Mål med innovationsplattformen

Med en innovationsplattform ska innovationsförmågan stärkas i hälso- och sjukvården i hela region Jönköpings län.

En av regionens ledningsstrategier är att förbättra och skapa innovationer. Vår verksamhet är framgångsrik och hållbar över tid när vi arbetar med såväl ständiga förbättringar som innovation av produkter, tjänster och processer. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till kontinuerligt lärande, kreativitet och nya idéer. En innovationsplattform syftar till att utveckla en regional innovationsprocess, och samordna det regionala innovationsstödet i regionen, samt stärka innovationskompetensen genom olika utbildningsinsatser. På sikt kan innovationsfinansieringen öka, genom att vi tillsammans utvecklar vardagliga insikter som kan bli till nya arbetssätt, metoder eller produkter som bidrar till att skapa ökat värde för regionens invånare. Vidare kan innovationsplattformen bidra till kliniska testmiljöer eller testbäddar samt skapa hållbar samverkan med externa aktörer.