomedicinsk analytiker Malin Lager), var två disputationer 2020.
  • Nya lokaler. I februari 2020 kunde Värnamo sjukhus inviga en helt ny intensivvårdsavdelning. På Höglandssjukhuset i Eksjö var det dags att fylla en hel huskropp, hus 37, med verksamhet, bland annat en ny operationsavdelning. På länssjukhuset Ryhov blev nya hus D1-D2 steg för steg klart för inflyttning och hematologmottagningen blev den första vårdverksamhet att flytta in. I södra delarna av Jönköping pågick samtidigt byggandet av en ny bussdepå i området Ljungarum.
  • Nya verksamheter. 28 januari startade Region Jönköpings län ”En väg in, barn och unga, psykisk hälsa”. En ny enhet som gör bedömning av barn och ungas behov av insatser från länets barn- och ungdomshälsa eller barn- och ungdomspsykiatri. En tillnyktringsenhet startar på Länssjukhuset Ryhov med inledningsvis tre platser, men pausas på grund av bemanning i covidvård.  Beslut tas om fortsatt satsning på så kallad hybridsal på Länssjukhuset Ryhov för avancerade undersökningar och behandling av hjärta och kärl.
  • Infrastruktur. En helt ny reguljär linje Värnamo-Jönköping med dubbeldäckarbuss var en av årets kollektivtrafiksatsningar. Den som istället åker linje 17, mellan Asecs köpcentrum och Strandängen, åker nu med länets första elbusslinje. Engagemanget för nya stambanor (höghastighetsjärnväg) är också stort i Jönköpings län.
  • Stöd till länets näringsliv. Flera stödinsatser för länets näringsliv genomfördes under 2020, bland annat utbildningar i hållbarhet och digitalisering. Region Jönköpings län drev under året den Nationella företagsakuten och Koppla upp-dagarna genomfördes för att motverka digitalt utanförskap. Inom arbetet med länets livsmedelsstrategi genomfördes flera arrangemang, bland annat naturbetesvandringar och speeddejting mellan länets matproducenter och butiker/restauranger.
  • Digitala kulturarrangemang. Under året ställdes många kulturevenemang in, men nya digitala möjligheter öppnades. Smålands Musik & Teater presenterade flera produktioner via webbplatsen smot.se. Evenemanget Kulturfesten visade upp länets professionella konst- och kulturutövare för en delvis ny publik. I slutet av 2020 presenterades de första produktionerna av Dansbänkar, där koreografer skapat dansverk för specifika platser, som upplevs med hjälp av QR-kod. Dansbänkar, som är en del av satsningen DansSpår, kommer till fler platser under 2021.
  • Nationella mätningar. I januari 2020 redovisades höga placeringar för våra tre sjukhus i Dagens Medicins ranking. I Sveriges kommuner och regioners nationella mätningar blev det bra resultat både avseende vårdrelaterade infektioner, hygienrutiner och miljöarbete. När det gäller hygienrutiner visade den nationella mätningen att Region Jönköpings hade drygt 93 procents följsamhet, enda regionen över 90 procent. Den årliga granskningen av miljöarbetet visade att andelen ekologiska livsmedel och energianvändning är två områden som sticker ut positivt i Region Jönköpings län. Länets vårdcentraler får fortsatt gott betyg av patienterna. I Nationell patientenkät primärvård 2020, hamnar vårdcentralerna i Jönköpings på en sjunde plats av landets 21 regioner.
  • Satsning på utbildningar. 2020 kunde läkarstudenterna på Studieort Jönköping flytta in i nya hus D2 vid Länssjukhuset Ryhov, i skräddarsydda lokaler för den läkarutbildning som bedrivs i Jönköping från termin sex fram till examen. Under hösten startade de studentdrivna mottagningarna (klinisk undervisningsmottagning, KUM) på Tenhults vårdcentral och Wetterhälsan där blivande läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter får möjlighet att under handledning träna på samarbetet i mötet med patienten.  Tenhults naturbruksgymnasium fick drygt 25 miljoner kronor för att bygga nya lokaler för djurvårdsutbildning. På Metodikum har medarbetare på länets tre sjukhus fått utbildning för moment som är viktiga i vården av patienter med covid-19. Folktandvården startade handledarutbildningar av såväl tandvårdspersonal som chefer med målet att bli bäst i Sverige på handledning.
  • Barnkonventionen. 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag.  För Region Jönköpings län har det alltid varit viktigt att länets yngsta invånare känner sig trygga, sedda och delaktiga när de möter oss.  Region Jönköpings län hade en webbutbildning om barnkonventionen.