Upplägg och introduktionsvecka för AT på Höglandssjukhuset Eksjö

AT-tjänstgöringen inom Höglandets sjukvårdsområde sträcker sig över 21 månader.

Tiden är fördelad på:

 • sex månader medicin och geriatrik
 • sex månader kirurgi inklusive anestesi, ortopedi och gynekologi
 • tre månader psykiatri
 • sex månader primärvård.

Du har möjlighet till fyra valfria veckor och du kan välja att lägga två av dem i Rovigo, Italien, eller alla inom vår region. Har du önskemål om att få vara på en speciell vårdcentral försöker vi så långt det går att tillgodose detta i samråd mellan AT-kollegorna.

AT-introduktion

Dagarna under introduktionsveckan har till största del teoretisk information på förmiddagen och praktiska moment på eftermiddagen, såsom scenarioträning och A-HLR. På torsdagen får du klinikspecifik introduktion inför din första placering samt en djupare inblick i deras arbetssätt. Syftet med introduktionen är att: 

 • skapa trygghet för de nya AT-läkarna
 • ge de nya AT-läkarna praktiska akutmedicinska kunskaper så att de lättare ska kunna lära sig att arbeta självständigt
 • belysa organisatoriska frågor, till exempel visa hur klinikerna/primärvården samarbetar och hur sjukhuset fungerar i stort.
 • visa från allra första början att alla arbetar i ett system och att allt hör ihop.

I introduktionsveckan deltar alla verksamheter som AT-läkarna kommer att tjänstgöra i under AT-tiden. I stora drag är veckan upplagd så här:

Måndag: Personalavdelningen ansvarar för den allmänna introduktionen om till exempel sjukhusets mål, visioner och organisation samt löne- och anställningsvillkor. Under dagen ger AT-chefen tips och råd om arbetet på klinikerna, AT-rådet ger goda råd inför hela AT-utbildningen. Eftermiddagen består bland annat av scenarioträning ”akuta patienten”. Dagen avslutas med att studierektorsorganisationen presenterar sig och sin verksamhet, en del av det är reflektionsgruppen.

Tisdag:Dagen består av information av olika enheter såsom kuratorsverksamhet och AME. Kliniker som AT-läkaren inte direkt är placerad på presenterar sig för att AT-läkaren ska få en helhet av sjukvården samt inblick i vilka verksamheter det finns att välja bland vid den valfria veckan. Utbildning i A-HLR på eftermiddagen. 

Onsdag: Genomgång av läkemedelsdelen samt Cosmic-utbildning och dikteringsskola. På eftermiddagen blir det tips och råd på akutmottagningen med mera. 

Torsdag: Klinikspecifik introduktion inför första placeringen.

Fredag: Praktisk information om strålskydd, genomgång av läkemedelsekonomi blandat med verksamhetsmöten och rundturer på röntgen och sjukhuset. 

Schemat kan ändras, men innehållet är i stort sätt detsamma.

Utbildning under AT

Varje vecka hålls utbildning för alla AT-läkare inom Höglandets sjukvårdsområde – både för de som arbetar i slutenvården och för de som arbetar i primärvården. En fast dag, tid och plats är bokad varje vecka för utbildningen. Ansvaret för undervisningen roterar mellan alla verksamheter inom sjukvårdsområdet för att AT-läkarna på så vis även ska komma i kontakt med sådana verksamheter som de inte kommer att tjänstgöra inom.

Några exempel på rubriker ur förra terminens utbildningsprogram:

 • Barnpsykiatri
 • Akut buk
 • Osteoporos
 • Näsblödning
 • Ögon i primärvården
 • Akutinfektion/antibiotika

Dessutom har respektive klinik och primärvårdsområde egen AT-undervisning som varierar i upplägg utifrån de olika verksamheternas arbetssätt.

Handledning under AT

Egna handledare finns på de kliniker och primärvårdsområden där AT-läkarna tjänstgör. Hur den handledningen är upplagd är till viss del beroende av hur respektive verksamhet arbetar. Inom till exempel primärvården innebär handledningen till största delen planerade samtal mellan AT-läkare och handledare, medan handledning inom slutenvården mera handlar om hjälp, stöd och utbildning i det praktiska arbetet.

Våra studierektorer verkar för att handledarskapet ska utvecklas och bli ännu bättre inom respektive klinik och primärvårdsområde. De har tillsammans med AT-chefen också ett övergripande ansvar för att samordna och förbättra utbildningen för AT-läkarna inom Höglandets sjukvårdsområde.