Så fick biogasen en viktig roll i Jönköpings län

Den nationella biogassymbolen som visar att fordonet går på just biogas.
Den nationella biogassymbolen visar att fordonet går på just biogas och kan med fördel användas av alla organisationer som vill gå från att vara klimathjältar till ambassadörer.

Från hopplöshet till framgångssaga; den regionala överenskommelsen för biogas har lett till stora framsteg för biogasanvändningen i länet.

I början av 2010-talet blödde den kommunalt ägda biogasanläggningen utanför Jönköping pengar och i allmänhetens ögon var det meningslöst att envist fortsätta producera biometan till stadens bussar. "Lokal biometanproduktion låter bra i teorin men det är inte ekonomiskt försvarbart" var den allmänna uppfattningen.

Dags att skapa ett nytt narrativ

Kunskapen om biogas och biogödsel som en del av en cirkulär ekonomi, med nyttor även inom livsmedelsproduktion, ekologiskt jordbruk, beredskapsperspektiv och avfallshantering saknades och förnybara bränslen ställdes ofta emot varandra. Detta bidrog till en situation där diskussionerna om biogasproduktion polariserades.

- Både produktionen och konsumtionen av biogas var lågt, och det fanns heller ingen regional samordning och stöttning. Möjligheter till investeringar uppstod inte som i andra regioner i Sverige. För att förändra denna situation gick en grupp individer från olika offentliga organisationer inom Jönköpings län samman i syfte att förändra narrativet kring biogasen, berättar Carlos Pettersson, som ledde detta arbetet för Energikontor Norra Småland.

Kunskapsspridning en nyckel

Gruppen började med att lära sig av andra och förmedlade sin nya kunskap till politiker, länets klimatråd och var de än kunde bli hörda. De bidrog också till att ta fram en nationell symbol för biogas. Biogassymbolen spreds med dekaler på fordon, skyltar, toaletter, papperskorgar och så vidare. Symbolen ledde till samtal om biogas och kunskapsspridning.

I bakgrunden pågick två viktiga processer: 1) ett beslut om vad Jönköpings kommun skulle göra med sin biogasanläggning och 2) hur länets kommande kollektivtrafikupphandling skulle utformas.

Överenskommelse i länet blev lösningen

Vi på Energikontor Norra Småland fick i uppdrag att presentera förslag på hur den offentliga sektorn skulle kunna skapa förutsättningar för organisationer att våga satsa på biogasteknik, för att skapa incitament för ökad produktion. En politisk styrgrupp övervakade arbetet och valde förslaget om en avtalsliknande överenskommelse mellan länets alla 13 kommuner och Region Jönköpings län. Avtalet innehåller åtta åtaganden inklusive krav på offentlig upphandling, riktlinjer för hantering av organiskt avfall och både produktions- och marknadsmål.

Biogasöverenskommelsen följs upp årligen och vi kan konstatera att år 2022, fyra år efter att biogasavtalet godkändes, uppnåddes både produktions- och marknadsmålen med stor marginal.

- Biogasöverenskommelsen innebar en tydlig politisk riktning vilket gjorde att andelen biogasfordon ökade markant. På JLT förbrukar vi idag mer biogas än man åtagit sig att göra och ungefär hälften av regionbusstrafiken körs på biogas samt 50 bussar i stadstrafiken, säger Erik Andersson, kollektivtrafikstrateg på Jönköpings länstrafik.

Sandahls logistik, som är en stor aktör i transportbranschen, investerade år 2022 i 120 biogaslastbilar. 

- Vi är högst medvetna om att transportsektorn idag har en stor miljöpåverkan, men detta utgångläge innebär också att vi kan göra stor skillnad. Sandahls Logistik ska vara helt fossilfria till 2025/2026. Genom att aktivt satsa på fossilfria drivmedel vill vi påskynda utvecklingen och gå snabbare framåt än vad samhället kräver. Ett steg i den riktningen är investering i lastbilar som drivs med flytande biogas (LBG), säger Mattias Svensson, hållbarhetschef, Sandahlsbolagen.

Dessutom har ytterligare åtta tankstationer byggts, det är en stor ökning av tunga fordon och en ny privatägd biogasanläggning har ersatt den gamla utanför Jönköping. År 2021 hade Jönköpings län dessutom den största procentuella ökningen av biogasproduktion i hela Sverige (41%). Biogasen har nu en viktig roll.

Biogasen är en viktig kugge i omställningen till fossilfria transporter, läs om vad mer som gjorts. 

FASTR - Snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län