ATTRACT – Innovativ arbetspendling för attraktiva arbetsgivare i Jönköpings län

Arbetsgivare erbjuder en modern arbetsmiljö med stora möjligheter till ett mobilt arbetssätt.
Arbetsgivare erbjuder en modern arbetsmiljö med stora möjligheter till ett mobilt arbetssätt. Foto: Johan W Avby

I december 2020 beviljades Energikontoret medel för ett nytt projekt som ska ge stöd i länet för hållbar arbetspendling och flexibelt arbetsliv.

Bakgrund

Utsläppen från transportsektorn fortsätter vara länets enskilt största utsläppskälla och behovet av en minskning blir alltmer brådskande. Effektivare bilar och förnybara bränslen räcker inte utan vi behöver också ändra sättet vi reser på och minska resorna.

Länsprojektet Hela RESAN har arbetat med tjänsteresor och arbetspendling sedan år 2017. Tack vare samlad kunskap och projektutvärderingar utvecklas framgångsrika faktorer i ATTRACT. Avancerade resvaneanalyser som genom Hela RESAN genomförts i flera av länets offentliga organisationer visar att en stor utsläppsfaktor är arbetspendling och projektdeltagare i tidigare projekt önskar fortsatt stöd.

En avgörande del i projektet är att utgå ifrån befintliga mål, visioner och handlingsplaner för länet. Där finns europeiska utvecklingsfondens målprogram, länets vision om att bli ett klimatsmart Plusenergilän senast 2045 (som uttryckt i klimat- och energistrategin för Jönköpings län) och den Regionala utvecklingsstrategins visionen om att Jönköpings län år 2035 är Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region. För att nå länets vision och strategiernas mål är en minskning av klimatbelastande arbetspendling en förutsättning, vilket främjar den regionala utvecklingsstrategin för en hållbar region och stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Projektfakta

 • Projektet sker i samverkan med Länsstyrelsen i Jönköpings län
 • Pågår januari 2021 till april 2023
 • Budget cirka 8,7 miljoner kronor
 • Sysselsätter cirka 5 personer

ATTRACT finansieras huvudsakligen av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jönköpings län.

Övriga finansiärer: Jönköpings kommun, Tranås kommun, Gislaveds kommun, Eksjö kommun, Vaggeryds kommun, Sävsjö kommun, Värnamo kommun, Habo kommun, Nässjö kommun, IKEA, Danish Crown och Jönköping Energi.

Projektmål

Projektmålet är att arbetsgivare i länet har infört insatser som leder till sänkta koldioxidutsläpp från arbetspendling och högre attraktivitet som arbetsgivare samt att projektresultaten spridits vidare för att inspirera och hjälpa fler aktörer i länet.

Övergripande mål

Projektet bidrar till att länets utsläpp av växthusgaser från transportsektorn minskar och att länsmålsättningar kring en attraktiv, tillgänglig, jämställd och hållbar region har bättre förutsättningar att nås.

Delmål 1: Kunskapsplattform

En kunskapsplattform för projektdeltagare har lett till höjd kompetens, ökat intresse för och ökat utbyte av erfarenheter kring attraktivitet som arbetsgivare, flexibelt arbetsliv, arbetspendling och hållbart resande, samt extern spridning av projektet. Inleds med en nollbasmätning och därefter en uppföljning var 6:e månad genom enkät som visar indikationer på hur deltagarna uppfattar kunskapsplattformen. Framgången graderas från 1-3 där 1 indikerar ej uppnått, 2 är neutralt och 3 betyder att deltagarna anser att kunskapsplattformen har lett till ovan nämnda fördelar. 

Delmål 2: Genomförande av insatser inom arbetspendling

Projektdeltagare har genomfört insatser inom arbetspendling och utifrån projektets rekommendationer tagit ställning till att permanentera och/eller skala upp insatserna. Efter implementeringsfasen september 2021 till september 2022 utvärderas insatserna genom enkät som visar indikationer på koldioxidbesparing på kort sikt. Enkäterna kommer dessutom besvara potentiell koldioxidbesparing på lång sikt genom frågor kring permanenta och/eller uppskalning av insatser. Likaväl kommer enkäterna gradera respondentens uppfattning av arbetsgivarens attraktivitet. 

Delmål 3: Genomförande av insatser inom flexibelt arbetsliv

Projektdeltagare har genomfört insatser inom flexibelt arbetsliv och utifrån projektets rekommendationer tagit ställning till att permanentera och/eller skala upp insatserna. Efter implementeringsfasen september 2021 till september 2022 utvärderas insatserna genom enkät som visar indikationer på koldioxidbesparing på kort sikt. Enkäterna kommer dessutom besvara potentiell koldioxidbesparing på lång sikt genom permanenta och/eller uppskalning av insatser. Likaväl kommer enkäterna gradera respondentens uppfattning av arbetsgivarens attraktivitet.

Delmål 4: Uppmuntra befintliga goda vanor

Projektdeltagare har genomfört insatser för att uppmuntra befintliga goda vanor och utifrån projektets rekommendationer tagit ställning till att permanentera och/eller skala upp insatserna. Efter implementeringsfasen september 2021 till september 2022 utvärderas insatserna genom enkät som visar indikationer på koldioxidbesparing på kort sikt. Enkäterna kommer dessutom besvara potentiell koldioxidbesparing på lång sikt genom permanenta och/eller uppskalning av insatser. Likaväl kommer enkäterna gradera respondentens uppfattning av arbetsgivarens attraktivitet.

Målgrupper

Den primära målgruppen är arbetsgivare som med sina insatser i sin tur når ut och påverkar förutsättningarna för den sekundära målgruppen, sina anställda. Arbetsgivare som deltar kommer vara:

 • Privata arbetsgivare i länet
 • Kommunerna i Jönköpings län

I synnerhet arbetsgivare som:

 • Är av karaktären små- eller medelstora företag
 • Har svårigheter att rekrytera eller behålla personal på grund av geografiskt läge
 • Önskar öka förutsättningarna att bli mer attraktiva för bättre kompetensmatchning
 • Tvingas till nya arbetssätt med anledning av Covid-19 och önskar stöd i detta
 • Har en befintlig miljöprofil eller som önskar förstärka denna ytterligare
 • Ingår i LogPoint-nätverket
 • Ingår i Klimatrådet och/eller varit med i tidigare hållbart resande-projekt
 • Är verksamma på landsbygd och i glesbygd
 • Upplever parkeringsproblematik t.ex. i citynära lägen
 • Vill få kännedom om och dra bättre nytta av planerade satsningar inom arbetspendling och flexibelt arbetsliv i Jönköpings län

 

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden.