Distansarbete - en omvärldsbevakning

Distansarbete - en omvärldsbevakning

Foto: Freepik

Hur blir man en mer attraktiv och hållbar arbetsgivare genom att erbjuda distansarbete? I denna omvärldsbevakning av forskning som gjorts på distansarbete före, under och efter pandemin finns fallgropar att undvika och lärdomar att inspireras av.

Forskning som gjorts på distansarbete innan, under och efter pandemin målar en klar bild av hur ett mer digitaliserat och hybridbaserat arbetsliv kan komma att se ut i framtiden. Forskningsresultaten ser genomgående ganska lika ut. De ger ett ramverk för hur arbetsgivare i framtiden kan förstärka sin attraktionsgrad på marknaden och samtidigt få anställda att både trivas bättre och stanna längre på företaget. Begrepp som co-working spaces, flextid och hybridmöten blir allt vanligare.

Utifrån den snabba omställning som skedde i början på pandemin kan flera lärdomar kring ett flexibelt arbetsliv dras:

  • Autonomi, en ökad känsla över självbestämmandet över sitt eget liv, anges genomgående som en fördel med att arbeta på distans. Att skära ner på pendlingstid, och kunna utföra små ärenden i hemmet och i anslutning till det (hämta och lämna barn på förskola, till exempel) ger stort utslag på arbetsnöjdheten och livskvalitén i stort.
  • God arbetsmiljö i hemmet är likaså väldigt viktig för att distansarbetet ska fungera bra. Det kan handla om allt från ordentlig kontorsyta till att internetuppkopplingen och tekniken fungerar som förväntat.
  • Den sociala kontakten med kollegor är viktig, därför är hybridmodeller att föredra. Alltså att man till viss del faktiskt arbetar på kontoret eller motsvarande en viss tid i veckan. Det är också av vikt för att tungt kontorsmaterial kan vara svårt att lösa i hemmet, till exempel kopiator och skrivare. I fallet kring den sociala kontakten och behovet av kontorsmaterial är även co-working spaces en lösning som är på uppsving just nu.

Sammanfattningsvis så är upplevelsen av självbestämmande viktig, vare sig det handlar om att arbeta helt på distans, delvis på kontoret eller kunna arbeta på pendlingstiden. Men, det är också viktigt att vara akta sig för fallgropar. Då ökad autonomi även har ökat känslan av att det är svårare att ”gå hem” från jobbet, speciellt vid distansarbete. Många av respondenterna i studierna påpekar att de upplever att de jobbar mer, och att de spenderar för mycket tid vid skärmar över lag. Även arbetsmiljön är extra viktig, då även den sociala aspekten av kontoret är en stor del av sammanhållningen och arbetsnöjdheten – därför är en hybridmodell, där man arbetar några dagar på distans och några på ett kontor eller co-working space, att föredra.