Innovationsprocessen

Fånga insikter

Insamling av idéer, tankar, insikter om vad som kan skapa värde för patienter, närstående och personal i vårt system.

Idégenerering, dvs. fånga insikter i vardagen – enkla insikter som handlar om att förbättra och förnya arbetssätt, rutiner, processer, produkter, tjänster, service eller annat. Så stort utbud av idéer/insikter som möjligt eftersträvas.

I denna fas arbetar vi på olika sätt för att underlätta att fånga insikter och stimulera insikter på olika sätt. Det kan vara genom innovationsveckor, innovationsledare som besöker olika verksamheter/deltar på olika möten.

Det ska vara låg tröskel att gå vidare med sin insikt. Alla insikter får någon form av återkoppling. Om insikten är något som kan drivas vidare som förbättringsarbete så förmedlas kontakt vidare till verksamhetsutvecklare, utvecklingschefer eller till förbättringscoacher på Qulturum. För de insikter som bedöms ha särskild potential går vidare till nästa fas där ytterligare frågor ställs.

En insikt öppnar vägar framåt och bidrar till att skapa värde för någon annan. Begreppet kan enklast beskrivas som en ”aha-upplevelse” och behöver inte bestå av genomtänkta idéer som ingen annan någonsin har tänkt på tidigare. Därmed behöver insikterna inte vara genialiska eller väl genomtänkta från början, utan snarare bygga på en vilja och ett mod att formuleras och testas.

I Region Jönköping tar vi vara på era insikter i vardagen. De kan vara både enskilda och gemensamma, handla om arbetsprocesser, tjänster eller produktutveckling.

Vilken insikt har du fått idag? Genom (länk till Innovationsplattformen) bidrar du till vår regions innovationskraft och förstärker möjligheten att skapa värde.