FASTR - Snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län

Fossilfria drivmedel
FASTR verkar för en mångfald av förnybara och icke fossila drivmedels- och laddningsalternativ.

Under hösten 2018 beviljades Energikontoret medel för ett nytt transportprojekt; FASTR – Snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län.

Logotype Med stöd av Region Jönköpings län

Logotype Europeiska regionala utvecklingsfonden

Bakgrund

De förnybara alternativen i transportsektorn är idag inte tillräckligt starka och självklara för att samhället ska kunna leva upp till det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Spridningen av tillgänglig infrastruktur för tankning och laddning är inte väl fördelad ur stad- och landsbygdsperspektiv. De fördelar för sysselsättning och regional tillväxt för små och medelstora företag som regionalt producerade drivmedel innebär realiseras inte.

Projektfakta

  • Projektet sker i samverkan med Länsstyrelsen i Jönköpings län
  • Pågår januari 2019 till december 2021
  • Budget cirka 19 miljoner kronor
  • Sysselsätter cirka 5 personer

FASTR finansieras huvudsakligen av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jönköpings län.

Övriga finansiärer: Klimatrådet i Jönköpings län, Fordonsgas Sverige AB, E.ON Biofor Sverige AB, Sävsjö Biogas AB, Scania Sverige AB, Johan Eskengren & Partners AB, Gasum AB, Svensk Biogas AB, SEKAB BioFuels & Chemicals AB,  Jönköping Energi AB, Jönköping Energi Biogas AB, Södra Munksjön Utvecklings AB, June Avfall & Miljö AB, Samverkan Återvinning och Miljö samt kommunerna Gislaved, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda, Värnamo.

Övergripande mål

Transporteffektiv och fossiloberoende transportsektor

Att transportsektorn i Jönköpings län är både transporteffektiv och fossiloberoende, så att klimatpåverkande utsläpp har minskat enligt uppsatta nationella mål. Att företag och medborgare som verkar i länet, oavsett om det är i landsbygd eller i staden, har tillgång till infrastruktur för att tanka och ladda
sina fordon förnybart. Att det finns regional produktion och lagring av icke fossila drivmedel och förnybar energi.

Projektmål

En mångfald av förnybara drivmedels- och laddningsalternativ samt effektiva planerings- och arbetsmodeller

Projektet har som mål att både stad och landsbygd i Jönköpings län har tillgång till en mångfald av förnybara och icke fossila drivmedels- och laddningsalternativ där regional infrastruktur, upphandlingar och drivmedelsproduktion främjar näringslivets och framförallt små och medelstora företags möjligheter att verka och utvecklas. Syftet är att ge Jönköpings län bättre förutsättningar att nå det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och med ambitionen att bli ett Plusenergilän till 2050.

Delmål A: Aktörsamverkan för utveckling och kunskap

Etablera nya och förstärka befintliga nätverk mellan offentliga och privata aktörer för att uppnå en snabbare utveckling av förnybara och transporteffektiva lösningar genom nya arbetsmodeller, ökad tillämpning av befintlig kunskap samt tätare kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan nätverk.

Delmål B: Kunskap och förmåga för ökad förändringstakt

Höja målgruppernas kunskap om alternativen till fossilberoende transporter och hur deras varumärken ur kommunikationssynpunkt kan tillföras attraktivitet och större intresse från kunder, personal och medborgare.

Delmål C: Tanka förnybart och ladda i hela länet

Öka antalet tankställen av alla förnybara drivmedel och öka antalet laddpunkter över hela Jönköpings län både i stad och på landsbygd.

Delmål D: Klimatsmarta upphandlingar och transporttjänster

Offentlig upphandling går före med smarta krav och mervärden på transportköp samtidigt som transportleverantörerna höjer sin förmåga att leverera förnybara lösningar.

Delmål E: Produktion av förnybara drivmedel, laddel och vätgas

Att i Jönköpings län öka förutsättningarna för cirkulär och biobaserad produktion av förnybara drivmedel samt användning av förnybar el för laddning och vätgasproduktion, kopplat till ökad kunskap och utbyggnad av energilagring som del av smarta elnät.

 

Utifrån delmålen har en handlingsplan tagits fram med aktiviteter, tidsplan och målgrupper. 

Många av målen är beroende av resultatet från ”Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel” som Länsstyrelsen i Jönköpings län tar fram med start hösten 2018 och slutredovisning 15 oktober 2019.