Innovationsprocessen

Crowd sourcing

Innovation sägs ofta vara motorn för tillväxt och kraften finns ofta i utvecklingen av nya sätt att interagera med sin omgivning för att skapa ökat värde. År 2006 myntades begreppet Crowdsourcing som beskriver hur ett större antal människor (crowd) samlas på olika typer av plattformar på internet för att tillsammans bidra till idégenerering, produkt- eller tjänsteutveckling. Innovationsplattformen är en sådan plattform där personer, oavsett bakgrund, organisations- eller företags tillhörighet lämnar insikter för att bidra till innovationskraft.

Crowdsourcing har visat sig ha god inverkan på innovationskraften och kan nyttjas på olika sätt. Det finns sociala vinster då det stärker grupptillhörighet, ökar möjligheten att träffa nya människor och inte mist att möjligheten att lära sig nya färdigheter och kunskaper.