Partnerskap

Samverkan inom och mellan verksamheter i hälso- och sjukvården, akademi och industri är en framgångsfaktor för innovationer. Förståelsen och kunskaper om samverkan och nya arbetssätt genom innovationsprocessen är betydelsefullt. Region Jönköpings län samverkar med olika aktörer för att förstärka lärandet hur innovationer kan ta fart.

Teknikprojekt

FRONT VL (2016-2020) finansierat av VINNOVA.

I innovationsprojektet FRONT VL testades smart teknik för att stärka äldres inflytande, delaktighet och trygghet i relation till egenvård i hemmet. Den centrala frågan var: Hur kan vi tillsammans skapa den bästa vardagen, varje dag?

Tre länder ingick i projektet, Österrike, Ungern och Sverige. Österrike fokuserade på att inspirera till rehabilitering och fysisk träning. Den tekniska lösningen var en avatar, en animerad figur som på en teve- eller dataskärm visade rörelser. Ungern fokuserade på psykisk hälsa med särskild inriktning på att främja minnet. Dataspel med olika svårighetsgrad designades tillsammans med flera grupper av äldre personer för att undersöka hur man med teknikens hjälp kunde bibehålla och utveckla minnesfunktio­ner. Sverige fokuserade på att minska risken för fall genom att stärka balan­sen hos de äldre där de fick testa en Snubblometer fastsatt på sitt lår, och genom den kartlades ett rörelsemönster och därmed risk för fall. I projektet var ett gemensamt lärande startpunkten för att vidareutveckla de tekniska lös­ningarna som bland annat ledde fram till projektet PACE. I följande citat beskriver patientrepresentanten värdet av att lära av varandras språkbruk:

”Från början pratade vi inte samma språk. IT-killarna använde sina begrepp, personalen sitt språk och vi seniorer ett annat vokabulär. Det var utma­ningar i början, nu ser vi möjligheter”. (Deltagande patientrepresentant i FRONT VL)

Länk till BOKKAPITEL

Länk till UTVÄRDERING

Egenmonitorering

PACE (2020-2023), finansierat av VINNOVA

Med befintlig teknik ge undersöks hur tillgång till kontinuerlig hälsodata kan skapa nya samspel mellan patient och vård för att:

  • Tillvarata kraften hos individen, stärka trygghet, livskvalitet och autonomi.
  • Bidra till bättre och jämlika medicinska resultat och en effektiv och långsiktigt hållbar vård.
  • Vi är flera aktörer som vill skapa verkstad mot samma mål. Det ger styrka, genomslag och långsiktighet.

 

Samverkan

SeSam (2021-2025), finansierat av FORTE

Det övergripande syftet med SeSam (Senior alert i Samverkan för vårdprevention) är att studera samverkan inom och mellan huvudmän för hälso- och sjukvård och tandvård med avseende på den vårdpreventiva processen för sköra äldre. HÄR kan du läsa mer om projektet SeSam - Senior alert (Extern länk)

 

 

Utlysning

Innovationsinriktning

Partners

Regional Utveckling

Metodutveckling för Co production

RU

JU

Vinnova

Jämlik trygghet genom innovativ teknik

Högskolan Skövde

Salus mea

RISE

Vinnova

IoT för innovativ samhällsnytta

Högskolan Skövde

Salus mea

RISE

FORSS (se bilaga)

Individbaserad hälsorapportering (PROM) och egenmonitorering i omställningen till Nära vård.

Region Östergötland,

Region Jönköping,

Region Kronoberg och

Region Kalmar län

 

 

 

 

FORTE

Fokus äldreboenden

JU