Upplägg och introduktionsvecka för AT på Höglandssjukhuset Eksjö

AT-tjänstgöringen inom Höglandetssjukhusets upptagningsområde sträcker sig över 21 månader.

Tiden är fördelad på:

 • sex månader medicin och geriatrik
 • sex månader kirurgi inklusive anestesi, ortopedi och gynekologi
 • tre månader psykiatri
 • sex månader primärvård.

Du har möjlighet till fyra valfria veckor och du kan välja att lägga två av dem i Rovigo, Italien, eller alla inom vår region. Har du önskemål om att få vara på en speciell vårdcentral försöker vi så långt det går att tillgodose detta i samråd mellan AT-kollegorna.

AT-introduktion

Dagarna under introduktionsveckan har till största del teoretisk information på förmiddagen och praktiska moment på eftermiddagen, såsom scenarioträning och A-HLR. På torsdagen får du klinikspecifik introduktion inför din första placering samt en djupare inblick i deras arbetssätt. Syftet med introduktionen är att: 

 • skapa trygghet
 • ge praktiska akutmedicinska kunskaper så att det blir lättare att arbeta självständigt
 • belysa organisatoriska frågor, till exempel visa hur klinikerna/primärvården samarbetar och hur sjukhuset fungerar i stort.
 • visa att alla arbetar i ett system och att allt hör ihop.

I introduktionsveckan deltar alla verksamheter som AT-läkarna kommer att tjänstgöra i under AT-tiden.

I stora drag är veckan upplagd så här:

Måndag

Personalavdelningen ansvarar för den allmänna introduktionen om till exempel sjukhusets mål, visioner och organisation samt löne- och anställningsvillkor. 

Under dagen ger AT-chefen tips och råd om arbetet på klinikerna, AT-rådet ger goda råd inför hela AT-utbildningen.

Eftermiddagen består bland annat av scenarioträning ”akuta patienten”. Dagen avslutas med att studierektorsorganisationen presenterar sig och sin verksamhet, en del av det är reflektionsgruppen.

Tisdag

Dagen består av information av olika enheter såsom kuratorsverksamhet och arbetsmiljöenheten.

Kliniker som du inte direkt är placerad på presenterar sig för att ge helhet av sjukvården samt inblick i vilka verksamheter det finns att välja bland vid den valfria veckan.

Utbildning i A-HLR på eftermiddagen. 

Onsdag

Genomgång av läkemedelsdelen samt Cosmic-utbildning och dikteringsskola. På eftermiddagen blir det tips och råd på akutmottagningen med mera. 

Torsdag

Klinikspecifik introduktion inför första placeringen.

Fredag

Praktisk information om strålskydd, genomgång av läkemedelsekonomi blandat med verksamhetsmöten och rundturer på röntgen och sjukhuset. 

Utbildning under AT

Varje vecka hålls utbildning för alla AT-läkare inom Höglandets sjukvårdsområde – både för de som arbetar i slutenvården och för de som arbetar i primärvården.

En fast dag, tid och plats är bokad varje vecka för utbildningen. Ansvaret för undervisningen roterar mellan alla verksamheter inom sjukvårdsområdet för att du på så vis även ska komma i kontakt med sådana verksamheter som du inte kommer att tjänstgöra inom.

Några exempel på rubriker ur förra terminens utbildningsprogram:

 • Palliativ vård
 • Tendinoser och entesopatier
 • Psykoser
 • Näsblödning
 • Infektioner i primärvården
 • Akut buk

Dessutom har respektive klinik och primärvårdsområde egen AT-undervisning som varierar i upplägg utifrån de olika verksamheternas arbetssätt.

Handledning under AT

Egna handledare finns på de kliniker och primärvårdsområden där du tjänstgör. Hur handledningen är upplagd är till viss del beroende av hur respektive verksamhet arbetar.

Inom till exempel primärvården innebär handledningen till största delen planerade samtal mellan AT-läkare och handledare, medan handledning inom slutenvården mera handlar om hjälp, stöd och utbildning i det praktiska arbetet.

Våra studierektorer verkar för att handledarskapet ska utvecklas och bli ännu bättre inom respektive klinik och primärvårdsområde. De har tillsammans med AT-chefen också ett övergripande ansvar för att samordna och förbättra utbildningen för AT-läkarna.