Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

Fabriksbyggnad, tegelfasader

Vill du arbeta mer effektivt med att minska energianvändningen i ditt företag? Och därmed minska kostnaderna för energi? De regionala noderna tillsammans med Energimyndigheten hjälper och vägleder dig i ditt energiarbete.

De regionala noderna finns representerade genom de regionala energikontoren i Sverige. De erbjuder stöd för att kunna hjälpa och stötta små och medelstora företag i sin region inför, under och efter det att företaget ansöker om energikartläggningsstöd. Projektet ska växla upp effekten av detta stöd med målet att ytterligare bidra till en effektiv energianvändning och ökad konkurrenskraft hos företag, men också uppmärksamma företag om andra stödmöjligheter och pågående projekt.

bild med symboler om energikartläggning

Nodernas uppgift

De regionala noderna ska identifiera små och medelstora företag som vill energieffektivisera och stödja dem genom hela effektiviseringsprocessen. Noderna anordnar seminarier med olika typer av inriktningar där de informerar och uppmärksammar företag om de stöd som erbjuds för att arbeta med energieffektivisering. I första hand är det energikartläggningsstödet, där en energikonsult hjälper till att göra en energikartläggning.

Energikartläggningsstödet

En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som används för att driva företagets verksamhet och innehåller förslag på hur företaget kan minska energikostnaderna. De regionala noderna hjälper dig att söka energikartläggningsstödet hos Energimyndigheten.

Vad händer efter en energikartläggning?

Efter energikartläggningen är det nodernas uppgift att, förutom att anordna seminarieträffar, löpande arbeta med insatser hos företagen. Exempel på insatser är direktkontakt med företagen för att följa upp hur arbetet gått samt löpande informationsspridning av nya projekt, produkter, tjänster och stöd att söka. Med andra ord hjälper de regionala noderna dig i arbetet med energieffektivisering, så att det blir så enkelt och framgångsrikt som möjligt.

Vem kan söka Energikartläggningsstöd?

Små och medelstora företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. Lantbruk med minst 100 djurenheter, enligt jordbruksverkets beräkning(Extern länk) av djurenheter, kan få stöd även om de har lägre energianvändning. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns fler anläggningar på flera orter. Även ekonomiska föreningar kan söka stödet, exempelvis bostadsrättsföreningar.

Så avgör du om företaget har rätt till stöd - på Energimyndighetens webbplats (Extern länk)

Hur stort är stödet?

Stödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med tillhörande åtgärdsplan. Maximalt kan du få 50 000 kr i stöd. Stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas.

Kontakta oss för mer information