Vad är en innovation?

Innovation är ett begrepp med många innebörder. En vanlig definition av innovation är den praktiska omvandlingen från insikter till nya produkter; varor, tjänster och processer (OECD, 2005).

Genom att bättre förstå beteenden och ageranden i människors vardagsliv behöver människor med olika bakgrund, kunskaper, egenskaper, erfarenheter och kompetenser mötas för att tillsammans finna vägar för hur omvärlden kan förbättras. Kraften som finns i detta gränsland, vad vi redan har och vad vi önskar uppnå, uppstår ofta i vardagen, nära människan. Därtill behövs samverkan förstärkas mellan näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhället. Aktörer, såsom akademi, näringsliv och offentlig verksamhet är därför viktiga för att stärka hela innovationsprocessen.
Region Jönköpings län arbetar för ett starkt och hållbart innovationssystem som bidrar till att främja innovation i hälso- och sjukvården, som skapar värde och tillgodoser vårdens och patienters behov. Detta gör vi bland annat genom att ta tillvara insikter och öka delaktighet för innovation och förstärker samverkan inom och mellan organisationer såsom akademi och företag samt inom och mellan olika verksamheter.