Energismarta företag och byggnader

Moderator: Lotta Bångens, vd Energieffektiviseringsföretagen

Ladda ned programbladet som PDF(pdf-dokument)

Pass 1 09.30-10.30

Inledningsföredrag Plusenergiforum 2018:
Megatrendernas påverkan på klimat- och hållbarhetsarbetet

Plusenergiforum inleds av Bobo af Ekenstam, vd för Docere Intelligence och chefredaktör för Sveriges största trendsajt Buzzter, tar oss med på en resa genom de stora förändringskrafterna och deras påverkan på klimat och hållbarhet. Du kommer att få en överblick över de tio viktigaste megatrenderna och hur de utvecklas.
Bobo af Ekenstam är vd för Docere Intelligence och chefredaktör för Sveriges största trendsajt Buzzter. Han har arbetat med att analysera trender och förändringar sedan 1988 och ägnar hela dagarna åt research och analys av trender och förändringar. Han undervisar också i ämnet Omvärlds- och trendanalys på bland annat Berghs School of Communication.

Pass 2 11.00-12.00

Smarta lösningar för stadsutveckling som främjar både tillväxt och ett hållbart samhälle

Urbaniseringen är en stark global trend och Jönköpings län är inget undantag. Den urbanisering som sker ställer krav på en hållbar utveckling i våra städer. Stora delar av fastighetsbeståndet är i behov av renovering och för att möta efterfrågan på bostäder och lokaler krävs förtätning av våra städer.

Hur kan vi på ett resurseffektivt sätt renovera hus för att möta dagens krav på boendekvalitet och energiprestanda? Och hur kan områden omvandlas och växa till nya hållbara stadsdelar? 

Västra staden – den digitala trästaden, Nässjö

Malin Svensson, Nässjö kommun

”I Nässjö finns stora möjligheter i det glest bebyggda området väster om Resecentrum. Området har en stor potential att successivt omvandlas och förtätas, för att på sikt utvecklas till en ny stadsdel

Västra staden – den digitala trästaden, ska bli en plats där intressenterna ska använda sig av ny forskning, nya processer och metoder för samhällsbyggnad och ny digital teknik, samtidigt som fokus ligger på hållbarhet, energieffektivitet och trä som byggnadsmaterial.”

Att samtidigt bevara, utveckla och energieffektivisera befintliga byggnader – erfarenheter från GrowSmarter Stockholm

Mika Hakosalo, Site Manager GrowSmarter Stockholm

I GrowSmarter samarbetar åtta europeiska städer för att testa och utveckla smarta lösningar för urban, hållbar tillväxt. I projektet ingår sex flerbostadshus från 1961, ett flerbostadshus från 2007, en kontorsbyggnad från 1965 och en slakthusbyggnad från 1910. Ett av målen är minskad energianvändning med 60 procent när byggnaderna från 1960-talet renoveras.

Under 2016-2019 utförs åtgärder som skall minska byggnadernas energianvändning och samtidigt öka användningen av förnybar energi. I dagsläget finns alla lösningar på plats i totalt sex byggnader. De resterande tre byggs om och energieffektiviseras under 2018. I projektet ingår en tvåårsutvärdering av lösningarna och visualisering så att hyresgästerna själva kan se hur deras vardagsrutiner påverkar hushållets användning av energi

Pass 3 13.30-14.30

Framgångsfaktorer för effektivare energianvändning i industriföretag

Ett effektivt utnyttjade av energi har både ekonomiska fördelar och bidrar till positiva miljö- och klimatmässiga effekter. Men vilka är nycklarna till ett lyckat arbete med energieffektivisering i länets industriföretag?

Energiledning och mervärden

Therese Nehler, Linköpings Universitet

Therese Nehler forskar på framgångsrika metoder för hur industriföretag kan arbeta med energieffektivisering och hur företag i samband med investeringar kan värdera mervärden av energieffektivisering för att göra åtgärderna mer lönsamma.

AB Holsbyverken - ett gott exempel

Sofie Stråhle, AB Holsbyverken

AB Holsbyverken i Vetlanda är järngjuteri som arbetar aktivt med energifrågan och deltar i ett företagsnätverk med fokus på energieffektivisering. AB Holsbyverken har valt att sätta ambitiösa mål för sin energianvändning. Sofie Stråhle, miljö- och kvalitetschef, delar med sig av sina erfarenheter och goda exempel från deras arbete.

Affärsutvecklingsresa mot kundanpassade energitjänster

Lotta Bångens, Energieffektiviseringsföretagen

Energitjänster är alla tjänster som levereras för att på ett eller annat sätt åstadkomma effektivare energianvändning i en verksamhet. För att öka beställningen av energitjänster krävs ett förbättrat utbud av tjänster på marknaden. Genom att leverantörer av energitjänster får koll på vad beställare egentligen vill ha och att leverantörerna hittar nya samarbetspartners kan marknaden för energitjänster utvecklas. I projektet Energitjänster har kunder till energitjänsteföretag intervjuats. Vad är ”energitjänster” för beställare och kunder? Vilka är förutsättningarna och drivkrafterna för energieffektivisering i olika branscher och verksamheter? Vad är viktigt för leverantörer att tänka på i kontakten med kunder? 

Pass 4 15.00-15.40

Trendspaning och goda exempel inom hållbart byggande och energieffektivisering

Informationscentrum för hållbart byggande

Johan Nuder, Informationscentrum för hållbart byggande

För att nå klimatmålen krävs att byggbranschen ökar takten mot hållbart byggande och hållbar renovering. Det finns mycket kunskap och stor erfarenhet redan idag. En utmaning är att alla får tillgång till den för att kunna göra skillnad. Informationscentrum för hållbart byggande, som är ett initiativ från regeringen, samlar och sprider kunskap och information som ska främja hållbart byggande i Sverige.

RISE - effektiv energianvändning

Per Sommarin, RISE

RISE är ett forskningsinstitut med stort fokus på hållbart samhälle. Kom och lyssna på RISE senaste projekt och erfarenheter inom området ”effektiv energianvändning”.

Framtiden inom ljusbranschen

Johan Röklander, ljusdesigner (SWECO)

Ljus och belysning är beroende av varandra men inte samma sak. Vi revolutionerar just nu vår belysningsteknik, men vad betyder det för framtiden inom ljusbranschen? Kom och lyssna till Johan Röklander, ackrediterad ljusdesigner.

 

 

Trygga energitjänster - ny auktorisation för leverantörer

Lotta Bångens, Energieffektiviseringsföretagen

Energieffektiviseringsföretagen har tagit fram en auktorisation för att öka tryggheten vid köp av energitjänster. Auktorisationen utgår från beställarens krav och önskemål på branschen som till exempel ökad lyhördhet, likvärdiga beräkningsmetoder och verifiering av åtgärder. En viktig del i auktorisationen är även att leverantörer ska upplysa om de beroendeställningar som finns till andra företag. Första området ut är ”Energikartläggning” där det nu finns åtta auktoriserade företag.

Pass 5 (gemensamt), 15:50-16:30: Paneldiskussion - Så blir klimatomställningen en guldgruva för landsbygden 

För att Jönköpings läns vision om att vara ett Plusenergilän ska bli verklighet måste hela länet med. I det offentliga samtalet låter det ofta som att lands- och glesbygd dras med utmaningar och ligger efter i hållbarhetsarbetet. Men är det egentligen landsbygden som erbjuder unika värden och affärsmöjligheter i klimatomställningens spår? I ett panelsamtal lett av moderator Jakob Lagercrantz diskuterar vi hur klimatomställningen blir en guldgruva för landsbygden, i Sverige och inte minst i Jönköpings län.

Om paneldeltagarna*

Helena Jonsson är landshövding i Jönköpings län och ordförande i Klimatrådet, som tagit fram visionen om ett Plusenergilän. Helena är väl insatt i landsbygdsfrågor, hon är utbildad lantmästare och var mellan 2011 och 2017 förbundsordförande för LRF. 2013 utsågs hon till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

 

Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör på Region Jönköpings Län. Kristina leder det regionala utvecklingsarbetet i frågor som rör länets attraktivitet, näringslivsutveckling, kunskap och innovation. Hennes tidigare tjänst som förvaltningschef för Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen innebar ett brett arbete för att driva en hållbar utveckling och skapa tillväxt inom de gröna näringarna i Västra Götalandsregionen.

 

Bernt-Arne Winberg, VD för Hagagruppen, ett möbelföretag som bestämt sig för att ta sitt hållbarhetsarbete på allvar, både i lokalsamhället och i leverantörsleden. Som globalt företag med placering i Bottnaryd kan BA ge inblickar i de utmaningar och möjligheter det innebär att driva företag utanför storstaden, till exempel i fråga om arbetskraftsförsörjning och kombinationen affärs- och hållbarhetsnytta.

 

Mikaela Backman, filosofie doktor i nationalekonomi (disputerade 2013) och universitetslektor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Mikaela forskar om förutsättningar för entreprenörskap, utveckling, tillväxt och konkurrenskraft för företag där kompetensförsörjning och förnyelse är väsentliga faktorer.

*Fler paneldeltagare kan tillkomma.

Här anmäler du dig till Plusenergiforum(Extern länk).